Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання та обгрунтування ефективності впровадження природоохоронних заходів сільськогосподарським підприємством (на прикладі ДП «Білокриницьке»)

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
124
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методологічні основи управління природокористуванням у сільському господарстві
1.1. Економічна сутність та об’єкти природокористування у сільському господарстві
1.2. Законодавча та нормативно-правова база, що регламентує використання природних ресурсів та охорону навколишнього природного середовища у аграрному секторі
1.3. Зарубіжний досвід забезпечення раціонального природокористування у сільському секторі економіки
2. Аналіз ефективності фінансово-екномічної та природоохоронної діяльносі ДП «Білокриницьке»
2.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства ДП ДГ «Білокриницьке»
2.2. Загальний аналіз виробничої діяльності підприємства ДП ДГ «Білокриницьке»
2.3. Використання трудового потенціалу підприємства ДПДГ «Білокриницьке»
2.4. Організація управління трудовим потенціалом на підприємстві ДПДГ «Білокриницьке»
2.5. Аналіз зовнішнього загального та операційного середовища ДП ДГ «Білокриницьке»
2.6. Дослідження ефективності використання природних ресурсів і природоохоронної діяльності підприємства та її впливу на  фінансово-економічні показники суб’єкта господарювання
3. Природоохоронні заходи на підприємстві та пропозиції щодо зменшення негативного впливу на природне середовище
3.1. Обґрунтування ефективності впровадження  підприємством ДП «Білокриницьке» нової техніки, для обробітку землі
3.2. Обґрунтування ефективності зміни структури сільськогосподарських угідь ДП «Білокриницьке»
3.3. Еколого-економічна ефективність впровадження науково обґрунтованих сівозмін
4. Охорона праці та пожежна безпека на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сільське господарство початку ІІІ тисячоліття характеризується суттєвим протиріччям між сталим збільшенням використання енергоресурсів в процесі виробництва та загостренням економічних проблем, пов’язаних із збільшенням витрат, пошуком джерел енергії, можливості економії та найефективнішого використання непоновлюваних ресурсів. У цьому контексті розгляду проблеми зміну пріоритетів у цій галузі протягом останніх десятиліть слід розглядати як фундаментальний процес розвитку цивілізації в плані забезпечення продовольчої безпеки суспільства, новим логічним етапом “зеленої революції”. Об’єктивність таких трансформацій – від намагання збільшити виробництво сільськогосподарської продукції за будь-яку ціну до пошуків шляхів його економіко-енергетичної оптимізації – закономірно обумовлена тими обставинами, що ресурсоенергетичні та екологічні обмеження стали визначальними економічними чинниками за будь-яких умов господарювання. Практично однозначною є точка зору серед науковців про те, що Україна (як і більшість інших країн світу) протягом останніх 15-20 років вичерпала можливості збільшення витрат на сільське господарство. Ресурсомісткість вітчизняного кінцевого продукту у тричі перевищує світові аналоги; ще несприятливіший є цей дисбаланс в аграрному виробництві. 

В економіці України земельні ресурси відіграють провідну роль, оскільки вони є базою для виробництва продовольства та сировини для промисловості. Перехід до господарювання на засадах ринкової економіки, запровадження приватної власності на землю, створення різноманітних форм господарювання зумовили підвищений інтерес як до самої землі, так і підходів щодо раціонального використання та способів її обробітку.

Особливої актуальності набуває проблема екологобезпечного використання земель останніми роками, оскільки нераціональне використання земель сільськогосподарського призначення в Україні призвело до зниження родючості ґрунтів, поширення ерозійних процесів, збільшення площ забруднених і деградованих земель. Це потребує розробки, обґрунтування і впровадження заходів щодо забезпечення ефективного й екологічно безпечного їх використання.

Важливе значення підвищення ефективності використання земель у сільському господарстві з урахуванням екологічного фактора, а також недостатність досліджень цієї проблеми визначають актуальність дисертаційної роботи.

Теоретичні і практичні аспекти збереження та відтворення земельних ресурсів, підвищення родючості ґрунтів, їх захисту і раціонального використання досліджувались вітчизняними та зарубіжними вченими. Вивченню проблем ефективного й екологобезпечного використання земельних ресурсів значну увагу приділили відомі вчені економісти-аграрники: І.К. Бистряков, П.П. Борщевський, В.Г. В’юн, В.В. Горлачук, Я.С. Гуков, А.С. Даниленко, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк, С.І. Дорогунцов, В.Л. Дмитренко, О.Л. Кашенко, Ю.А. Махортов, В.В. Медведєв, Л.Г. Мельник, В.Я. Месель-Веселяк, М.Ф. Реймерс, І.А. Розумний, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, В.М. Трегобчук, М.М. Федоров, Т.С. Хачатуров, М.К. Шикула, О.М. Царенко та інші.

