Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання ризиків водоспоживачів при вирощуванні томатів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи моделювання ризиків у водному господарстві
1.1. Стан водокористування при зрошенні
1.2. Системне моделювання ризиків для покращення водокористування 
1.3. Математичні методи відображення ризику у водокористуванні 
1.4. Управління ризиком
1.5. Ідентифікація критеріїв абсолютного і відносного ризику
2. Постановка задачі 
3. Математична модель
4. Обчислювальний алгоритм та результати чисельних розрахунків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми роботи викликана тим, що в останні роки різко загострилась економічна ситуація, обумовленна необхідністю переходу на платне водокористування та дефіцитом енергетичних ресурсів, тому проведення моделювання погодного ризику для покращення платного водокористування дозволити зменшити антропогенне навантаження на грунти та одержати суттєву економію водних ресурсів. 

Метою роботи є проведення моделювання погодного ризику на основі імітаційного моделювання режимів зрошення і визначення зрошувальних норм в роки різної водозабезпеченості.

Наше завдання полягає в проведенні моделювання погодного ризику, побудові матриць гри з природою, оцінок ризику в абсолютному та відносному вираженні для оптимізації надходжень від плати за воду водопостачальників та одержання високого і стабільного прибутку водоспоживачів.

Поняття ризику пов'язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. Як відомо ризик відображає міру (ступінь) досягнення сподіваного результату, невдачі та відхилення, тобто ризик це не лише втрати, але також невикористанні можливості. Компоненти загальної оцінки враховують такі взаємодоповняльні випадковості:

1) частоту настання події щодо місця та часу;

2) розмір збитку, тобто абсолютну величину від'ємного відхилення фактичного результату від очікуваного.

Отже, показник ризику за своїм змістом - це не лише ймовірність появи непевної (випадкової) події, а й імовірність настання негативного результату. Залежно від наявних можливостей розрахункової бази, а також характеру випадкових явищ визначаються ймовірності кількох типів:

а) імовірність математична (апріорна);

б) імовірність статистична (апостеріорна);

в) імовірність експертна (естиматична).

Теоретичну та методологічну базу досліджень ризику, обчислень імовірності настання втрат та збитків становить так звана теорія ризику. Як наука ця теорія має два напрямки: 

 • перший становить спеціальну частину прикладної математики - стохастику, завданням якої є обчислення ймовірностей;
 • другий - спеціальну економічну дисципліну, що вивчає економічний зміст втрат і збитків, які виникають з певною ймовірністю, та методику їх уникнення.

За своїм походженням ризики поділяються насамперед на природні та антропогенні. Причини природних ризиків - випадкові події та стихійні явища - зовсім не залежать від діяльності людини, тоді як антропогенні ризики виникають лише внаслідок різноманітної господарської та науково-технічної діяльності людей. Антропогенні ризики давно є предметом спеціальних наукових досліджень, оскільки їм, на відміну від природних ризиків, які мають статичний характер, притаманна надзвичайна динамічність.

Ідентифікація моделей урожайності дає змогу оптимізувати величину зрошувальної норми на основі побудови і оптимізації функцій додаткового чистого прибутку від зрошення залежно від комплексу факторів (закупівельні ціни, собівартість продукції при зрошенні і на богарі, собівартість подачі 1 м3 води, метеоданих та зрошувальних норм в роки різної забезпеченості та ін.). Математичні моделі урожайності дають змогу побудувати також інші критерії оптимальності, що використовуються при прийнятті проектних рішень у системах автоматизованого проектування (САПР).

При водокористуванні у зрошенні в залежності від плати за воду необхідне вивчення всіх чинників впливу або системи ризиків (погодний, фінансовий, організаційний, технічний, екологічний ризики) для того, щоб знайти шляхи покращення умов платного водокористування. Серед системи ризиків [6] в умовах нестійкого зволоження на півдні України важливе значення має погодний ризик [8]. При цьому погодний ризик є складовою надходжень від плати за воду водопостачальників, а також, в погодних умовах конкретного року, величини додаткового чистого прибутку водоспоживачів.

Для аналізу ризику-корисності водопостачальників необхідно одержати картину можливих ризикових ситуацій, ймовірність їх настання та оцінки ризиків в натуральному та відносному вираженні.

Функції збитків та корисностей від погодного ризику в абсолютному вираженні, що оцінюють зміну надходження від плати за воду

Критерії оцінки відносного ризику. Крім оцінки ризиків в абсолютному вираженні варіанти прийняття рішень використовують критерії відносної оцінки ризиків (корисностей). Для відносної оцінки ризиків на основі функцій корисності і збитків використовується коефіцієнт ризику.

Коефіцієнт ризику [1,2,6] характеризує відносну частку збитків (корисностей) в натуральному вираженні, що припадає на певну зону ризику у відношенні до сумарної долі ризику в усій області.

