Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародне торгівельне право

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття, джерела та принципи міжнародного торговельного права
 2. Міжнародні торгівельні договори в системі міжнародного торгівельного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Одним із головних факторів, що впливають сьогодні на рівень світового прогресу та розвиток економіки кожної окремої країни, є міжнародне економічне співробітництво.

Активний розвиток міжнародних торгових зв'язків не лише сприяє економічному зростанню держав світового співтовариства, а й дає змогу підтримувати і зміцнювати мирні взаємовідносини, знімати міжнародну напруженість, створювати систему міжнародної економічної безпеки. Іншими словами, міжнародне торгове співробітництво є реальною матеріальною основою зміцнення миру на Землі.

У процесі міжнародного торгового співробітництва (як і співробітництва в інших напрямах) між державами, їх угрупованнями, міжнародними організаціями та іншими учасниками виникають, змінюються (або припиняються) певні відносини, які потребують відповідного урегулювання, упорядкування. Інструментом, засобом цього, як відомо, є правові норми, система яких і становить міжнародне торгове право - самостійну галузь міжнародного економічного права. Таким чином, міжнародне торгове право є основним нормативним регулятором відносин, які виникають у сфері міжнародного торгового співробітництва.

У сучасній системі економічних зв'язків міжнародна торгівля займає центральне місце. Інші види економічних зв'язків або супроводжують торговельним (перевезення, страхування, розрахунки), або включають елементи торгівлі (науково-технічне співробітництво, виробниче співробітництво). Не випадково базові двосторонні договори, що передбачають правову основу для різноманітних економічних відносин, продовжують традиційно іменуватися торговими.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980, набрання чинності для України міжнародного договору від 01.02.1991 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_003
 2. Генеральна угода з тарифів і торгівлі від 30.10.1947, редакція від 15.04.1994 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_264
 3. Антипенко В. Ф. Міжнародне публічне право: підруч. для студ. ВНЗ: у 3 т. Т. 2 / В. Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Радзівілл, Е. В. Горян. - К: НАУ, 2012. - 346 c.
 4. Буткевич В. Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Г. Буткевич. - К.: Либідь, 2002. - 605 с.
 5. Висоцький О. Право міжнародної торгівлі: поняття та зміст у контексті системного підходу / О. Висоцький, А. Волинець // Право України: Юридичний журнал. - 2006. - N1. - С. 109-113.
 6. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструме-нтів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. - К.: КНЕУ, 2003. - 660 с.
 7. Данченко Т. В. Міжнародне публічне право: навч. посіб. / Т. В. Данченко, Т. О. Заяць, Л. І. Капінус, Ю. С. Маслова, Л. І. Миськів; Київ. міжнар. ун-т. - К.: КиМУ, 2011. - 425 c.
 8. Київець О. В. Міжнародне торгове право: навч. посіб. / О. В. Київець, В. О. Голубєва; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К, 2010. - 450 c.
 9. Кисіль В. Право, що застосовується до зовнішньоторговельних договорів: тенденції розвитку законодавчого регулювання / В. Кисіль // Юридичний журнал. - 2004. - N2. - С. 19-28.
 10. Лавренюк О. Багатосторонні правила торговельного захисту / О. Лавренюк // Юридична Україна. - 2006. - N 12. - С. 77-81.
 11. Мацко А. С. Міжнародне право: Навчальний посібник / Мацко А. С. - К.: МАУП, 2002. - 210 с.
 12. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підруч. / В. Ф. Опришко; Київ. нац. екон. ун-т. - 2-е вид., переробл. і доповн. - К., 2003. - 311 c.
 13. Покрещук О. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ: питання термінології / О. Покрещук // Право України. - 2003. - N11. - С. 144-147.
 14. Репецький В. М. Міжнародне публічне право: підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич, О. В. Буткевич; ред.: В. М. Репецький; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2012. - 437 c.
 15. Сергієнко В. В. Міжнародне економічне право: навч. посіб. / В. В. Сергієнко, К. О. Жирнова; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ХНЕУ, 2012. - 258 c.
 16. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / Т. Л. Сироїд. - 2-е вид., доповн. й переробл. - Х.: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2006. - 268 c.
 17. Слабик І. Нова редакція Incoterms / І. Слабик // Юридичний журнал: аналі-тичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2011. - N 1. - С. 112-113.
 18. Шпак В. І. Міжнародна торгівля: Практикум / В. І. Шпак, Кондорі Ромеро Артуро; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2004. - 384 c.
5608
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).