Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модель науково-педагогічної практики магістрів спеціальності "Фізичне виховання"

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Анотація. Ярмощук О. Модель науково-педагогічної практики магістрів спеціальності „фізичне виховання”. У статті подається модель проходження науково-педагогічної практики магістрами спеціальності „фізичне виховання”. Автором рекомендується основні положення практики, її пріоритетні завдання, зміст та спеціально розроблена система оцінювань результатів проходження науково-педагогічної практики.
Ключові слова: науково-педагогічна практика, структура, вид діяльності, магістри, фізичне виховання
Аннотация. Ярмощук О. Модель научно педагогической практики магистров специальности „физическое воспитание”. В статье подается модель прохождения научно педагогической практики магистрами специальности „физическое воспитание”. Автором рекомендуется основные положения практики, ее приоритетные задания, содержание и специально разработанная система оценивания результатов прохождения, научно педагогической практики.
Ключевые слова: научно педагогическая практика, структура, вид деятельности, магистры, физическое воспитание.
Abstract. Yarmoshchuk O. Model of the scientifically pedagogical practice of the masters of the specialty of „physical training”. In the article will be given the model of the passage of scientifically pedagogical practice by the masters of the specialty of „physical training”. By the author is recommended the basic condition of practice, its priority tasks, the content and the specially developed system of the evaluation of the results of passage, scientifically pedagogical practice.
Key words: scientifically pedagogical practice, structure, the form of activity, masters, physical training.
 
В плані підготовки фахівців, які володіють професійною науково-методичною майстерністю викладання фізичного виховання та спорту у різноманітних сферах соціальної діяльності людей, практика в посідає значне місце.
У Законі України «Про вищу освіту» пріоритетними завданнями національної системи освіти є: забезпечення умов для оволодіння системою знань, причому не просто набуття студентами теоретичних знань у певній галузі, а що не менш важливо – підготовка молоді до подальшої практичної професійної діяльності, випуск конкурентоспроможних на світовому ринку праці фахівців. Це передбачає виховання у студентів під час навчання у вищому навчальному закладі незалежних від викладача практичних навичок пошуку необхідної інформації, формування високої відповідальності студента за результати своєї навчальної, наукової та творчої діяльності.
Фахівець із фізичного виховання і спорту має бути здатним засвоювати і реалізовувати досягнення світової цивілізації у своїй професійній діяльності, оволодіти сучасною методологією обгрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів, а також уміти „вписатись” у ринкові відносини на рівні участі в роботі організацій різних форм власності. Він може виконувати типові практичні та узагальнюючого характеру прикладні професійні завдання, а отже має добре орієнтуватись як у теоретичних, так і прикладних проблемах фізичного виховання і спорту та мас бути здатним до проведення науково-практичних досліджень у цій галузі. У сфері його професійної діяльності вирізняється науково-дослідна та практична робота. Фахівець із фізичного виховання і спорту повинен володіти професійними знаннями в галузі фізичного виховання і спору, вміти застосовувати ці знання в своїй професійній діяльності. Професійні знання формуються на базі глибоких знань теоретичних, психолого-педагогічних, медико-біологічних, спеціальних фахових дисциплін із розумінням особливостей розвитку та сучасного стану фізичної культури і спорту в Україні і передбачають постійне накопичення цих знань у процесі практичної діяльності.
Для формування професійних умінь і особистісних якостей фахівця і на їхній основі оволодіння видами професійної діяльності на рівні, що відповідає кваліфікації «магістр» розроблений наступний зміст проходження науково-педагогічної практики (табл. 1).
 
Таблиця 1
Зміст науково-педагогічної практики для магістрів спеціальності “фізичне виховання”
ЗавданняВиди діяльностіФорма звітності
Підготовчий етап
1. Познайомитися з програмою практики, розподілом по об‘єктах, з своїми груповими керівниками. Участь у роботі настановчої конференції. Оформити в щоденнику практики: – мета і завдання практики, зміст завдань. 
Робочий етап
1. Познайомитися з установою: виявити загальні дані про установу, її структуру, основні напрямки діяльності, склад фахівців, їхні обов'язки, про проблеми установи. Поглиблено вивчити нормативно-правові документи, що регламентують діяльність установи, і функціональні обов'язки фахівців. Навести в щоденнику перелік нормативно-правових документів установи і перелік тих проблем, що дана установа вирішує.
 
2. Познайомитися з фахівцями та групою, з якими має працювати. У бесіді з фахівцем ознайомитися:
- з його посадовими обов'язками;
- з планом роботи. Зафіксувати в щоденнику відомості про особливості роботи фахівця. 
3. Скласти індивідуальний план роботи. Разом з керівником практики визначити коло проблем для самостійного розв‘язання. Привести в щоденнику індивідуальний план і графік роботи. 
4. Вивчення структури ВНЗ. Структура управління ВНЗ, основні ланки, функції.
Структурна схема управління ВНЗ. 
5. Спостереження. Семінарських занять, практичних,
лабораторних, індивідуальних занять;
виховного заходу. Матеріали спостереження. 
6. Виконання функціональних обов’язків асистента. Проведення семінарських занять, практичних, лабораторних, індивідуальних занять. Конспекти проведених занять. 
7. Виконання функцій куратора. Щоденна виховна робота;
проведення виховного заходу;
виховні години;
індивідуальна виховна робота. Сценарій виховного заходу; розробки виховних годин.
 
