Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародний досвід участі поліцейських підрозділів у забезпеченні публічної безпеки під час проведення спортивних заходів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Правові основи та організація охорони громадського порядку під час проведення спортивних заходів
1.1. Поняття та класифікація спортивних заходів, які вимагають охорони громадського порядку
1.2. Основні види злочинів, які трапляються під час спортивних масових заходів
1.3. Законодавче регулювання та організація охорони громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів
2. Міжнародний досвід участі поліцейських підрозділів щодо забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів
2.1. Суб’єкти забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів у країнах Європейського союзу
2.2. Аналіз досвіду дій зарубіжних поліцейських підрозділів щодо забезпечення порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів
2.3. Співпраця поліцейських підрозділів України та країн ЄС щодо забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Питання забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів є досить актуальним і важливим для України особливо нині, коли відбуваються значні перетворення у соціально-політичному житті суспільства. Важливим з цієї точки зору є наближення України до Європейського Союзу та світової спільноти у проведенні міжнародних змагань з футболу (Євро-2012), боксу, єдиноборств. Це дозволить нашій країні зміцнити свій авторитет у світі, однак поряд з цим потребує виконання певних зобов’язань, насамперед, пов’язаних із забезпеченням громадського порядку.

До країн, у яких проводяться масові спортивні заходи, висувається ряд вимог щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, оновлення технічної бази, які необхідні для проведення спортивних заходів такого рівня. Виконання цих завдань вимагає концентрації значних зусиль держави, співпраці та партнерства з іншими учасниками. Тому на поліцейські підрозділи покладається завдання щодо належного забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення спортивно-масових заходів.

Однією з головних проблем України є те, що теперішній стан підготовки до проведення міжнародних спортивних заходів перебуває на недостатньому рівні та не відповідає міжнародним нормам, вимогам міжнародних організацій і сучасним технічним можливостям, а отже, потребує вдосконалення з урахуванням досвіду з проведення аналогічних турнірів в інших європейських країнах. 

Вищевикладене свідчить про актуальність та потребу проведення глибоких теоретичних досліджень, наукового узагальнення та систематизації емпіричного матеріалу, оцінення напрямів і тенденцій, що виявляються в сучасних соціально-економічних умовах для отримання цілісного уявлення про адміністративно-правове забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів.

Стан дослідження проблеми. Загальним підгрунтям для проведення аналізу зарубіжного досвіду у сфері охорони громадського порядку стали праці В. О. Заросило [10], В. В. Князева [12], Я. М. Когута [13], І. М. Копотуна [14], А. Мартишко [20], А. М. Подоляко [23], Л. А. Сидорчука [28] та ін. Г. В. Джагуповим [7], О. В. Джафаровою [8], М.В. Лошицьким [18] та іншими були розглянуті особливості правових засад та управління діяльністю органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку у контексті міжнародних зв’язків.

Мета роботи - аналіз проблем адміністративно-правового забезпечення охорони громадського порядку підрозділами ОВС під час проведення спортивних заходів міжнародного рівня в сучасних умовах.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

 • уточнити поняття та підходи до класифікації спортивних заходів, які вимагають охорони громадського порядку;
 • проаналізувати основні види злочинів, які трапляються під час спортивних масових заходів;
 • дослідити законодавче регулювання та організація охорони гро-мадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів;
 • визначити суб’єктів забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів у країнах Європейського союзу;
 • провести аналіз досвіду дій зарубіжних поліцейських підрозділів щодо забезпечення порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів;
 • співпраця поліцейських підрозділів України та країн ЄС щодо забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини у сфері адміністративно-правового забезпечення охорони громадського порядку підрозділами ОВС під час проведення спортивних заходів.

Предмет дослідження - адміністративно-правове забезпечення охорони громадського порядку підрозділами ОВС під час проведення спортивних заходів.

Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та завдань у роботі використано сукупність як загальних, так і спеціальних методів і прийо-мів наукового пізнання, застосування яких дозволило всебічно проаналізувати об’єкт дослідження, а саме: порівняльний, догматичний, логіко-юридичний, логіко-граматичний, системний аналіз та інші методи наукового дослідження використовувались у взаємозв’язку, що сприяло проведенню всебічного аналізу, обґрунтуванню теоретичних висновків та практичних рекомендацій.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема, футбольних матчів: 19 серпня 1985 р. Офіційний переклад. - 2001. - 11 грудня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_003
 2. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV, редакція від 28.12.2015. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/638-15
 3. Закон України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіона-ту Європи 2012 року з футболу в Україні» від 19.04.2007 № 962-V. [Електрон-ний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/962-16
 4. Закон України «Про затвердження Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» від 18.12.1998 № 2025, редакція від 01.11.2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2025-98-%D0%BF
 5. Закон України «Про затвердження порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів» від 25.04.2012 № 341, редакція від 11.06.2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 341-2012-%D0%BF
 6. Актуальні питання охорони громадського порядку під час проведення міжнародних спортивно-масових заходів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25 квіт. 2008 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. - 275 с.
 7. Джагупов Г.В. Окремі питання забезпечення громадської безпеки під час проведення спортивно-масових заходів / Г.В. Джагупов. // Право і безпека. - 2009. - № 4. - С.112-117. 
 8. Джафарова О. В.  Напрями діяльності ОВС щодо охорони громадського порядку під час проведення Євро-2012 // Кримський юридичний вісник. - Сімферополь, 2009. - Вип. 2 (6). - С.112–120. 
 9. Забезпечення органами внутрішніх справ міжнародно-правових стандартів прав людини при охороні громадського порядку: (У 3 ч.): Наук.-практ. докум.-джерел. та навч.-метод. комплекс. / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України та ін. - К., 2001– Ч. 1: / [Римаренко Ю.І., Кондратьєв Я.Ю., Корнієнко М.Я.; Відп. ред. Ю.І.Римаренко, Я.Ю.Кондратьєв] - 2001. - 459 с.
 10. Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції)  : монографія / В. О. Заросило ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2002. - 250 с.
 11. Ірхін Ю.Б. Психологічне супроводження заходів з охорони громадського порядку під час проведення спортивних змагань: метод. рек. / Ірхін Ю. Б. - К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ: Друк. МВС, 2007. - 48 с. 
 12. Князев В. В. Полицейские системы зарубежных государств: пособие / В. В. Князев, Н. И. Сазонова, А. А. Жмыхов, Т. Ю. Заморина. - М.: ВНИИ МВД России, 2004. - 135 с.
 13. Когут Я. М.  Організація системи охорони громадського порядку поліцією європейських країн // Науковий вісник. - Львів, 2009. - Вип. 1. - С. 310–317.
 14. Копотун І.М. Зарубіжний досвід охорони громадського порядку муніци-пальною поліцією й можливості його використання в Україні / І.М. Копо-тун. // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. - 2010. - № 1. - С.270-277. 
 15. Кюрджиєв В.О. Охорона громадського порядку під час проведення масових заходів /В.О. Кюрджиєв. // Митна справа. - 2010. - № 3, ч. 2. - С.243-247. 
 16. Лапчук В. С.  Психологічне забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивних заходів // Проблеми сучасної психології. - Кам’янець-Подільський, 2010. - Вип. 8. - С.611–620. - Бп16949-8 
 17. Латайко О. В.  Повага до права як елемент правової культури та її форму-вання щодо забезпечення ОВС міжнародно-правових стандартів прав людини у сфері громадського порядку // Наук. вісн. - Д., 2006. - N2 (27). - 
 18. С. 234–238.
 19. Лошицький М.В. Організація попередження правопорушень органами внутрішніх справ під час проведення масових заходів / М.В. Лошицький, А.М. Чалий. // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. - 2010. - № 3. - С.190-197. 
 20. Маєвський В. І.  Забезпечення ОВС громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2008. - N3 (2008).
 21. Мартишко А.     Міжнародний досвід участі поліцейських підрозділів у забезпеченні громадської безпеки та правопорядку при проведенні спортивних заходів / А. Мартишко // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2010. - № 2. - С. 39-42.
 22. Організаційно-правові основи взаємодії ОВС із місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування щодо запобігання масовим заворушенням і груповим порушенням громадського порядку та їх припинення: наук.-практ. рек. / [Бесчастний В. М. та ін.]; за заг. ред. В. М. Бесчастного; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О.Дідоренка. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2009. - 199 с.
 23. Павелко А. В. Організаційно-правові засади управління системою безпеки на футбольних заходах / А. В. Павелко // Державне будівництво. - 2009. - №1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. nbuv. gov. ua/e- journals/DeBu/2009-1/doc/4/07.pdf.
 24. Подоляка А. М. Повноваження, компетенція та принципи діяльності суб’єктів охорони громадського порядку / А. М. Подоляка // Форум права. - 2008. - №1 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e- journals/FP/2008-1/08pamogp. pdf.
 25. Поліщук В. Г. Деякі проблеми застосування адміністративно-правових засобів охорони громадського порядку і вдосконалення законодавства про порядок організації і проведення масових заходів // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1997. - №1. - С.64-68. 
 26. Приходько І. І.  Визначення основ психології натовпу для збереження психологічної безпеки особового складу сил охорони правопорядку України під час виконання службово-бойових завдань з охорони громадського порядку // Вісник. - К., 2009. - Вип. 4 (12). - С. 118–123.
 27. Северенчук О. Охорона громадського порядку під час проведення санкціонованих масових заходів // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України. - К., 2008. - С.77–81. 
 28. Сергєєв А. В.  Проблеми адміністративно-правового регулювання діяльнос-ті місцевої міліції щодо охорони громадського порядку під час проведення масових заходів // Вісник. - Х., 2005. - Вип.30. - С.125–132. - Бп14511-30 
 29. Сидорчук Л.А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку (національний та міжнародний досвід) / Сидорчук Л. А. - К.: Вид-во КиМУ, 2009. - 219 с. 
 30. Стороженко С. М. Футбол і насильство. Погляд зсередини / С. М. Стороженко. - К.: КОМБІ ЛТД, 2005. - 163 с.
 31. Marsh P. Football Violence in Europe / P. Marsh, K. Fox, G. Carnibella, J. McCann, J. Marsh. - The Amsterdam Group, 1996. - 245 р.
 32. Siekmann R. Football hooliganism with an EU dimension: towards an international legal framework / R. Siekmann, S. Gardiner, J. Soek, M. Olfers, H. Mojet. - T. M.C. Asser Instituut The Hague, The Netherlands, 2004. - 190 р. 
10718
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).