Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародні неурядові організації в механізмі захисту прав людини (на прикладі Human Rights Watch)

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
94
Мова: 
Українська
Ціна: 
3100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-концептуальні та методологічні аспекти дослідження міжнародних неурядових організацій в механізмі захисту прав людини
1.1 Механізм захисту прав людини на сучасному  етапі та місце в ньому міжнародних неурядових організацій
1.2 Теоретичні засади дослідження міжнародних неурядових організацій в механізмі захисту прав людини
2. Human Rights Watch як міжнародна неурядова організація в механізмі захисту прав людини
2.1 Створення Human Rights Watch та нормативно-правові і програмні засади діяльності
2.2 Структура Human Rights Watch
3. Діяльність Human Rights Watch у механізмі захисту прав людини
3.1 Особливості проведення організацією моніторингу щодо стану дотримання прав людини та його результати згідно щорічних звітів Human Rights Watch
3.2 Тенденції стану дотримання прав людини в Україні згідно щорічних звітів Human Rights Watch
3.3 Вплив Human Rights Watch на стан захисту прав людини в світі та окремих регіонах
4. Цивільна безпека
4.1 Основні причини виникнення професійних захворювань політолога
4.2 Громадський контроль за дотриманням правил охорони праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Світовий досвід свідчить, що реалізація прав людини багато в чому залежить від цілеспрямованої участі в ній представників громадськості, які, користуючись загальновизнаним правом на об’єднання створюють незалежні від влади організації, відображаючи зростаюче у світовому співтоваристві прагнення до демократії. Такі організації, частково або повністю присвятили себе проблемам захисту прав людини, як правило, визначаються введеним в обіг в 1945 р. Статутом ООН, згодом закріпленим у міжнародних документах і сприйнятим внутрішнім законодавством багатьох держав, терміном «неурядові організації» («non-governmental organizations»). Вони діють у світі вже близько 100 років, і практично всі країни світу на шляху до демократії пройшли необхідні етапи, пов’язані із становленням інституту неурядових організацій, які присвятили себе боротьбі за права людини. Досвід цей різноманітний, як різноманітні і самі правозахисні організації.

Міжнародні неурядові організації відіграють важливу роль у заохоченні та захисті прав людей. Ці організації, діючи самостійно або через свої представництва у відповідних країнах, пильно спостерігають за кризовими ситуаціями і можливими джерелами конфлікту. Вони нерідко беруть участь в посередницьких зусиллях і можуть і можуть привертати увагу міжнародної та національної громадськості до випадків нехтування правами людини або їх порушення. Проводячи дослідження, публікуючи доповіді, та виконуючи роль інформаційних каналів і трибун, здатних доводити до відома громадськості випадки порушень прав людини, і паралельно з цим своєчасно надаючи фактологічну інформацію урядовим і міжурядовим органам, що займаються правами людини,неурядові організації здатні внести значний вклад у справу захисту прав людини.

Міжнародні неурядові організації в міру своїх можливостей і властивими їм засобами впливають на розвиток, формування і функціонування окремих норм та інститутів сучасного міжнародного права. Зокрема, вони формують громадську думку, міжнародно-правову свідомість, беруть участь у створенні міжнародних прецедентів судами. І все ж, незважаючи на сказане, теперішній стан співробітництва міжнародних неурядових організацій з державами і міжурядовими організаціями, його рівень і форми, в основному, залежать від бажання і волі останніх.

Також, очевидним є те, що комплексне дослідження міжнародних неурядових організацій сприяє більш чіткому уявленню про форми взаємовідносин держави і суспільства, сутності демократичного ладу в цілому, де людина, її права і свободи повинні не тільки декларуватися, але і бути реальною цінністю.

Рівень наукової розробки теми. Передусім, потрібно виділити комплексні дослідження Ю. Белозьорової, І. Білоус, Т. Кіреєвої, І. Коваленка, В. Лисика, І. Малкіної, Е. Ніколаєвої, С. Подшибякіна, Д. Сємьоничевої, О. Тарасова, Д. Урсіна, Л. Чернявської.

Об’єкт: механізм захисту прав людини.

Предмет: міжнародні неурядові організації в механізмі захисту прав людини (на прикладі Human Rights Watch).

Мета: визначення ролі і значення міжнародних неурядових організацій в механізмі захисту прав людини. 

