Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародні культурні зв'язки Київської Русі і Візантії

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Загальна характеристика міжнародних культурних зв’язків Київської Русі
1.1. Історіографія дослідження культурних зв’язків Київської Русі
1.2. Культурні зв’язки Київської Русі на світовій арені
ІІ. Візантійські традиції і система культурного життя Київської Русі
2.1. Роль і значення візантійських традицій у формуванні і розвитку руської писемності
2.2. Розвиток освітніх і наукових зв’язків під візантійським впливом
2.3. Характерні риси розвитку музики та літератури Київської Русі у світлі візантійського впливу
2.4. Візантійський вплив на розвиток і поширення архітектури та живопису Київської Русі
ІІІ. Аналіз міжнародних культурних зв'язків Київської Русі у візантійському дискурсі
IV. Охорона праці
4.1. Правові аспекти охорони праці
4.2. Надання долікарської допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Передумови міжкультурних відносин Київської Русі та держав Європи почали складатися ще в період первісного розселення слов’ян у Центрально-Східній Європі на ґрунті їх етнічної та мовної спорідненості. Згодом, коли слов’янські племена, що проживали на Балканах та в Середньому Подніпров’ї, утворили могутні держави - Дунайську Болгарію та Русь і перейняли від Візантії християнську релігію (завдяки чому опинились у сфері впливу одного цивілізаційного центру), контакти між ними переросли в тісні й плідні духовні взаємини. В останній чверті Х-ХІ ст. вони набули системного характеру, перетворившись у своєрідний механізм утвердження православнослов’янської духовної єдності.

Церковними комунікативними каналами візантійські культурні імпульси надходили до русичів, які їх частково переосмислювали, пристосовуючи до слов’янських умов. Результати цієї напруженої творчої праці швидко поширювалися і на сусідні балканські країни. Упродовж відносно невеликого проміжку часу найцінніші духовні надбання Візантії потрапили на терени Південно-Західної та Північно-Східної Русі безпосередньо або ж були ретрансльовані сюди іншими православнохристиянськими культурами. В історичній літературі кінець XIV - перша половина XV ст. переважно називається періодом другого південнослов’янського впливу. Адже саме тоді східнослов’янська культура увібрала в себе найважливіші духовні досягнення Візантії та Балкан, які на декілька століть стали потужним джерелом її творчого потенціалу.

Актуальність ґрунтовного вивчення міжкультурних зв’язків Київсьуої Русі у візантійському дискурсі зумовлена, насамперед, особливостями цієї проблематики. По-перше, інтенсивна духовна взаємодія між південними та східними слов’янами визначила напрям розвитку цілого ланцюга явищ та процесів їхньої релігійно-культурної та церковної історії, без урахування яких заледве чи можна скласти цілісне уявлення про джерела та сутність окремих українських пізньосередньовічних духовних надбань. По-друге, тогочасна культура східноєвропейських народів досі малодосліджена через фрагментарність і нечисленність наративних джерел. Тому зосередження уваги на духовній взаємодії Візантії та Київської Русі, співставлення та порівняння їхніх культурних надбань дасть змогу по-новому висвітлити вже відомі і, по можливості, віднайти нові факти, переглянути та відкоригувати усталені в історіографії погляди й оцінки, а також виявити приховані механізми культурного розвитку. По-третє, назріла потреба чіткіше окреслити концептуальне бачення південно-східнослов’янської релігійно-культурної взаємодії, а також уяснити феномен слов’яно-візантизму, що відкриє нові горизонти в науковому дослідженні усієї духовної сфери православно-слов’янського середньовіччя.

Стан дослідження проблеми. Загалом історія культури Київської Русі присвячено багато наукових праць, зокрема,  Ю. С. Асєєва [16], В. А. Греченко [31], М.С.Грушевського [32], Г. Ю. Івакіна [36], А. С. Міносяна [50], О.П. Толочко [62], І. А. Фареній [66] та ін. Візантійський вплив на культуру Русі та її поширення висвітлено у працях Д. С. Гордієнко [29], М. Левченко [43], С. Шевченко [71] та інших. Натомість міжкультурні зв’язки Київської держави ІХ-ХІІІ ст. досліджені хоч і грунтовно, але лише у вузькому вимірі. Серед авторів праць на дану тематику слід згадати таких авторів, як В. Александрович [14], К. Білик [18], Є. В. Більченко [20], Н. Бровко [22], М. Волощук [26], О.Б.Головко [28], В. П. Даркевич [33], Г. М. Казакевич [37], А. Рогов [57], Ю.І. Терещенко [60], І. М. Шекера [72] та інших.

