Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання освітньої діяльності здоров’язберігаючого спрямування

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема: Моделювання освітньої діяльності здоров’язберігаючого спрямування
Мета: розробка оптимальної системи формування навичок впровадження здоров’язберігаючих технологій як складової освітньо-виховної діяльності.
Мотиваційний аспект:
У наш час людина, її життя й здоров'я визнаються як найвищі людські цінності, оскільки вони є показником цивілізованості суспільства, головним критерієм ефективності діяльності всіх без винятку його сфер. 
Здоров'я людини формується з дитинства, тому не викликає сумніву, що в розв'язанні проблеми формування здоров'я людини як стану її повного благополуччя в усіх аспектах – фізичному, психічному, соціальному й духовному – пріоритетне значення має дошкільне виховання. Ідеями виховання здорового покоління, свідомого ставлення особистості до свого здоров'я та здоров'я інших, формування мотивації учнів на здоровий спосіб життя просякнуті найважливіші завдання сучасної дошкільної освіти (закон України "Про дошкільну освіту", "Національна доктрина розвитку дошкільної освіти України ", Державна програма "Діти України", Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”).
Практична реалізація визначених завдань залежить, насамперед, від вихователя, завдяки якому процес навчання і виховання у ДНЗ має стати невід'ємною частиною збереження й зміцнення здоров'я дітей. Не менш важливим є й те, щоб вихователь слугував прикладом здорового способу життя.
Отже, реальна практика дошкільної освітньо-виховної сфери вимагає розв'язання проблеми здійснення вихователем ДНЗ професійно-педагогічної діяльності, спрямованої на збереження й зміцнення здоров'я дитини, формування її усталеної мотивації на здоровий спосіб життя, на запобігання негативних впливів.
 
Завдання ділової гри:
1. Познайомитися з поглядами провідних науковців на значення здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі ДНЗ.
2. Побудувати ієрархію ціннісних орієнтацій на здоров’я в культурному просторі ДНЗ.
3. На основі одержаних під час ділової гри знань провести комплекс заходів з учасниками гри щодо створення власної системи здоров’язберігаючих технологій.
Результатом роботи повинна стати реалізація провідної мети: навчити дитину цінувати своє здоров’я і дотримуватися у повсякденному житті здоров’язберігаючої поведінки.
Опорний матеріал:
Модель здоров'язберігаючої професійно-педагогічної діяльності вихователя ДНЗ є упорядкованою сукупністю взаємопов'язаних структурних компонентів, а саме:
1. Мотиваційно-ціннісного, який забезпечує професійно-педагогічну спрямованість на здійснення здоров'язберігаючої професійно-педагогічної діяльності та передбачає визнання людини й її здоров'я як найвищих цінностей, свідоме бажання здійснювати духовне наставництво дитини на шляху її здорового розвитку; сформованість сукупності особистісно значущих якостей (відповідальність, працездатність, педагогічний такт, емпатія, урівноваженість тощо), необхідних для реалізації завдань здоров'язбереження дошкільників у взаємодії з іншими учасниками педагогічного процесу; свідоме ставлення вихователя до свого здоров'я, мотивація ведення здорового образу життя на шляху самоосвіти й саморозвитку.
2. Когнітивного – сукупності узагальнених психолого-педагогічних знань, які необхідні для здійснення здоров'язберігаючої професійно-педагогічної діяльності – знання про закони вікового та індивідуального здорового розвитку дитини, основи формування здоров'я людини; про роль, функції, види педагогічного спілкування, доцільне використання методів викладання, раціональної організації навчання, оцінювання навчальної діяльності дітей, освітніх технологій здоров'язбереження тощо;
3. Процесуального – сукупності вмінь (гностичних, прогностичних, комунікативних, організаторських), якість засвоєння яких необхідні для організації навчання й виховання дошкільників, що сприяє збереженню й зміцненню здоров'я дітей – інтерпретувати й адаптувати навчальну інформацію до завдань індивідуалізації навчання, складати карту індивідуального розвитку дитини, забезпечувати високу працездатність і адекватне відновлення сил дошкільників через оптимальне поєднання розумової й емоційної активності дитини, фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи, зміну видів навчальної діяльності, чергування періодів концентрації й розслаблення тощо.