Недостатня дослідженість цієї наукової проблематики в цілому та її важливість для економіки довкілля та природних ресурсів обумовили вибір теми магістерської роботи, мету та структуру роботи.

Структура. Магістерська робота викладена на 126 сторінках і складається з чотирьох розділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі викладено теоретико-методологічні основи управління природокористуванням у сільському господарстві. В другому розділі проведено аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності ДП ДГ «Білокриницьке», середовища функціонування підприємства і виявлено недоліки господарської діяльності. В третьому розділі запропоновано й економічно обґрунтовано шляхи вирішення виявлених проблем.

Метою дослідження є обґрунтування та розробка теоретичних і практичних засад екологобезпечного використання земель у сільському господарстві на основі комплексного аналізу впровадження екологобезпечного землеробства та напрямів підвищення його ефективності. 

При дослідженні даної теми були поставлені наступні завдання:

 • охарактеризувати господарську діяльність підприємства;
 • провести загальний аналіз виробничої діяльності підприємства;
 • дослідити використання трудового потенціалу підприємства ДП ДГ «Білокриницьке»;
 • розглянути організація управління трудовим потенціалом на підприємстві ДПДГ «Білокриницьке»;
 • провести аналіз зовнішнього загального та операційного середовища ДП ДГ «Білокриницьке»;
 • дослідити ефективність використання природних ресурсів і природоохоронну діяльності підприємства та її впливу на  фінансово-економічні показники суб’єкта господарювання;
 • обґрунтуваи ефективність застосування  підприємством ДП ДГ «Білокриницьке» нової техніки, для обробітку землі;
 • обґрунтування ефективності зміни структури сільськогосподарських угідь ДП ДГ «Білокриницьке»;
 • визначити еколого-економічну ефективність впровадження науково обґрунтованих сівозмін.

Предметом дослідження є ефективне використання природних ресурсів в аграрному виробництві.

Об’єктом дослідження є земля, як основний засіб виробництва для сільськогосподарського підприємства ДП ДГ «Білокриницьке».

Методологічна база дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної та екологічної науки, критичне осмислення, аналіз та синтез концепцій найбільш визначних шкіл сучасної економічної та екологічної науки. При підготовці магістерської роботи використовувались сучасні загальнонаукові та специфічні методи: порівняльно-економічний, економіко-статистичний, економіко-математичний, абстрактно-логічний, графічний та ін.

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження стала статистична та облікова звітність підприємства ДП ДГ «Білокриницьке».

Наукова новизна магістерської роботи. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні ефективності впровадження природоохоронних заходів сільськогосподарським підприємством ДП ДГ «Білокриницьке». Найбільш значимі результати проведеного дослідження, які характеризуються науковою новизною, розкривають її зміст та логіку, полягають у тому, що: 

 • підприємству запропоновано для досягнення економічного, екологічного й соціального ефекту придбати багатофункціональний культиватор;
 • шляхом будівництва меліоративної системи на заболочених землях розширити угіддя придатні для сільськогосподарського виробництва;
 • розроблено альтернативну систему сівозмін, яка дозволить більш ефективно використовувати землі в аграрному виробництві;
 • пропонується комплексне впровадження заходів, з врахуванням особливих факторів присутніх в аграрному виробництві.

Практична цінність отриманих результатів полягає в їх безпосередньому зв’язку з науково обґрунтованими розробками стратегії і тактики реалізації запропонованих заходів для ефективного використання природних ресурсів сільськогосподарським підприємством ДП ДГ «Білокриницьке». Основні положення, викладені в магістерській роботі, доведено до рівня методичних розробок та конкретних рекомендацій, які рекомендовані для практичного впровадження на підприємстві ДП ДГ «Білокриницьке». 

 

