Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модель системи контролютехнічним станом рухомого складу на підставі оцінки зносу протекторашин

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 656.135
О.П. Кравченко, професор, д-р техн. наук,
О.П. Сакно, аспірант,
О.В. Лукічов, доцент, канд. техн. наук
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, Україна, 91034
 
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮТЕХНІЧНИМ СТАНОМ РУХОМОГО СКЛАДУ НА
ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ЗНОСУ ПРОТЕКТОРАШИН
 
Побудована модель системи контролю технічним станом рухомого складу на основі інформації про інтенсивність і характер зносу протектора шини. Визначено критерій оптимізації (середня вартість обходу графа системи), проаналізована методика моделювання циклу технічних дій системи контролю.
Ключові слова: модель, технічний стан, рухомий склад, знос протектора шини, оптимізація.
Постановка проблеми. Управління будь-якою системою ґрунтується на повній, своєчасній і достовірній інформації, як про стан системи, так її довкілля. Із зростанням складності і динамічності систем в багато разів зростають потоки інформації, виникає необхідність в їх впорядкуванні і розгляді як одній із складових частин технологічного процесу.
В процесі побудови автоматизованої системи контролю технічним станом рухомого складу (РС) автомобільного транспорту виникають завдання по формалізації формування комплексу технічних дій, його оптимізації і оцінці ефективності. Вирішення даних завдань можливе при побудові відповідної математичної моделі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що проблема підвищення якості формування комплексу технічних дій є актуальною. Аналізуючи роботи з технічної експлуатації автомобілів [1 - 6], необхідно відзначити, що одним з основних чинників підвищення ефективності експлуатації РС є вдосконалення процесів управління технічним станом.
Мета статті. Метою дослідження є моделювання системи управління технічним станом РС на основі інформації про інтенсивність і характер зносу протектора шин. Було визначено критерій оптимізації (середня вартість обходу графа системи), проаналізована методика моделювання циклу технічних дій системи управління. Побудована модель циклу технічних дій системи управління технічним станом РС на основі інформації про інтенсивність і характер зносу протектора шин. Вибраний критерій і модель роблять можливим проведення оцінки ефективності пропонованої системи.
 
Висновки
1. В результаті побудови моделі комплексу технічних дій системи контролю технічним станом рухомого складу на основі інформації про інтенсивність і характер зносу протектора шин отримано вираження, що дозволяє оцінити дану систему по критерію середньої ціни циклу технічних дій. 
2. Вираження може бути використане при оцінці результатів зміни структури системи (наприклад, подальшій оптимізації, адаптації до іншого транспортного засобу або до умов конкретного автотранспортного підприємства) і в процесі порівняння з іншими системами управління технічним станом.
3. Використання інформації про інтенсивність і характер зносу протектора шин дозволяє зменшити вартість технічного обслуговування.
 
Бібліографічний список використаної літератури
 
1. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей / Н.Я. Говорущенко. — Харьков: Вища школа, 1984. — 311 с.
2. Бажинов О.В. Надійність автомобільних поїздів : монографія / О.В. Бажинов, О.П. Кравченко. — Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2009. — 412 с.
3. Ларин А.Н. Колесные узлы современных автомобилей / А.Н. Ларин, Е.Е. Черток, А.Н. Юрченко. — Харьков: Изд-во «С.А.М.», 2004. — 260 с.
4. Аринин И.Н. Техническая эксплуатация автомобилей. Управление технической готовностью  подвижного состава / И.Н. Аринин, С.И. Коновалов, Ю.В. Бажинов. — Ростов-на-Дону, 2004. — 320 с. 
5. Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей / Е.С. Кузнецов. — М.: Транспорт, 1990. — 272 с.
6. Токарев А.П. Управление техническим состоянием автомобилей с использованием ЭВМ / А.П. Токарев. — Барнаул: Алтайский политехнический институт, 1989. — 73 с.
7. Кириевский М.М. Автоматизация диагностирования переднего моста и рулевого управления на силовом роликовом стенде / М.М. Кириевский // Сборник научных трудов МАДИ. — М.: МАДИ, 1983. — С. 37–40.
8. Алехин Д.Б. Управление техническим состоянием подвижного состава на основе информации об интенсивности и характере износа протектора шин: дисс. … канд. техн. наук : 05.22.10 / Д.Б. Алехин. 
—Владимир, 2000. — 247 с.
 
Надійшла до редакції 20.05.2011 р.
 
Кравченко А.П., Сакно О.П., Лукичев А.В. Модель системы контроля техническим состоянием подвижного состава на основе оценки износа протектора шин Построена модель системы контроля техническим состоянием подвижного состава на основе информации об интенсивности и характере износа протектора шины. Определенно критерий оптимизации (средняя стоимость обхода графа системы), проанализирована методика моделирования цикла технических воздействий системы контроля.
Ключевые слова: модель, техническое состояние, подвижной состав, износ протектора шины, оптимизация.
 
Kravchenko А.P., Sakno О.P., Lukichev А.V. Model of control the system by the technical state of mobile composition on the basis of evaluation of wear of protector of tires The model of control the system is built technical mobile on the basis of information about intensity and character of wear of protector of tire. Certainly criterion of optimization (average cost of round of count of the system), the method of design of cycle of technical influences of control the system is analysed.
Keywords: model, technical state, rolling stock, wear of protector of tire, optimization.
Фото Капча