Об'єкт дослідження - культурні зв’язки Київської Русі ІХ-ХІІІ ст.

Предмет дослідження - вплив Візантії на церковно-релігійну, книжно-літературну та мистецьку сфери культурних відносин Київської Русі.

Мета роботи - здійснити історико-культурний аналіз основних напрямів, форм і змісту міжкультурних зв’язків Київської Русі під впливом Візантії, розкрити їх характер, окреслити масштаби та значення. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:

 • охарактеризувати міжнародні культурні зв’язки Київської Русі;
 • дослідити вплив візантійської традиції на окремі галузі культурного життя Київської Русі;
 • проаналізувати міжнародні культурні зв’язки Київської Русі у дискурсі візантійського впливу;
 • проаналызувати правові аспекти охорони праці та надання долі-карської допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють часовий проміжок від остан-ньої чверті IХ ст. до середини XІІI ст. - період, у який вплив Візантії на розвиток культури Київської Русі був найбільш значним і зумовив її подальший розвиток. 

Методи дослідження. При вирішенні поставлених у роботі завдань використані такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, описові і кількісні. Застосування просопографічного методу дало можливість глибше розкрити церковно-релігійні аспекти цієї проблеми та повніше окреслити роль окремих особистостей у культурних взаємовідносинах Київської Русі. У роботі задіяно також системно-структурний та структурно-функціональний методи, за допомогою яких простежено та проаналізовано розвиток тогочасних культурних взаємин у просторі та часі. У ході вивчення давньоруських літературно-мистецьких пам’яток, культурних явищ та процесів загалом широко використано компара-тивний, типологічний та історико-генетичний методи.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у аналізі та критичному осмисленні обширного фактичного матеріалу з історії культури Київської Русі. На основі систематизації й узагальнення розрізнених відомостей, почерпнутих з наукової літератури, документальних та наративних джерел, а також детального порівняльного вивчення тогочасних книжно-літературних творів зроблено спробу комплексно дослідити основні прояви міжкультурних відносин Київської Русі. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані у вищих навчальних закладах для створення навчальних програм та підготовки спецкурсів, при написанні узагальнюючих праць та підручників з історії слов’янських і загалом східноєвропейських країн, насамперед, України, а також їх взаємовідносин.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 90 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/322-08
 3. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2694-12
 4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 5. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 № 3745-XII від 01.07.2013, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3745-12
 6. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 20.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 8. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
 9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-XIV, Редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1105-14
 10. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII, редакція від 24.07.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
 11. Абрамович Д. Культура Київської Русі: историческая литература / Д. Абрамович // Світова та українська культура: Навчальний посібник для студентів вузів. - Львів: Світ, 2004. - С. 273-284.
 12. Александров О. Своєрідність літератури Київської Русі / О. Александров // Література Київської Русі: між міфопоетикою і християнським символізмом / О. Александров. - Одесса: Астропринт, 2010. - С. 10-23.
 13. Александров О. Царград-Константинополь у києворуських писемних пам'ятках / О. Александров // Література Київської Русі: між міфопоетикою і християнським символізмом / О. Александров. - Одесса: Астропринт, 2010. - С. 24-35.
 14. Александрович В. Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). Вип. 3 / В. Александрович, А. Блануца, Т. Григор'єва, О. Гуржій, Я. Дрещик, В. Зема, В. Коваленко, М. Котляр, О. Майоров, В. Матях; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - 426 c.
