Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модель аналітичного оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою Сарненського району

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Макриця Людмила Іванівна,
начальник відділу освіти
Сарненської районної державної адміністрації
 
Модель аналітичного оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою Сарненського району
 
Відділом освіти Сарненської районної державної адміністрації забезпечується якісна реалізація основних завдань державної політики у системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства України. Освітня стратегія району спрямована на забезпечення функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян, потреб держави, області і району.
Стратегія розвитку передбачає зорієнтованість на освітні потреби громадян регіону. При цьому, зазначається необхідність теоретичного обґрунтування, методологічного і методичного забезпечення удосконалення механізму державного управління освітою.
Запроваджуючи нові підходи до управління якістю освіти, відділом освіти взято за основу систему моніторингу ефективності управлінських рішень. Контрольно-аналітична діяльність за своєю структурою є багатофункціональною та багаторівневою. На сьогодні, важливим є процес координації управлінських дій на рівнях відділу освіти та навчального закладу, а це, фактично, одна з умов ефективного управління освітою в районі.
Для ефективного управління, прийняття обґрунтованих рішень необхідно мати інформацію про хід освітнього процесу у навчальному закладі. Від об’єктивності, достовірності, оперативності та повноти інформації залежить своєчасність і правильність прийнятого рішення. Оцінюванню процесів, що відбуваються у ЗНЗ району, відділ освіти підпорядкував розроблену рейтингову таблицю для експертизи організованого початку та закінчення навчального року. Всі матеріали узагальнюються протоколами, графіками, аналітичними матеріалами, висновками й рекомендаціями.
Упродовж останніх років відділу освіти вдалось сформувати модель управління розвитком галузі, що включає методи, форми, засоби найбільш ефективного й раціонального управління. Відповідно, розуміємо, що для подальшого стабільного розвитку галузі насамперед необхідно досконало управляти виробничо-господарською діяльністю, а саме – вирішувати наступні питання:
- як спланувати та скоординувати роботу;
- як раціонально використати кошти, спрямовані на фінансування галузі;
- як досягти максимальних результатів;
- як створити команду працівників для реалізації поставленої мети;
- як мотивувати персонал до ефективної діяльності;
- як уникнути конфліктів у роботі працівників установи.
Тому, відділом освіти здійснюється аналіз соціально-економічних, організаційно-господарських й інших заходів, які пов’язані з ресурсами, виконавцями і термінами, забезпечують ефективність вирішення основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний період у межах освітніх округів.
Для кращого управління системою загальної середньої освіти в районі, у контексті сучасної освітньої реформи, організована діяльність освітніх округів, де діють такі управлінські моделі:
1. Відділ освіти – районний методичний кабінет – рада директорів – адміністрація навчальних закладів освітнього округу.
2. Відділ освіти – районний методичний кабінет – адміністрація навчальних закладів освітнього округу – науково-методична рада освітнього округу – директори шкіл округу – учителі-лідери округу.
Найважливіша передумова успішного застосування прийомів і методів управління полягає у визначенні й розумінні його цілей. Визначення останніх є основою для подальшої роботи. Методика управління викликає необхідність виокремлення основних функцій, тобто тих задач, які розв’язуються у процесі реалізації, а саме:
прогнозування та планування діяльності;
організації роботи;
координації й регулювання процесів;
активізації і стимулювання праці виконавців;
контролю й аналізу діяльності.
Саме поєднання цих функцій та інструментів забезпечує реалізацію поставленої мети і дозволяє досягнути бажаного результату.
Таким чином, поняття ефективності державного управління освітою є багатоаспектним і визначається різними критеріями. Найістотнішим є те, що ефективність управлінської діяльності нерозривно співвідноситься з якістю освіти. Для оцінювання ефективності управління системою загальної середньої освіти регіону важливо враховувати і низку інших співвідношень, переважаючим серед яких є залежність ефективності від ступеня досягнення мети управління, яка, до того ж, повинна відповідати освітнім потребам регіону. Тому, очевидно, що для оцінювання ефективності управління освітою регіону необхідно грамотно володіти відповідними методиками, технологіями, інструментарієм моніторингових досліджень.
 
Список використаних джерел
 
Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону [Текст] / Л. М. Ващенко. – К. : Тираж, 2005. – 380 с.
Вікторов В. Г. Управління якістю освіти (соціально-філософський аналіз) : монографія [Текст] / В. Г. Вікторов. – Дніпропетровськ: Пороги, – 2005. – 286 с.
Волкова Н. В. Визначення ефективності державного управління освітою [Текст] / Н. В. Волкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/VolkovaNV.pdf
Гамаюнов В. Г. Державне управління освітою: регіональний аспект [Текст] / В. Г. Гамаюнов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/manage/1723 
Гуралюк А. Г. Концепції оцінки ефективності управління навчальним закладом [Текст] / А. Г. Гуралюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2010_3/10gurmee.pdf
Дзвінчук Д. І., Мазак А. В. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство [Текст] / Д. І. Дзвінчук, А. В. Мазак. – К. : Нічлава, 2003.
Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства: монографія [Текст] / С. А. Калашнікова. – К. : Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2010. – 380 с.
Лукіна Т. О. Визначення соціальної ефективності державного управління якістю загальної середньої освіти / Т. О. Лукіна // Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: монографія [Текст]. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 292 с.
Любчук О. К. Теоретико-методологічні засади державного управління неперервною освітою в Україні та її регіонах: монографія [Текст] / О. К. Любчук. – Донецьк: СПД Куприянов В. С., 2010. – 395 с.
Новиков Д. А. Модели и механизмы управления развитием региональных образовательных систем (концептуальные положения) [Текст] / Д. А. Новиков. – М. : ИПУ РАН, 2001. – 83 с.
Павлов Д. М. Ефективність системи органів державного управління: поняття, умови та критерії оцінки [Текст] / Д. М. Павлов // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К. : НАВСУ, 2003. – №1. – С. 217-223.
Поташник М. М. Управление качеством образования: практико ориентированная монография и методическое пособие [Текст] / ред. М. М. Поташник. – М. : Педагогическое общество России, 2000. – 448 с.
Солодкая М. С. Надежность, эффективность, качество систем управления [Текст] / М. С. Солодкая. – Режим доступу: http://quality.eup.ru/MATERIALY10/qsm.htm
Черниш О. І., Беззубко Л. В., Соколова Л. С. Розвиток системи освіти у сучасних умовах: монографія [Текст] / О. І. Черниш, Л. В. Беззубко, Л. С. Соколова. – Донецьк: ВІК, 2005. – 132 с.
Фото Капча