Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання інвестиційних процесів в регіоні на основі енерговиробничих циклів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Кононова Катерина Юріївна
 
УДК 330. 332: 330. 4 (477)
 
Моделювання інвестиційних процесів в регіоні на основі енерговиробничих циклів
 
Спеціальність 08. 03. 02 – економіко-математичне моделювання
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, Міністерство освіти та науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук Кизим Микола Олександрович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, доцент кафедри економічної кібернетики.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ковальчук Костянтин Федорович,
Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ), декан економічного факультету; кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Лепа Микола Миколайович, Обчислювальний центр Інституту економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), директор.
Провідна установа – Донецький національний університет, кафедра економічної кібернетики, Міністерство освіти і науки України. 
 
Захист дисертації відбудеться 14. 11. 2002р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 64. 055. 02, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а
Автореферат розісланий 11. 10. 2002р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Високі темпи економічного росту в країнах колишнього соціалістичного табору можна пояснити різними причинами. Але в першу чергу тим, що ці країни, наприклад, Угорщина і Польща, протягом останніх десяти років залучили у свою економіку майже 86 млрд. доларів США прямих іноземних інвестицій. Для нашої країни такі обсяги є особливо показовими, оскільки Угорщина і Польща разом узяті володіють приблизно однаковим з Україною територіальним і демографічним потенціалом. Однак в останні роки в Україну надійшло лише близько 10 млрд. доларів США, що більш як у 8 разів менше, ніж у вищезгадані країни. Рівень як вітчизняних, так і іноземних інвестицій явно недостатній для забезпечення високих темпів економічного росту нашої країни. Крім того, у зв'язку з нераціональною структурою їхнього використання, особливу актуальність на сьогодні набуває розробка принципово нових механізмів реалізації інвестиційної політики в Україні.
У нинішніх умовах, коли все більш зростаюча частина економічного навантаження лягає на регіони, саме від ефективності регіональної інвестиційної політики залежать: стан виробництва, технічний рівень основних фондів підприємств, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем регіону.
Широке коло питань, пов’язаних як з концептуальними основами інвестиційної діяльності, так і з моделюванням інвестиційних процесів, а також соціально-економічної діяльності регіону, висвітлено в роботах вітчизняних і зарубіжних учених, таких як Аганбегян А. Г., Бандман М. К., Гранберг А. Г., Голіков А. П., Гріньова В. М., Дадаян В. С., Забродський В. А., Іщук С. І., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Ковальчук К. Ф., Колосовський М. М., Лепа М. М., Нікольський І. В., Пономаренко В. С., Портер М., Саушкін Ю. Г., Стеченко Д. М., Шніпер Р. І., Шаталін С. С.
Але, як показує практика, при прийнятті рішення щодо розподілу інвестиційних ресурсів між галузями регіону найчастіше до уваги приймаються лише плани розвитку окремих галузей без урахування міжгалузевих зв'язків і цілей соціально-економічного розвитку регіону в цілому. Тому на сьогодні все більш актуальною стає задача моделювання інвестиційних процесів у регіоні з урахуванням міжгалузевих зв'язків. Таким чином, розробка концепції формування стратегії інвестиційного розвитку регіону має теоретичне і практичне значення і може стати основою для прийняття регіональною владою ефективних управлінських рішень у цій сфері.
У зв'язку з цим задача моделювання інвестиційних процесів у регіоні на підставі комплексного міжгалузевого підходу є актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи “Принципи і правила регулювання відносин власності й оцінювання економічної безпеки держави і регіону” (номер державної реєстрації №0197U015922), що виконувалася на кафедрі економічної кібернетики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка комплексу економіко-математичних моделей для прийняття управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності на регіональному рівні.
Для досягнення цієї мети в дисертації поставлені і вирішені наступні задачі:
проаналізовано стан інвестиційних процесів як у цілому по Україні, так і по окремих її регіонах;
розроблено концепцію формування інвестиційної стратегії регіону;
виконано оцінку інвестиційної привабливості регіонів України;
розроблено механізм виділення енерговиробничого циклу Харківського регіону;
побудовано модель енерговиробничого циклу Харківського регіону;
розроблено механізм розподілу інвестиційних ресурсів по елементах енерговиробничого циклу;
побудовано модель аналізу соціально-економічних наслідків реалізації інвестиційної стратегії Харківського регіону.
Об'єктом дослідження в дисертаційній роботі є інвестиційні процеси на міжгалузевому рівні.
Предметом дослідження є моделі і механізми планування інвестиційних процесів у регіоні на підставі теорії енерговиробничих циклів.
Методологія дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є наукові роботи провідних українських і зарубіжних вчених в області інвестиційної діяльності, розвитку регіональних систем, економіко-математичного моделювання. У дисертаційній роботі використовувалися спеціальні методи емпіричного і теоретичного дослідження: системний підхід, теорія енерговиробничих циклів,
Фото Капча