 15. Анучина Л. В. Історія української культури: курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлeка, О. А. Лисенко, В. С. Нємцова, Н. П. Пасмор; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: ФІНН, 2010. - 407 c.
 16. Асєєв Ю. С. Історія української культури: У 5 т. Т. 1. Історія культури давнього населення України / Ю. С. Асєєв, В. Д. Баран, І. А. Баранов, В. П. Белозор, С. С. Бессонова, Я. Є. Боровський, О. А. Брайчевська, М. Ю. Брайчевський, С. Б. Буських; ред.: Б. Є. Патон; НАН України. - К.: Наук. думка, 2001. - 1134 c.
 17. Баран В. Д. Етнічна та етнокультурна історія України: У 3-х т. Т. 1, кн. 2 / В. Д. Баран, Л. Л. Залізняк, В. М. Зубар, В. В. Німчук, В. В. Отрощенко; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. - К.: Наук. думка, 2005. - 512 c.
 18. Бедрій Я. І. Охорона праці та медицина катастроф: навч. посіб. для студ. ВНЗ та інженерів-практиків / Я. І. Бедрій. - Тернопіль: Навч. кн.-Богдан, 2014. - 182 c.
 19. Білик К. Династичні та літературні взаємини Київської Русі та давньої Скандинавії: король Гаральд і єлизавета Ярославна / К. Білик // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. - 2006. - №5/6. - С. 39-44.
 20. Білоус П. В. Перекладна література Київської Русі / П. В. Білоус // Білоус П. В. Історія української літератури XI - ХVIII ст.: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П. В. Білоус. - К.: Академія, 2009. - С. 52-62.
 21. Більченко Є. В. Східна традиція у педагогічній думці Київської Русі: сборник / Є. В. Більченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи: Зб. наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2004. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 49-52.
 22. Бондаренко В. Д. Державно-церковні відносини в українських землях в період Київської Русі / В. Д. Бондаренко, Б. І. Андрусишин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право: збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18. - С. 155-162.
 23. Бровко Н. Вплив християнства на розвиток культури міст Польщі й Київської Русі в IX-XII ст. / Н. Бровко // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: реалізація мовної освіти: Матеріали III Всеукр. наук.-практ. конференції молодих учених і студ., 11 листопада 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - С. 15-23.
 24. Бутич І. Л. Архіви Київської Русі та Галицько-Волинської держави: учебное пособие / І.Л. Бутич // Нариси історії архівної справи в Україні: Навчальний посібник для студ.іст.фак.вищих навч.закл. / Ред. І. Матяш, К. Климова. - Київ: КМ Академія, 2002. - С. 41-50.
 25. Васильчук Г. М. Історія світової культури: навч. посіб. / Г. М. Васильчук, Т. В. Васильчук, М. В. Дєдков, В. П. Катрич, Г. Л. Кладова, В. В. Кузьменко, Г. А. Сигида, І. М. Спудка, І. С. Рижова, Г. І. Шаповалов. - Запоріжжя: Дике Поле, 2009. - 376 c.
 26. Вдовина О. Філософська думка Київської Русі очима українських радянських дослідників / О. Вдовина // Філософська думка. - 2013. - № 1. - С. 48-56.
 27. Волощук М. Взаємовідносини Русі та Угорщини в період піднесення Галицько-Волинського князівства (1199 - 1205 рр.) / М. Волощук // Історичний журнал. - К., 2004. - №3. - С.68-72.
 28. Головко О.Б. Галицька держава Ростиславичів в історії Центрально-Східної Європи (ІХ - ХІІІ ст.) / О.Б.Головко // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). - Вип.5. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - С.87-131.
 29. Головко О.Б. Русь у міжнародному житті Європи ІХ - Х ст. / О.Б.Головко. - К.: Ін-т історії України НАН України, 1994. - 29 с.
 30. Гордієнко Д. С. Візантійсько-руські відносини за Константина VII Порфирогенета (912 - 959 рр.) в зовнішній політиці Візантії: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / Д. С. Гордієнко; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К., 2013. - 20 c.
 31. Горський В. С. Філософська думка в культурі Київської Русі / Вілен Сергійович Горський // Горський В.С., Вілен Сергійович. Святі Київськї Русі/ Вілен Сергійович Горський В.С. / В.С., Вілен Сергійович Горський В.С. - Київ: Абрис, 1994. - С. 30-50.
 32. Греченко В. А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. - К.: Літера, 2005. - 463 c.