4. Аналітико-результативного, що передбачає аналіз, осмислення, самоаналіз виконаної роботи, вимагає критичності мислення, здатності до оцінних суджень, рефлексії й корекції результатів власної діяльності.
Арсенал форм і засобів, за допомогою яких вихователь може вирішувати проблему збереження здоров'я дошкільників, включає все розмаїття можливостей його професійної діяльності: освітньо-виховну роботу, співпрацю з батьками, залучення їх до участі в житті класу й ДНЗ. Засобами ж розв'язання цих питань у професійно-педагогічній діяльності вихователя можуть бути включення елементів виховання здорового способу життя у розпорядок дня, особистий приклад, виховні заходи тощо.
Інструкції щодо проведення гри
1. Вихователі працюють в міні-групах по 4 особи.
2. Для кожної групи ведучий формулює завдання:
–складіть список здоров’язберігаючих дій повсякденного характеру, які необхідні для підтримання необхідного рівня здоров’я;
–розподіліть їх за групами: харчування, поведінка вдома і дитсадку, одяг і речі;
–аргументовано доведіть доцільність вибору критеріїв груп;
–зробіть висновок.
Хід гри
I. Організаційний момент. Емоційне налаштування учасників.
II. Вітання.
Ведучий (звертаючись до учасників, які стоять у колі). Поміняйтеся місцями з тими, хто:
–сьогодні поснідав; .
–займається у спортивних секціях;
–робить ранкову зарядку;
–зараз почуває себе здоровим на 100%; 
–одягнений у спідницю;
–носять окуляри; 
–вважає, що здоров'я - це не тільки відсутність хвороб, а й здорові думки, вчинки, і гарний настрій.
III. Знайомство
Учасникам пропонується об'єднатися в пари, протягом 3 хвилин потрібно взяти інтерв'ю один в одного, щоб представити свого «візаві».
Орієнтовні запитання для інтерв 'ю:
–життєве кредо.
–три найулюбленіші речі.
–заповітна мрія.
Потім відбувається почерговс представлення всіх учасників.
Відповіді на запитання бажано записати на аркушах паперу та прикріпити на дошці, до них можна буде звернутись, акцентуючи увагу на тому, що може втратити людина, коли прийме стиль того, хто вживає алкоголь та інші небезпечні для здоров'я речовини.
Якщо кількість учасників непарна, то ведучий складає пару тому, хто залишився.
IV. Гра «Острів мрій»
Необхідно звернути увагу учасників на те, що в цій грі всі мрії стають реальністю. Проте кожен повинен обрати тільки одну мрію з усіх: «Здоров'я», «Багатство», «Слава», «Кохання». «Родина». Усі вони записані на дошці. Це вікторина на зразок «запитання - відповідь». На запитання «Про що ти мрієш?» відповідають по черзі всі, до кого звертається вчитель, на відповідь дасться кілька секунд. Усі відповіді записуються на дошці у відповідних категоріях. Декого можна попросити пояснити свій вибір. 
Можна поцікавитися, чому окремі учасники не обрали мрію «Здоров'я», обговорити, чому ставлення до здоров'я впливає на здійснення будь-якої мрії. Потім ведучий пропонує визначення поняття здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я: «Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад».
V. Вправа «Модель здоров'я»
Вихователі-учасники об'єднуються у групи по 4 чоловіки, кожна з яких отримує завдання: розробити модель здоров'я, виходячи з власного бачення цієї проблеми. У кожній команді обирається той, хто фіксує всі ідеї, - «секретар», той, хто стежить за часом, - «хронометрист», і той, хто презентуватиме роботу групи, - «спікер».
Використовуючи аркуші паперу А1, маркери, фломастери, кольоровий папір, учасники протягом 10-15 хвилин розробляють моделі, а потім кожна група презентує свою розробку. Після презентації ведучий пропонує вихователям уявити ті шкідливі, руйнівні фактори, які впливають на здоров'я, і, працюючи в тих самих підгрупах, за 3 хвилини продемонструвати на створених моделях дію цих факторів на ту чи іншу модель.