Список використаних джерел: 
 1. Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України /Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко. – К.: РВПС України, НАН України, 1999.– 716 с.
 2. Бриндзя З. Ф. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів Західного регіону України / З. Ф. Бриндзя. – Тернопіль, 1996. – 187 с.
 3. Добряк Д. С. Класифікація та еколобезпечне використання сільськогосподарських земель /Д. С. Добряк, О. П. Канаш, І. А. Розумний. – К. : Ін-т землеустрою УААН, 2001. – 308 с.
 4. Новаковский Л. Я. Экономические проблемы использования и охраны природных ресурсов /Л. Я. Новаковский. – К. : Вища шк., 1985. – 208 с.
 5. Третяк А. М. Земельні ресурси України та їх використання / А. М. Третяк, Д. І. Бабміндра. – К.: ТОВ ЦЗРУ, 2003. – 143 с.
 6. Baillieux P. Organic farming / P. Baillieux and A. Scharpe. – Brussels : Office for Official Publications of the European Communities,1994.
 7. Інформаційний бюлетень про стан земельних ресурсів України. – К. : Держкомзем України, 1996. – 100 с.
 8. Справочник по землеустройству / [Л. Я. Новаковский, В. М. Буленок, Ю. М. Вагин и др.]. – 3-е изд. – К. : Урожай, 1989. – 352 с.
 9. Третяк А. М. Основи державного регулювання використання і охорони земель / А. М. Третяк. – Чернівці : Прут, 1994. – 55 с.
 10. Бриндзя О. З. Теоретико-методологічні передумови раціонального землекористування /О. З. Бриндзя // Економіка природокористування і охорони довкілля. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 237–246.
 11. Програма розвитку земельних відносин у Тернопільській області на 2007 – 2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zem.te.ua/?menu=info&id=165.
 12. Хвесик М. А. Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика : монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян. – К. : Кн. вид-во НАУ, 2006. – 260 с.
 13. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-Ш (зі змінами та доповненнями). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
 14. Словарь современных экономических и правовых терминов / [авт. сост. В. Н. Шимов, А. Н. Тур, Н. В. Страхи др. ; под.ред. В. Н. Шимова В. С. Каменкова. -Минск : Амалфея, 2002. - 816 с.
 15. Чиркин В. Е. Государственное управление / В. Е. Чиркин // Элементарный курс. - М. : Юрист, 2001. - 320 с.
 16. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів / Затв. наказом міністерства охорони НПС та ядерної безпеки України від 18.05.2001р. № 37.
 17. Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення НПС України / Екологічний вісник України. Інформаційний бюлетень. -  №1, 2003.
 18. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору / Постанова Каб. Міністрів України від 1.03.2005 №303.
 19. Ольшанська О.В. Економіко-екологічні проблеми Північного Причорномор’я /НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. - К., 1999. - 35 с.
 20. М.Х. Корецький, А.О. Дєгтяр, О.І. Дацій Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.
 21. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление. Принципы и международная практика.- К.: Абсолют-В.- 1998.- 351с.
 22. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд., перераб. И доп.-М.: Гардарика, 1998.- 296с.
 23. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392
 24. Земледелие с почвоведением: Учеб. пособие / Смеян Н.И., Кривеня Н.И., Тимченко Г.В. и др.. – Мн.:Ураджай, 1989. – 303с.
 25. Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах) Гл.ред. А.М.Прохоров. – Изд. 3-е. – М.: «Советская энциклопедия», 1975. – Т.20 – 608 с.
 26. Маракулін П.П. Земля та раціональне її використання. – За ред.. О.А.Бугуцького. – К.: Урожай, 1983. – 64с.
 27. Гайдуцький П.І. Україні потрібна нова аграрна політика // Економіка АПК. – 2005. -- №10. – с.3
 28. Аграрна техніка / Мінагрополітики, «Агропромтеплиця». – К.: 2002. – 80с. 
 29. Федоров М.М. Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 263с.
 30. Юхновський В.Ю. Лісоаграрні ландшафти рівнинної України: оптимізація, нормативи, екологічні аспекти. – К.: Інститут аграрної політики, 2003 – 273с.
 31. Міщенко В. Природоресурсна рента і рентна політики в Україні / В.Міщенко, Б.Данилишин // Економіка України. – 2003. – 312. – С.4-14
 32. Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах : Підручник. – К.: Урожай, 1997. – 336с.
 33. Артюхов В.Х. Методологія соціально-економічного пізнання: навч.пос. / [В.Х.Артюхов, А.М.Мішин, В.М.Савініцький ]. – К.:КНЕУ, 2005. – 352с.
 34. Царенко О.М., Щербань В.П., Тархов П.В., Економіка та менеджмент екологізації АПК : Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002.—256с. 
 35. Теоретичні основи державного змеленого кадастру: навч. посібник / М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, О.Я.Микула та ін.; ред..Ступень М.Г.—Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 336с.
 36. Погорілий Л.В. Сучасні проблеми землеробської механіки і машинознавства при створенні сільськогосподарської техніки нового покоління / Л.В.Погорілий // Техніка АПК. – 2003. -- №11. – С.4-7
 37. Третяк А.М., Ярмолицький В.К., Жук В.М., Друга В.М. Облік і оцінка балансової вартості земель в наукових установах і на підприємствах УААН (практ.пос.) К.: УААН, 2006.—274с. 
3139
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.