 33. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV сторіччя / М.С.Грушевський. - К.: Наук. думка, 1991. - 560 с.
 34. Даркевич В. П. Культурные связи Древней Руси с Западной Европой в X-XIV вв. / В. П. Даркевич. - Москва: Ин-т археологии АН СССР, 1964. - 24 с.
 35. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2001. - 424 c.
 36. Жужунадзе О. Г. З історії взаємин Київської Русі і Грузії у 12 ст. / О. Г. Жужунадзе // Хроніка 2000: Український культурологічний альманах / шеф.-ред. Л. Кравчук; голов. ред. Ю. Буряк. - Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 2001. - Вип. 43: Україна-Грузія. - С. 44-55.
 37. Івакін Г. Ю. Культура Київської Русі / Г. Ю. Івакін // Україна: хронологія розвитку: историческая литература / редкол. П. П. Толочко та ін. - К.: Кріон, 2009. - Т. 2: Давні слов'яни. Київська Русь. - С. 398-491.
 38. Казакевич Г. М. Етнокультурні зв'язки Київської Русі з кельтськими народами Західної Європи / Г. М. Казакевич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 7. - С. 244-250.
 39. Києво-Печерський патерик / Пер. із церковносл. М. Кашуба і Н. Пікулик. - Львів: Свічадо, 2007. - 192 с.
 40. Кіт О. М. Перша долікарська допомога: навч. посіб. / О. М. Кіт, О. Л. Коваль-чук, І. С. Вардинець, А. О. Боб. - Т.: ТДМУ ; Укрмедкнига, 2008. - 336 c.
 41. Культурні та мистецькі діячі Київської Русі: кирило Туровський (до 880-річчя від дня народж.): Феофан Грек (до 670-річчя від дня народж.) / укл.: С. Л. Газарянц, Л. Г. Ширшова // Пам'ять століть. Планета: історичний, науковий та літературний журнал. - 2010. - N 1/2. - С. 325-328.
 42. Курінний П. Реймська Євангелія - найдавніша пам'ятка письма Київської Русі: хрестоматия / П. Курінний // Золоте слово / Упоряд. Василь Яременко, Упоряд. Оксана Миколаївна Сліпушко. - Київ: Аконіт, 2002. - Кн. 1: Література Раннього Середньовіччя (до 988 року). Література Високого Середньовіччя (988-1240). - С. 194-212.
 43. Кушко І. С. Зовнішня політика князя Святослава та її значення для Київської Русі / І. С. Кушко // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2010. - С. 18-24.
 44. Кушнірюк М. В. Освіта Київської Русі: історико-філософський аспект: сборник / М. В. Кушнірюк, В. М. Кушнірюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова: НПУ, 2007. - Вип. 11(21). - С. 47-50.
 45. Левченко М. Культура Київської Русі та Візантії в історичному вимірі: сборник / М. Левченко // Південний архів: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 22. - С. 114-116.
 46. Литаврин Г. Г. Некоторые проблемы русско-византийских отношений в IX-XV вв. / Г. Г. Литаврин, В. Л. Янин // История СССР. - 1970. - № 4. - С. 32-53.
 47. Литаврин Г. Г. Русско-византийские отношения в XI-XII вв. / Г. Г. Литаврин // История Византии: В 3-х т. - т. 2. - М., 1967, - С. 347-353.
 48. Літопис Руський. За Іпатським списком / переклад Л.Є.Махновця. - Київ: Дніпро, 1989.- 590 с.
 49. Логвин Н. Г. Про деякі конструктивні особливості храмів Київської Русі / Н. Г. Логвин // Софійські читання: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конфе-ренції "Духовний потенціал та історичний контекст християнського мис-тецтва", м. Київ, 28 - 29 травня 2009 р.): Присвячено 75-річчю Нац. запо-відника "Софія Київська" / Нац. заповідник "Софія Київська". - К., 2010. - 
 50. С. 124-128.
 51. Марченко М. І. Київська Русь у боротьбі з кочовиками до монгольської навали: монографія / М. І. Марченко. - К.: Промінь, 2012. - 190 c.
 52. Мельничук І. А. Вирішальні кроки києворуських еліт по перетворенню Київської Русі на новий європейський центр впливу та формуванню державної ідеології / І. А. Мельничук // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 48 (6). - С. 29-40.
 53. Міносян А. С. Історія української культури: навч. посіб. / А. С. Міносян, І. П. Коршунова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2010. - 215 c.
 54. Моця О. П. Київська Русь: Від язичництва до християнства: Навч. посіб. / О.П.Моця, В.М.Ричка. - К.: Глобус, 1996. - 222 с.
