Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України
 
Капченко Леонід Миколайович
 
УДК 377. 1
 
Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами
 
13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.
Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Олійник Віктор Васильович, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, ректор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Пікельна Валерія Семенівна, Криворізький державний педагогічний університет, кафедра педагогіки і методики трудового та професійного навчання, декан індустріально-педагогічного факультету кандидат педагогічних наук, доцент Сгадова Валентина Василівна, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, доцент кафедри проблем навчання вищої школи.
Провідна установа: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, відділ педагогічних технологій неперервної професійної освіти, м. Київ
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 
Актуальність теми дослідження зумовлена реформуванням соціально-економічної і духовної сфер, яке відбувається в Україні, і потребує докорінних змін усіх ланок освіти. Напрями реформування визначені Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Державною національною програмою “Освіта. Україна ХХІ століття”, Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті на період 2001-2004 років та іншими документами, які окреслюють коло актуальних завдань щодо подальшого розвитку професійно-технічної освіти.
Професійно-технічна школа, що склалась у державі за багато десятиріч, -одна з найважливіших ланок національної системи освіти України, яка спрямована на забезпечення умов підготовки фахівців сучасного рівня відповідно до світових стандартів змісту освіти, формування духовності та громадянських якостей особистості, необхідних нашій державі. Ефективність процесів реформування і функціонування навчальних закладів професійної освіти залежить, насамперед, від якості системи управління ними та її важливої складової частини – моделювання в різних видах і формах: прогнозування, програмування, планування тощо.
Наука про управління та практичний менеджмент розглядають моделювання подальшої роботи як методологічний принцип, а також як процесуальну функцію (етап) управлінської діяльності, які визначають стратегію та тактику вирішення завдань, необхідних для досягнення кінцевої мети. Відсутність чіткої уяви про мету діяльності педагогічного колективу навчального закладу, її зміст, форми та методи, здійснення в часі, тобто нехтування прогностично-проективним процесом як різновидом моделювання, призводить до незадовільної організації навчально-виховної та виробничої праці вчителів і учнів, зниження ефективності роботи в цілому.
Теоретики та практики управління в сфері освіти завжди приділяли певну увагу проблемам прогнозування і планування роботи в навчальних закладах, особливо в загальноосвітніх школах різних типів. Широке розповсюдження отримали праці багатьох українських вчених і практиків: Є. С. Березняка, Г. В. Єльникової, О. М. Коберника, В. І. Маслова, В. С. Пікельної, В. О. Сухомлинсь-кого, Ю. Я. Табакова та ін., а також дослідження науковців із країн СНД: Ю. П. Батишева, Ю. В. Васильєва, М. Г. Захарова, М. Л. Кондакова, В. В. Коробейникова, А. А. Попова, М. М. Поташника, Л. М. Портнова, В. С. Татьянченко та ін. Але всі ці в цілому цікаві праці спрямовані на теоретичні і технологічні питання моделювання управлінської діяльності і організації роботи педагогічних колективів загальноосвітніх шкіл, які не відображають специфічних умов навчально-виховного і виробничого процесів, притаманних професійно-технічним навчальним закладам.
Спеціальних наукових досліджень з проблем моделювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів явно недостатньо. Винятком є роботи С. Я. Батишева, В. І. Бражніка, І. Б. Васильєва, І. Л. Лікарчука, В. С. Пікельної, А. Г. Соколова та деяких інших вчених та практиків.
В умовах переходу до ринкових відносин і певної демократизації управління нагальною потребою стає пошук відповідних технологій управління і, зокрема, моделювання організаційно-педагогічної діяльності.
Аналіз нормативних джерел із проблем управління навчальними закладами професійної освіти та наукових досліджень у цьому напрямі дозволяє зробити висновок, що теорія і технологія моделювання навчально-виховної роботи та виробничої діяльності як цілісна система з притаманною їй специфікою, структурою і формами реалізації перебуває на початковій стадії розвитку. Майже відсутні наукові дослідження в сфері планування діяльності професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), а нормативне і методичне забезпечення не відповідають вимогам сьогодення і потребують принципової модернізації.
Усунення зазначених протиріч, що складають проблему дослідження, безумовно сприятиме вдосконаленню діяльності сучасних ПТНЗ і управління ними, саме це обумовило вибір теми дисертації.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження є складовою комплексної науково-дослідної теми, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, “Професійний розвиток працівників в умовах реформування освіти” РК № 0199004225.
Мета і задачі дослідження. Головною метою дослідження є створення науково обґрунтованої та експериментально перевіреної комплексної моделі планування роботи різними ланками навчально-виховної і навчально-виробничої діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами.
Згідно з метою дослідження були визначені такі завдання:
1. Проаналізувати стан наукової розробленості проблеми моделювання в управлінні професійно-технічними навчальними закладами.
2. Розкрити практику моделювання (планування) організаційно-педагогічної діяльності в професійно-технічних закладах України, її нормативне і методичне забезпечення.
3. Визначити принципи та обґрунтувати педагогічні умови розробки і впровадження моделей планів організаційно-педагогічної діяльності.
4. Розробити модель комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами та
Фото Капча