8. Керівництво науково-дослідною роботою студентів. а) Вибір теми, підбір літератури, підготовка олімпіади;
б) корекція в процесі діяльності;
в) контроль і оцінювання. Матеріали планування та організації науково-дослідної роботи. 
Підсумковий етап
1. Узагальнити отримані на практиці результати. Участь у підсумковій настановній конференції. Написати звіт по практиці за встановленою формою.
Відзив групового керівника та оцінка за практику. 
 
Пріоритетними завдання науково-педагогічної практики є:
1. Поглибити і закріпити теоретичні знання, набуті студентами в університеті застосовуючи їх на практиці.
2. Стимулювати прагнення до вивчення спеціальних і педагогічних дисциплін, і до вдосконалення своїх педагогічних здібностей з метою творчого вирішення завдань навчання і виховання.
3. Підготувати у студентів-практикантів професійні вміння і навички, необхідні для організації взаємодії і спілкування в педагогічному процесі.
4. Озброїти студентів практичним вмінням спостерігати та аналізувати навчально-виховну роботу, встановлюючи і закріплюючи зв’язок теоретичних знань з практикою.
5. Сприяти виробленню у студентів дослідницького підходу до педагогічної діяльності, формувати потребу у самовдосконаленні.
6. Навчити студентів-практикантів виконувати функції куратора, працювати з колективом студентів, проводити індивідуально-групову роботу.
7. Підготувати студентів-практикантів до проведення різних видів занять (семінарів, практичних, лабораторних) із застосуванням різноманітних методів, які активізують пізнавальну діяльність студентів, забезпечують проблемність у навчанні.
8. Стимулювати студентів-практикантів до безпосередньої практичної діяльності.
9. Вироблення навичок аналізу результатів своєї праці.
Основні види діяльності передбачені науково-педагогічною практикою:
1. Проведення семінарських занять, практичних, лабораторних, індивідуальних занять.
2. Методична робота
а) консультації;
б) аналіз виховного заходу студента.
3. Кураторство
а) щоденна виховна робота;
б) проведення виховного заходу, виховних годин;
в) індивідуальна виховна робота.
4. Спостереження
а) семінарських занять, практичних;
б) лабораторних, індивідуальних;
в) виховного заходу.
5. Науково-дослідна діяльність студентів-практикантів:
а) вибір теми, підбір літератури, складання плану, підготовка олімпіади;
б) корекція в процесі діяльності;
в) контроль і оцінювання.
7. Ознайомлення з науковою діяльністю викладачів ВНЗ.
8. Професійне самовдосконалення.
9. Скласти індивідуальний план магістра на період проходження практики.
10. Ознайомитись з календарно-тематичним планом викладача.
11. Ознайомитись із структурою управління ВНЗ і функціями основних структурних ланок.
12. Ознайомлення з навчально-методичною базою кафедри фізичної реабілітації.
13. Написання звіту про проходження педагогічної практики.
14. Оформлення документації.
 
Виконання завдань науково-педагогічної практики оцінюється певною кількістю балів, облік яких ведуть як викладач (методист практики), так і сам студент.
№ п\пВид роботиМаксимальна кількість балів
Індивідуальний план проходження практики5
Проведення занять (середній бал за конспект і проведення) 5
Структура управління ВНЗ3
Конспект лекційного заняття (за завданням викладача) 5
Спостереження передбачених видів діяльності (за один аналіз) 3
Проведення виховного заходу (середній бал за сценарій і проведення) 5
Розробка методики дослідно-експериментальної роботи (анкета, спостереження, бесіда тощо) 10
Проведення олімпіади, конференції 25
Щоденник обліку навчально-виховної роботи5
Звіт про проходження практики5
 
Для того, щоб отримати оцінку “3” необхідно набрати від 40 до 55 балів; “4” – 56 – 86 балів; “5” – 87 – 100 бала і більше.
Висновок. Фахівець із фізичного виховання і спорту повинен уміло користуватися усім арсеналом різноманітних методів та методик сучасної педагогіки і психології під час вирішення практичних завдань. Рівень вирішення професійних завдань обумовлюється потребами наукової та освітньої практики, а також його професійною мобільністю та можливістю отримати вищі кваліфікаційні рівні та наукові ступені. Він повинен мати відповідний рівень загальноосвітньої, етичної, педагогічної культури, чітко сформовані принципові основи світогляду; володіти чітко сформованим педагогічним мисленням, а також знаннями з філософії, економічних теорій, історії світової і української культури, логіки та інформатики.
Фахівець як творча особистість, фахівець своєї справи має глибоко обґрунтовувати свої рішення, аргументовано відстоювати власну точку зору з урахуванням етичних вимог, володіти навичками організаторської та виховної роботи, бути ерудованим у галузі вітчизняної культури, бути пропагандистом своєї професії, володіти тонкою спостережливістю і здатністю до образного та абстрактного мислення.
 
Список використаної літератури
 
Бутенко Н. Ю., Грущенко Л. М. Педагогічна практика: підготовка та реалізація: Навч. посіб. / За заг. ред. Н. Ю. Бутенко. -К. : КНЕУ, 2005. – 184 с.
Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
Воробйов М. І., Круцевич Т. Ю. Практика в системі фізкультурної освіти: Навчальний посібник. – К. : Олімпійська література, 2006. – 192 с.
Галузинський В. М., Евтух М. Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні. – К., 1995 – 168 с.
Хозяинов Г. И. Акмеология физической культуры и спорта: учеб. Пособие для студ. Высш. пед. учеб. заведений/ Г. И. Хозяинов, Н. В. Кузьмина, Л. Е. Варфоломеева. – 2-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с.
Фото Капча