 55. Наточій Л. Есхатологічна проблематика в культурі Київської Русі / Л. Наточій // Несторівські студії. Духовні традиції в українській культурі: Доповіді науковців III та IV Несторівських студій, видані за сприяння Печерської районної у м. Києві держадміністрації: присвячується пам'яті відомого укр. вченого В. С. Горського / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. - Київ: Фенікс, 2007. - С. 50-57.
 56. Норберт Ф. Література і культура Київської Русі та німецька славістика: до історії дослідження і сприймання проблеми / Норберт Ф. // Слово і час. - 2001.-N8. - С.57-60.
 57. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. / Ю.В.Павленко. - К.: Фенікс, 1994. - 400 с.
 58. Піскунова Л. Е. Безпека життєдіяльності: підручник / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. - К.: Академія, 2014. - 222 c.
 59. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка. - К., 1990. - 558 с.
 60. Попович М. Культура Київської Русі / Попович М. // Попович М.Нарис історії культури України. - К.:"Арт-Ек",1999. - С.57-119.
 61. Рогов А. Культурные связи восточных и западных славян в раннефеодальный период / Рогов А. // Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха средневековья. Киевская Русь и ее славянские соседи. - М.,1972. - С.165-177.
 62. Сисоєнко Н. В. Цивільний захист: [навч.-метод. посіб.] / Н. В. Сисоєнко, В. В. Плахута, Л. З. Пакушина; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 308 c.
 63. Слющинський Б. Розвиток української суспільної і політичної думки в Х-ХIV ст. Суспільно-політична і правова думка Київської Русі: курс лекций / Б. Слющинський // Слющинський Б.В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: Навчальний посібник для студ.вищих навч.закл. / Б.В. Слющинський. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 78-89.
 64. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна: зб. ст. / ред.: П. С. Сохань, О. О. Мавлін, Ю. А. Мицик; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київ.". - К., 2011. - 352 c.
 65. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення. Старокиївської держави до кінця ХVІ ст.: Навч. посіб. / Ю.І.Терещенко. - К.: Перун, 1996. - 496 с.
 66. Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией / М. Н. Тихомиров. - М.: Наука, 1969. - 374 с.
 67. Толочко О.П. Київська Русь. / О.П.Толочко, П.П.Толочко. Україна крізь віки. Том 4. - К., 1998. - 352 с.
 68. Удальцова З. В. Культурные связи Древней Руси и Византии / З. В. Удальцова // Византийский Временник. - Т. 42 (67). - 1981. - С. 25-34.
 69. Узбек К. М. Історія української культури: підручник / К. М. Узбек, Л. А. Никифорова; МОНМС України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2011. - 480 c.
 70. Україна і слов'янський світ: історія та сучасність: Наук. зб. Ч. 1 / ред.: П. М. Кралюк; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. ін-ту "Слов'ян. ун-т". - Рівне, 2001. - 136 c.
 71. Фареній І. А. Історія української культури з найдавніших часів до кінця ХVIII століття: короткий курс лекцій для студ. заоч. форми навч. / І. А. Фареній; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Вертикаль, 2012. - 155 c.
 72. Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича / М. Фіголь. - К.: Мистецтво, 1997. - 224 с.
 73. Фігурний Ю. Проблема виникнення Київської Русі у сучасних українознавчих дослідженнях / Ю. Фігурний, О. Висовень // Українознавство. - 2010. - N 3. - С. 256-258.
 74. Чернійчук Л. Монументальний живопис Київської Русі XI-XIII ст.: сборник научных трудов / Л Чернійчук, Ф. Т Євсєєв // Вісник студентського наукового товариства / Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2002. - С. 35-37.
 75. Чуприна В.В. Християнство Римської імперії і Київської Русі: історичні паралелі / Чуприна В.В. // Наукові записки: Матеріали звітно-наукової конфе-ренції викладачів УДПУ ім. М.П.Драгоманова за 1992 рік. - К.,1993. - С.318-319.
 76. Шевченко С. Візантія у системі міжнародних зв'язків Київської Русі: сборник / С. Шевченко // Південний архів: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 22. - С. 8-11.
 77. Шекера І. М. Міжнародні зв’язки Київської Русі: З історії зовнішньої політики Русі в період утворення і зміцнення Древньоруської держави в VII-X ст. / Відп. ред. К. І. Стецюк. АН Української РСР. Інститут історії. - К.: Вид-во АН УРСР, 1963. - 199 с.
1050
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).