Завдання:

 • визначити місце міжнародних неурядових організацій в механізмі захисту прав людини на сучасному етапі;
 • обґрунтувати місце Human Rights Watch як міжнародної неурядової організації в механізмі захисту прав людини;
 • проаналізувати моніторинг організацією стану дотримання прав людини та його результати згідно щорічних звітів Human Rights Watch;
 • оцінити стан дотримання прав людини в Україні згідно щорічних звітів Human Rights Watch;
 • дослідити вплив Human Rights Watch на стан захисту прав людини в світі та окремих регіонах.

Методологічна основа роботи. У рамках бакалаврської роботи для вирішення поставлених дослідницьких задач використовувався наступний комплекс загальнонаукових методів: системного підходу; порівняльного аналізу;  теоретичний метод, методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції; метод порівняльного аналізу. 

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що її результати мають змогу бути  основою для подальших наукових досліджень в області вивчення гендерної проблематики та можуть бути використані в подальших політичних, філософських та соціологічних дослідженнях, для загальної підготовки студентів до семінарських і лекційних занять.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, 4-ох розділів, висновків, списку використаної літератури, що містить 55 найменувань.

 

Список використаних джерел: 
 1. Лищина И. Международные механизмы защиты прав человека. Пособие изданное при содействии Национального фонда поддержки демократии (США)  и ABA / CEELT / Иван Лищина.-[Електронний ресурс]- Режим доступу: http://library.khpg.org/index.php?id=1080721325
 2. Антонович М. Міжнародна система захисту прав людини: крізь призму України/ М. Антонович//Право України: Юридичний журнал. -  Київ, 2007. - №3. - С. 37-41 
 3. Білоус І. Правосуб’єктність міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації міжнародного економічного права: дис. канд. юрид. наук/ І.Білоус – Х., 2005.-246 с.
 4. Білоус І. Роль міжнародних неурядових організацій у кодифікації міжнародного права і створенні міжнародних правових норм/ І. Білоус// Зовнішня торгівля: право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі.-К., 2006, - №2. – С.59-69
 5. Відгуки про Human Rights Watch у пресі. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrw.org/en/what-they-say-about-us
 6. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2002 року щодо дотримання прав людини[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/legacy/wr2k1/
 7. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2003 року щодо дотримання прав людини [Електронний ресурс] -  Режим доступу: http://www.hrw.org/legacy/wr2k3/
 8. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2004 року щодо дотримання прав людини[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/legacy/wr2k4/
 9. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2005 року щодо дотримання прав людини [Електронний ресурс] - Режим доступу:  http://www.hrw.org/legacy/wr2k5/
 10. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2006 року щодо дотримання прав людини [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/legacy/wr2k6/
 11. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2007 року щодо дотримання прав людини [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/legacy/wr2k7/
 12. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2008 року щодо дотримання прав людини [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/legacy/wr2k8/
 13. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2009 року щодо дотримання прав людини[Електронний ресурс]-Режим доступу: http://www.hrw.org/en/world-report2009
 14. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2010 року щодо дотримання прав людини[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/world-report-2010
 15. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2011 року щодо дотримання прав людини[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/world-report-2011
 16. Всесвітній звіт Human Rights Watch 2012 року щодо дотримання прав людини[Електронний ресурс] -Режим доступу:  http://www.hrw.org/world-report-2012
 17. Гаджиев К.С Политология : Конспект лекций / К.С. Гаджиев – М. : Высшее образование, 2007. – 207 с. – (Хочу все сдать!)
 18. Дані щодо діяльності Human Rights Watch[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ngo-monitor.org/article/hrw_in_more_balance_less_credibility
 19. Додаткова інформація про Human Rights Watch. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrw.org/node/75136
 20. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник/ В.Ц. Жидецький –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.
 21. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навч. посібник / За ред. Жидецького В.Ц. – Львів: Афіша,2000. – 352с.
