Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання мультиагентних систем для управління логістичними процесамина підприємствах

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський національний економічний університет
 
Гужва Володимир Михайлович
 
УДК. 681. 03: 338. 22
 
МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
 
08. 03. 02 – ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ситник Віктор Федорович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри інформаційних систем в економіці.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Клименюк Микола Миколайович, Академія муніципального управління, завідувач кафедри менеджменту кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Ревін Віктор Андрійович, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, старший науковий співробітник відділу соціально-економічних систем та інформаційних технологій.
Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної кібернетики, м. Львів
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку економічних відношень потребує розглядати підприємство в постійному взаємозв'язку з постачальниками виробничих ресурсів і споживачами готової продукції. В умовах зростаючої конкуренції успіх будь-якого підприємства залежить від адекватного та своєчасного реагування на постійні зміни в зовнішньому середовищі. Тому підприємство повинно мати механізми керування, що дозволяють здійснювати адаптацію до ринкових умов і конкуренції на світових ринках виробників. Реалізація цього означає, що саме споживач, його смаки та уподобання повинні визначати напрямок розвитку будь-якого підприємства. У зв'язку з цим висувається необхідність формування на підприємствах організаційно-економічних умов, що дозволяють будь-якому підприємству нормально функціонувати в умовах розвинутої ринкової економіки. Організаційно-економічні умови, що включають сукупність методів та алгоритми керування підприємством у ринкових умовах, мають забезпечувати досягнення цілей функціонування, узагальнення яких для всіх підприємств і виробничих систем може бути виражено тезою: «Створити споживача».
Досягнення мети в такій постановці пов'язано з задоволенням усього спектра платоспроможних потреб споживчого ринку з профілю продукції, що випускається, або видів послуг, що надаються. Формування кола стабільних споживачів є основою для завоювання підприємством стійкого становища на ринку виробників.
При розгляді функціонування підприємства з погляду стійкості його становища в загальній інфраструктурі можна виділити три головні сфери, що характеризують і формують стійке становище підприємств на ринку виробників: внутрісистемна виробничо-збутова сфера, сфера функціонування підприємства в ринковому середовищі і ринкова сфера. У сформованій ситуації підприємство має приділяти постійну увагу питанням планування та аналізу не тільки виробничо-господарської і фінансової діяльності, але й аналізу положення підприємства на ринках споживачів, постачальників та виробників, а також плануванню заходів щодо забезпечення максимальної організаційно-економічної стійкості підприємства на ринку.
Під організаційно-економічною стійкістю слід розуміти спроможність підприємства зберігати економічну ефективність при можливих змінах ринкової кон'юнктури шляхом адаптації, своєчасного удосконалення і цілеспрямованого розвитку його виробничо-технологічної й організаційної структури методами логістико-орієнтованого управління
Аналізуючи проблему організаційно-економічної стійкості, слід зазначити, що в сучасній практиці існують методи оцінювання фінансової стійкості, які не в повній мірі враховують становище підприємства на конкурентних ринках постачальників та споживачів. Стійкість підприємства в такому розумінні значним чином залежить від того, настільки ефективною є відповідна система управління в цілому та інформаційна система управління зокрема.
Вивчення літературних джерел показало, що нині теоретичними засадам створення інформаційних систем управління підприємствами присвячена значна кількість праць. Це роботи вітчизняних та закордонних вчених, які висвітлюють проблематику побудови системи управління підприємствами, і зокрема – проектування та впровадження інформаційних систем на підприємствах. Разом з тим аналіз показує, що має місце розрив між сучасними теоретичними концепціями управління підприємствами (такими, як CSRP – APS) та існуючими методами і засобами, які б дозволяли реалізувати зазначені концепції в рамках відповідних інформаційних систем.
Виходячи з цього, є актуальною розробка підходів, методів та засобів для побудови інформаційних систем управління підприємствами, які б сприяли забезпеченню організаційно-економічної стійкості підприємств в сучасних ринкових умовах.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності із планом науково-дослідних робіт КНЕУ, належить до теми “Проблеми розробки та впровадження інформаційних систем підтримки прийняття рішень в економіці України” (номер державної реєстрації 0101U009215). Особисто автор брав участь у підготовці розділу “Моделювання та засоби підтримки прийняття економічних рішень”.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є аналіз та розробка концептуальних основ та засобів побудови логістичних інформаційних систем управління підприємствами, здатних сприяти забезпеченню організаційно- економічної стійкості підприємств.
Для досягнення цієї мети в дисертації були поставлені та виконані такі основні завдання:
- проведено аналіз розвитку логістики в економічній сфері;
- проведено аналіз наявних логістичних концепцій управління підприємствами в плані можливості забезпечення ними стійкості підприємств;
- проведено аналіз сучасних підходів до побудови логістичних інформаційних систем;
- запропоновано і теоретично обґрунтовано можливість побудови логістичних інформаційних систем на підприємствах як мультиагентних систем з використанням програмних агентів двох типів: інформаційних та функціональних;
- досліджено суть агентно-орієнтовано методу до побудови логістичних інформаційних систем управління підприємствами;
- розроблено модель архітектури та інфраструктуру системи партнерських агентів як основи логістичних
Фото Капча