Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання регіональних систем розселення

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національна академія наук
Міністерство освіти і науки України
 
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
 
КУЛИК Алла Василівна
 
УДК 519.86 + 332.1
 
Моделювання регіональних систем розселення
 
08.03.02 – економіко-математичне моделювання
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат технічних наук, член-кореспондент АТН України Гриценко Володимир Ілліч,  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки України, директор.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук,  Данилишин Богдан Михайлович,  Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, заступник голови;  кандидат економічних наук, старший науковий співробітник  Кочура Світлана Никифорівна,  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, старший науковий співробітник відділу соціально-економічних систем та інформаційних технологій 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Необхідною умовою становлення і розвитку соціально орієнтованої економіки, забезпечення стабільності в Україні є підвищення ефективності регіонального керування, перехід від економічних механізмів до суспільних, які передбачають системне дослідження проблем і задач регіонального розвитку, а також методів їх вирішення. За таких умов важливого значення набувають комплексні економіко-математичні дослідження систем розселення, які б на основі всебічного аналізу стану справ, дозволили розробити науково обґрунтовані підходи прийняття та реалізації оперативних і стратегічних рішень щодо збалансованого розвитку всіх компонентів життєвого середовища, формування такого середовища існування, яке б повністю відповідало різноманітним, постійно зростаючим потребам і уявленням людей, забезпечувало належні умови та якість життя. 
Над проблемами економіко-математичного дослідження та моделювання систем розселення працювали: С.М.Гусейн-Заде, В.А.Шупер, Ю.Р.Архіпов, А.М.Трофімов, Т.І.Заславська, М.І.Блажко, С.В.Григор'єв, Ф.М.Лістенгурт (Росія); С.Ниммик, В.Мурель, А.Марксоо (Естонія) та інші. В Україні дослідження розселення здійснювали: Н.Ф.Тимчук, В.А.Кирсанов, Д.Ф.Крисанов, Г.С.Фтомов, Л.О.Шепотько, А.І.Доценко та інші. Сучасні положення і тенденції у сфері моделювання систем розселення регулярно розглядаються на засіданнях Європейської Економічної Комісії та конференціях Генеральної Асамблеї ООН по населених пунктах. 
Більшість розробок, представлених у науковій літературі, ґрунтуються на класичних економіко-математичних методах, залишаються актуальними і можуть успішно розвиватись та використовуватись. Разом із тим, залишається не розробленим комплексний підхід у моделюванні систем розселення. Більшість розробок направлені на моделювання окремих сторін систем розселення з використанням окремих економіко-математичних методів. Відсутня концепція, яка б цілісно представляла сукупність проблем та задач, що необхідно вирішити в процесі моделювання, а також підходів і методів їх реалізації. Відсутні також розробки, направлені на вирішення складних завдань, що ґрунтуються на реалізації багатьох підходів, використанні та поєднанні різних економіко-математичних методів. Крім цього, всі відомі розробки побудовані відповідно до існуючих у той час технічних можливостей практичної реалізації. Розвиток сучасних інформаційних технологій створює реальні можливості розширення роками надбаного досвіду моделювання систем розселення, ставить нові вимоги щодо виходу на більш високий рівень охоплення, комплексності та достовірності з використанням нових підходів та технологій моделювання. 
Найбільш загальною задачею комплексного моделювання регіональних систем розселення є розробка методів і моделей комплексного аналізу структури регіональної розселенської ситуації, та на їх основі кількісний і якісний аналіз стану розселенських об'єктів, виявлення й оцінка їх типів, характеру регіональних проблем із метою подальшого дослідження і моделювання. Особливо актуальним дослідження структури регіональної розселенської ситуації є для країн із високою неоднорідністю територіальних умов і факторів соціально-економічного розвитку та різноманітністю регіональних об'єктів за рівнем розвитку, диференціація яких призводить до нерівномірності розвитку життєвого середовища і якості життя населення, напруженості регіональної ситуації. 
Проблемам комплексного дослідження та моделювання структури розселенської ситуації присвячені роботи Т.І.Заславської, І.І.Біленької, І.Б.Мучника, В.І.Федосєєва, М.І.Блажко, С.В.Григор'єва, Я.І.Заботіна (Росія), В.В.Загороднього (Україна). Представлені в науковій літературі розробки пов'язані переважно з побудовою інтегральних оцінок рівнів розвитку розселенських об'єктів та їх типологією і не забезпечують достатньої комплексності представлення структури розселенської ситуації, інформативності та прозорості інтерпретації результатів. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась згідно плану науково-дослідної роботи Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та Міністерства освіти і науки України “Дослідження і розробка принципів побудови комунікаційних даних та інформаційно-аналітичного забезпечення рішень в складних динамічних системах” (номер державної реєстрації – 1099U002286).
Мета і задачі дослідження. Метою даної дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних, методичних та прикладних аспектів комплексного моделювання регіональних систем розселення, зокрема, структури регіональної розселенської ситуації. Для досягнення мети дослідження поставлені та розв'язані такі завдання:
аналіз і систематизація досвіду використання економіко-математичних методів дослідження та моделювання населених пунктів і систем розселення;
формування на засадах теорії систем та системного аналізу цілісної, об'єктивної теоретичної концепції регіональних систем розселення та розробка і обґрунтування мети, основних задач, принципів, підходів та методів їх комплексного моделювання; 
розробка загальної теоретичної концепції комплексного моделювання структури регіональної розселенської ситуації; 
визначення прикладних аспектів інформаційно-статистичного забезпечення комплексного моделювання структури регіональної розселенської ситуації та створення бази даних для реалізації розроблених в роботі методів і моделей;
розробка та обґрунтування основних етапів і методів попереднього статистичного аналізу та формування вхідної інформаційної бази;
розробка та синтез комплексу
Фото Капча