 22. Загальна інформація про Human Rights Watch. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrw.org/about
 23. Історія створення Human Rights Watch. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrw.org/node/75134
 24. Киреева Т.А. Неправительственные организации в системе международных отношений:дис. канд. полит. наук /Т.А. Киреева – М., 2006. – 175 с.
 25. Козак Ю. Міжнародні організації: кредит.-модуль. курс: навч.посіб. / за ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвінової Н.С.. – 3-тє вид., переробл. та доповн.. – К.:ЦУЛ, 20011. – 344с. – С. 86-87
 26. Малкина И.Б. Международные неправительственные организации в своременном международном праве: автореф. дис. на соискание ченой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.10 – Международное право; Европейское право/ И.Б. Малкина. – Казань., 2001.- 35с.
 27. Матвеева Т.Д. Неправительственные организации в системе защиты конституционных прав и свобод человека : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Татьяна Дмитриевна Матвеева. - Москва, 1998.- 283 с.
 28. Мельвиль А.Ю. Политология: учеб./ А.Ю. Мельвиль. – М. : Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Проспект, 2010. – 624 с.
 29. Мокшин В.К Политология: Учебник для студентов вузов/ Под общ. ред. В.К. Мокшина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2010. – 575 с. 
 30. Огородник А. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципи законності в Україні/ А.Огородник //Право України: Юридичний журнал. - Київ, 2008. - №6. – С.14-18
 31. Організації, з якими співпрацює  Human Rights Watch. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrw.org/partners
 32. Офіційне повідомлення HRW щодо побиття Юлії Тимошенко [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/ru/news/2012/05/01
 33. Петровский Б.В Большая медецинская энциклопедия/ Б.В. Петровский. – Изд. 3-е. [В 30-ти т.] М., «Сов. энциклопедия», 1980. Т.13 Ленин и Здравоохранение – Мединал . 552 с. с илл.
 34. Петровский Б.В. Большая медецинская энциклопедия/Б.В. Петровсвкий –Изд. 3-е. [В 30-ти т.] М., «Сов.энциклопедия», 1980. Т.14. Медецина – Меланоз, 496 с. 
 35. Петровский Б.В. Большая медецинская энциклопедия/Б.В. Петровский – Изд. 3-е. [В 30-ти т.]М., «Сов. энциклопедия», 1980. Т.15. Меланова-Мудров. 1981, XVI, 576 c. с илл.
 36. Подшибякин С. Правовой статус международных неправительственных организаций: дис. канд. юрид. наук/С. Подшибякин – М., 2004. – 158  с.
 37. Самыгин С.И. Политология для студентов вузов / С.И. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 170 с.
 38. Список офісів та відділень Human Rights Watch. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrw.org/contact-us
 39. Список штату працівників Human Rights Watch. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrw.org/our-people
 40. Стащенко О. До питання вдосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні/ О. Стащенко// Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий. – Київ, 2010. - №6. - С. 115-118
 41. Структура HRW[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/our-people
 42. Тарасов О.В. Международные неправительственные и международное право. -  Х., 1998. – 230 с.
 43. Ткаченко А. Особливості правової природи міжнародних неурядових організацій у сучасному міжнародному праві/ А. Ткаченко// Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий.  - Київ, 2011. - С. 46-49
 44. Україна у Всесвітньому звіті HRW 2005[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2005/01/13/ukrain9884.htm
 45. Україна у Всесвітньому звіті HRW 2006 [Електронний ресурс] - Режим доступу:  http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2006/01/18/ukrain12219.htm  
 46. Україна у Всесвітньому звіті HRW 2007[Електронний ресурс] - Режим доступу:  http://www.hrw.org/legacy/wr2k7/
 47. Україна у Всесвітньому звіті HRW 2008[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.hrw.org/legacy/russian/docs/2008/01/31/ukrain17923.htm
 48. Україна у Всесвітньому звіті HRW 2009[Електроний ресурс] - Режим доступу:  http://www.hrw.org/en/node/79345
 49. Україна у Всесвітньому звіті HRW 2010[Електронний ресурс] - Режим доступу:   http://www.hrw.org/ru/world-report-2010/ukraine-change
 50. Україна у Всесвітньому звіті HRW 2011[Електронний ресурс] - Режим доступу:   http://www.hrw.org/ru/world-report-2011-18
 51. Україна у Всесвітньому звіті HRW 2012[Електронний ресурс] - Режим доступу:   http://www.hrw.org/ru/world-report-2012/2012-5
 52. Фінансові звіти Human Rights Watch. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrw.org/financials
 53. Часті та поширені питання про Human Rights Watch. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrw.org/node/75138
 54. Чернявська Л.Н. Суб’єктність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці: автореф. дис. канд. політ. наук/Л.Н. Чернявська – К., 2007. – 20 с.
4866
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).