 

Список використаних джерел: 
 1. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К.: «Деміург», 1996. - 199с.
 2. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: «Борисфен М», 1996. - 336с.
 3. Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища. Навчальний посібник. –К.: «Либідь», 2003. – 207 с.
 4. Ковальчук П.І., Пендак Н.В. Математичне моделювання урожайності овочевих культур для оптимізації водокористування при зрошенні в умовах погодного ризику // Меліорація і водне господарство. - 2004. - Вип.91. - С.83-91.
 5. Ковальчук П.І., Пендак Н.В., Прудська А.О., Волошин М.М. Оптимізація водокористування на основі САПР в умовах проведення земельної реформи // Збірник наукових праць наук. практ.конф., « Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні: стан та перспективи».Херсон,2003. - С. 152-155.
 6. Ковальчук П.І., Пендак Н.В. Система ризиків в організації платного водокористування при зрошенні // Таврійський науковий вісник : Збірник наукових праць.Вип28. - Херсон, Айлант.2003. - с. 208-212.
 7. Ковальчук П.І., Волошин М.М.,Матяш Т.В. Оптимізація платного водокористування на основі аналізу додаткового чистого прибутку від зрошення // Водне господарство України. 2003. - №1-2. - С.27-29.
 8. Ковальчук П.І., Пендак Н.В. Моделювання погодного ризику для оптимізації платного водокористування при зрошенні // Вісник українського державного університету водного господарства та природокористування. - Рівне, 2004. - Вип.2 (26). – С. 109-116.
 9. Инструкция по оперативному планированию поливов сельскохозяйственньїх культур по дефициту влагозапасов / Под ред. Цьівинского Г.В. - К.: Минводхоз УССР, 1988. – 29 с.
 10. .Коваленко П.І., Михайлов Ю.О. Раціональне використання води на меліорованих землях. - К.: Урожай. - 1986. – 184 с.
 11. 11. Коваленко П.І, Попов В.М. Технологічні умови виконання І водоенергозберігаючого управління міжгосподарським водорозподілом при зрошенні //Меліорація і водне господарство. - 1998. Вип.85. - С. 3-8.
 12. Методика планування оптимальних екологічно безпечних режимів зрошення: Препр./УкрНИИТиМ; - К., 1997. - 43 с.
 13. Методичні рекомендації з оперативного планування режимів зрошення. - Київ: ІГіМ УААН, ІЗПР УААН, 2004. – 49 с.
 14. Костяков А.Н. Основи мелиораций. М.: Сельхозиздат, 1961. - 456 с.
 15. Остапчик В.П., Костромин В.А., Коваль А.М. Информационно -советующая система управлення орошением. - К.: Урожай, 1989. - 248 с.
 16. Штойко Д.А. Біофізичний метод визначення строків поливу сільськогосподарських культур / Спец, випуск. - Херсон: УкрНДІЗЗ, 1974. - 20 с.
 17. Писаренко В.А., Горбатенко Е.М., Йокич Д.Р. Режими орошения сельскохозяйственньїх культур. - К.: Урожай. - 1988. – 96 с.
 18. Шаров И.А. Зксплуатация гидромелиоративньїх систем. – М.: Сельхозгиз, 1959. - 448 с.
 19. Алпатьев А.М. Биоклиматический метод обоснования водного баланса растений и использование его в земледелии. – М.: Сб. «Водный режим растений в засушливых районах СССР», - 1961. - с. 25-35.
 20. Алпатьев С.М. Методические указания по расчетам режимов орошения сельськохозяйственных культур на основе биоклиматического метода. – К.: Минводхоз СССР, УкрНИИГиМ, 1967. – 109 с.
 21. Штойко Д.А. Біофізичний метод визначення строків поливу сільськогосподарських культур / Спец, випуск. - Херсон: УкрНДІЗЗ, 1974. – 2 с.
 22. Ковальчук П.І., Пендак Н.В. Оперативне планування поливів як
 23. вихідна умова нормованого водокористування // Таврійський науковий вісник - Херсон: 2006, Вип. 43. - с. 118-125.
 24. Пендак Н.В. Інформаційне забезпечення для оптимізації платного водокористування при вирощуванні овочевих культур // Таврійський науковий вісник: 36. наук, праць. Вип.31 (спеціальний). - Херсон, Айлант. - 2004. - с. 250-255.
 25. Пендак Н.В. Екологічно безпечне зрошення на основі оперативного планування поливних режимів // Екологічний Вісник. № 5 (27). - С.6-8.
 26. Нормативные показатели водопотребности для орошения сельскохозяйственньїх культур по природно - климатическим зонам СССР // Минск.:ЦНИИКИВР, - 1990. – 383 с.
 27. Ковальчук П.І, Михальська Т.О, Матяш Т.В, Прудська А.О. Методи і моделі визначення розрахункової водозабезпеченості зрошувальних норм // Меліорація і водне господарство, 2004. - Вип. 91. - С. 52-62
 28. Методические указания по созданию системи норм водопотребности и водоотведения в орошае.мом земледелии. - Минск. – 1984. - 130 с.
 29. Шпак И.С Возвратньїе водьі и безвозвратное водопотребление при орошений степного Крьіма водами Днепра // Водньїе ресурсьі. - 1978. - №4. - 56 с.
 30. Ромащенко М.І., Драчинська Е.С., Шевченко А.М. Інформаційне забезпечення зрошувального землеробства. Концепція, структура, методологія організації / За ред. М.І.Ромащенка. - К.: Аграрна наука. 2005. - 196 с.
 31. Пендак Н.В. Ризики в системі платного водокористування при зрошенні // Науковий вісник БГМФ - 1: 36. статей. - Херсон: Айлант, 2003. - С.129-133.
 32. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. - М.: Наука. - 1981. - 257 с.
 33. Власюк А.П., Прищепа О.В. Основи сучасного візуального – подійного програмування. Програмування в середовищі Delphi. Навч. посібник. –Рівне: НУВГП, 2008. – 496 с.
 34. Ляшенко І.М., Коробова М.В., Стопер А.М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів: Навч. пос. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 304 с.
10762
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.