Завдання учасників - під час презентацій фіксувати фактори, які формують здоров'я, і фактори, які йому школять. Важливо, щоб вихователі розповідали, що вони відчували, коли створювали модель здоров'я, що - коли руйнували, і що - коли їхню модель було зруйновано. Важливі також запитання: «Чи можна відновити те, що вже зруйновано?», «Чи буде це мати той самий вигляд?», «Що легше - запобігти руйнуванню чи відновити?».
Обов'язковий висновок після вправи: зруйнувати значно легше, ніж створити. Дуже важливо зберегти те, що маємо, і від нас самих залежить, що ми оберемо - шлях до здоров'я чи, навпаки.
VI. Гра «Подарунок»
Учасники стають у коло. Їм пропонується зробити подарунок своєму сусідові справа, а саме: подарувати йому гарний настрій за допомогою міміки й жестів.
VII. Дискусія «Моя особиста позиція».
Вихователі, сидячи у колі, висловлюють свої думки щодо проблемних ситуацій:
–ви зайшли у приміщення, а там хтось палить;
–за святковим столом у друзів дорослі запропонували дитині алкоголь;
–до групи діти принесли невідому речовину - порошок або таблетки. 
Важливо надати слово кожному, уникаючи відповідей: «Я зроблю так...». Доцільними є відповіді: «Я відчуваю...», «Мені хочеться...».
Слід акцентувати увагу дітей на тому, що найважливішим є наше ставлення до вживання наркотиків й усвідомлення того, який розвиток подій можливий у тій чи іншій ситуації.
VIIІ. Гра «Дякую»
Учні сідають у коло і по черзі звертаються один до одного (наприклад: «Іро, я дякую тобі за те, що ти мене підтримуєш»).
Заключне слово ведучого.
Здоров'я - це найбільша цінність кожної людини. Важливо знати, що шкідливі звички, про які ми щойно говорили, шкодять нашому здоров'ю, призводять до хвороб, депресій, деградації особистості, втрати мрій, дорогих людей, речей, які були колись найважливішими. На початку заняття кожен із вас сказав про своє життєве кредо, назвав три улюблені речі, розкрив свою заповітну мрію. (Звертає увагу на дошку, де це все прикріплено.) Про це все може сказати будь-яка людина, і будь-яка людина може все це втратити. Пам'ятайте про це, здобувайте нові знання, виховуйте дітей на засадах здоров’язберігаючого світогляду. Будьте здорові!
 
Очікувані результати
Проведення ділової гри дозволяє обгрунтувати модель професійно-педагогічної діяльності вихователя ДНЗ з організації здоров'язберігаючого навчально-виховного процесу, реалізація якої в освітній практиці дозволить забезпечити професійно-педагогічну спрямованість на здоров'язберігаючу діяльність, свідоме ставлення педагогів до здоров'я дитини, особистісну зацікавленість у благополуччі своїх вихованців, сформованість емпатійного потенціалу, педагогічного такту, оволодіння системою психолого-педагогічних і спеціальних знань про основи здоров'я, способи його збереження й розвитку; сукупністю професійних дій, операцій, що забезпечують здоровий розвиток дитини, запобігання негативним впливам на здоров'я дошкільників; уміннями ефективної комунікації, рефлексії й корекції власної поведінки й діяльності.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
1.Динаміка гармонійності фізичного і психічного розвитку дітей дошкільного віку / С.М. Джуринська // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 1. - С. 50-52.
2.Ділова гра як інноваційний метод педагогічної діяльності / О.А. Грищенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2009. - Вип. 157. - С. 57-60.
3.Засоби саморегуляції здоров'язберігаючої компетентності особистості: Філософсько-педагогічний аспект / Д.Є. Воронін // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 4. - С. 34-38.
4.Організація освітнього процесу в контексті формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я / Т. Андрющенко // Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди": Наук.-теорет. зб. - 2008. - Вип. 14. - С. 5-7.
Фото Капча