Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
 
Ковальчук Лариса Онисімівна
 
УДК 377. 6: 33: 371. 5 (477)
 
Міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі
 
13. 00. 04 – теорія і методика професійної освіти
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Тернопіль – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Наукові керівники: кандидат педагогічних наук, професор Клос Євген Степанович; доктор педагогічних наук, доцент Курляк Ірина Євгенівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри педагогіки; кандидат педагогічних наук, доцент Бабин Іван Іванович, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України, в. о. завідувача кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Формування національної парадигми освіти й виховання, перехід освіти України на ступеневу систему навчання ставлять нові завдання перед професійною освітою. У зв’язку з цим економічні технікуми і коледжі, зокрема ті, що здійснюють підготовку фахівців професійного спрямування “Харчова технологія та інженерія”, зазнали докорінного реформування змісту освіти з метою наближення їх діяльності до вимог вищої школи. Окрім того, швидкі темпи розвитку нових харчових технологій, значне погіршення екологічної ситуації, тривожна статистика, що засвідчує зростання кількості харчових отруєнь, посилюють вимоги суспільства щодо рівня підготовки, професійної компетентності, соціальної відповідальності технологів харчових виробництв. Адже об’єктами їхньої професійної діяльності є технологічні системи харчових виробництв, контроль і управління якістю продукції харчування, що суттєво впливає на стан здоров’я населення країни.
Досягнення високого рівня професіоналізму можливе лише за умови відповідної фундаментальної підготовки. Зазначимо, що проблема фундаменталізації змісту підготовки фахівців є особливо гострою і непростою для вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. Вона не може бути вирішена збільшенням кількості годин на засвоєння фундаментальних дисциплін. Їх вивчення має бути поставлене на відповідну науково-методичну основу. З огляду на це, виникає необхідність пошуку нових технологій підготовки майбутніх фахівців. Однією з таких є педагогічна технологія, заснована на ефективній реалізації міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі.
У психолого-педагогічній науці проблема міжпредметних зв’язків досліджувалася в різних напрямах. Так, вивченням сутності та типології міжпредметних зв’язків займалися М. Білий, А. Єрьомкін, П. Кулагін, Н. Лошкарьова, В. Максимова, А. Усова, Г. Федорець та ін. Проблема практичної реалізації міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі розроблялася на рівні середньої загальноосвітньої школи (зокрема, у дослідженнях Н. Буринської, І. Звєрєва, В. Ільченко, М. Шмир), професійно-технічних навчальних закладів (у працях П. Атутова, Г. Варковецької, Г. Гуторова, О. Дубінчук, І. Петрової, Н. Розенберга, В. Скакуна, Н. Талалуєвої та ін.). Питання підготовки вчителя до здійснення міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі досліджували Н. Андреєва, М. Дьякова, С. Капацина. Водночас, вивченню цієї проблеми на рівні вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, в яких реалізація міжпредметних зв’язків у навчальному процесі має певну специфіку, присвячена незначна кількість досліджень (праці Г. Граковського, Д. Епштейна, І. Курамшина, Г. Морозова, О. Музальова, А. Пінського, З. Ямпольської та ін.).
Зауважимо, що у більшості наукових праць досліджувалися лише окремі аспекти навчання на міжпредметній основі. Що ж стосується вивчення проблеми на рівні теоретичного обґрунтування педагогічної технології реалізації міжпредметних зв’язків і розробки методики її застосування у навчально-виховному процесі різних закладів освіти, то такі дослідження у педагогічній науці практично не проводилися. Окрім того, аналіз ступеня дослідженості проблеми взаємозв’язаного вивчення хіміко-технологічних дисциплін (підготовка технологів харчових виробництв в економічних коледжах) дозволив встановити, що у психолого-педагогічній літературі це питання також не з’ясовувалося. Проте ще й сьогодні основною проблемою підготовки фахівців у цих навчальних закладах є значний розрив між фундаментальними і професійно-зорієнтованими дисциплінами. Це зумовлено, насамперед, тим, що недостатньо використовується теоретико-понятійний апарат фундаментальних наук (зокрема, хімічних) для вивчення предметів спеціалізації. Базові знання, уміння, навички не знаходять широкого застосування в практичній професійній діяльності. А між тим, вивчення хімічних дисциплін забезпечує необхідну базу знань, умінь та навичок для ефективного засвоєння предметів спеціалізації і тому повинно бути спрямоване на формування високого рівня професіоналізму технологів харчових виробництв.
Таким чином, актуальність завдань систематизації та інтегрування знань, умінь, навичок студентів на рівні міжпредметних зв’язків хімічних дисциплін і предметів спеціалізації, їх недостатнє теоретичне обґрунтування й потреби практики зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі”. Розв’язання цієї проблеми сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки технологів харчових виробництв.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка при розробці теми “Сучасні проблеми освіти, навчання і виховання в середній і вищій школі” (тема затверджена науково-технічною радою Львівського державного університету імені Івана Франка 24 грудня 1998 р., протокол № 8).
Об’єкт дослідження –
Фото Капча