Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання та орієнтовані на знання засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовидобувному комплексі України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Краснюк Максим Тарасович
 
УДК 330. 46
 
Моделювання та орієнтовані на знання засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовидобувному комплексі України
 
Спеціальність 08. 03. 02. – економіко-математичне моделювання
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
КИЇВ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Ситник Віктор Федорович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедрою інформаційних систем в економіці.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Ревенко Валерій Лук’янович, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та Міністерства освіти і науки України провідний науковий співробітник відділу соціально-економічного моделювання кандидат економічних наук, доцент, Лук’яненко Ірина Григорівна, Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, м. Київ, завідувач кафедрою фінансів, заступник декана факультету економічних наук.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Нафта, газ та їхні продукти як життєво важливі види корисних копалин завжди мали визначальний вплив на розвиток народного господарства і підвищення добробуту кожної держави. Отже, нафтогазовий комплекс України істотно впливає на кінцеві результати роботи всього господарського комплексу і тому питання підвищення ефективності його функціонування завжди актуальні.
Однак впродовж останніх десяти років вперше за всю історію нафтогазової галузі не забезпечувалось навіть просте відтворення запасів вуглеводнів. Досягнення можливого рівня забезпеченості власними паливно-енергетичними ресурсами є принциповим завданням національної економіки, без вирішення якого неможливе успішне здійснення економічних, науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на забезпечення державної незалежності.
Нафтогазова промисловість України з величезними обсягами нерозвіданих ресурсів нафти та газу, з собівартістю нафти і газу в декілька разів нижчою від світових цін, наявністю значної кількості нафтових і газових промислів, бурових і геофізичних підприємств, нафтопереробних заводів, розгалуженої сітки нафтогазопроводів, висококваліфікованих виробничих колективів дозволяє при їх ефективному використанні не тільки стабілізувати, а й в перспективі значно збільшити видобуток нафти та газу.
Важливою причиною падіння обсягів видобутку нафти та газу є недостатня ефективність управління циклом паралельних бізнес-процесів вітчизняної нафтогазової компанії: розвідка родовищ, їх облаштування та розробка, видобуток і реалізація нафти та газу. Виходом є застосування ефективного економіко-математичного моделювання на стратегічному рівні управління та використання орієнтованих на знання засобів підтримки прийняття рішень як невід’ємної складової комплексної інформаційної системи (ІС) нафтогазової компанії.
Тому особливої актуальності набувають питання: розробки комплексної системи економіко-математичної підтримки прийняття рішень на макрорівні вітчизняної нафтогазовидобувної компанії, розробки концепції інформаційної системи компанії, вивчення питання застосування орієнтованих на знання СППР як складової засобів реалізації політики управління знаннями нафтогазовидобувної компанії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в межах планів науково-дослідних робіт КНЕУ, зокрема теми НДР “Проблеми розробки та впровадження інформаційних систем підтримки прийняття рішень в економіці України” у 2000-2001рр. (номер державної реєстрації 0101V009215). Крім того, теоретичні дослідження і практичні розробки були використані при виконанні держбюджетної теми “Дослідження комп’ютерних систем та методів підтримки прийняття рішень з управління народним господарством України” (номер держреєстрації 0101VO07710), що проводилась у Науково-дослідному інституті економічного розвитку Київського національного економічного університету. Роль автора у виконанні науково-дослідної роботи полягає у розробці методів застосування технологій штучного інтелекту та орієнтованої на знання технології у системах підтримки прийняття рішень з управління підприємством.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних положень моделювання та орієнтованих на знання засобів підтримки прийняття рішень на макрорівні нафтогазовидобувних компаній України.
Мета роботи зумовила вирішення таких задач:
аналіз нафтогазовидобувної галузі України, визначення факторів збільшення ефективності його функціонування; дослідження впливу інновацій та впливу інформаційних систем та технологій на нафтогазову галузь;
розробка принципів, архітектури, стратегії створення ІС вітчизняної нафтогазової компанії. Визначення місця та ролі систем підтримки прийняття рішень (СППР) як важливого складового комплексної ІС нафтогазової компанії;
дослідження впливу інтернет-технологій та розробка методики застосування інтернет-орієнтованої технології у ППР нафтогазової компанії;
визначення комплексної політики управління знаннями нафтогазової компанії;
розробка науково-обгрунтованих рекомендацій щодо архітектури орієнтованої на знання СППР нафтогазової компанії, базисної моделі подання знань, особливостей механізму логічного висновку тощо;
розробка комплексної системи економіко-математичного забезпечення підтримки прийняття рішень на макрорівні вітчизняної нафтогазовидобувної компанії в сучасних економічних умовах.
Об’єктом дослідження є нафтогазовидобувна галузь України.
Предметом дослідження є інформаційні процеси, економіко-математичні моделі і орієнтовані на знання методи та засоби підтримки прийняття управлінських рішень стратегічного рівня з економічних та виробничих питань вітчизняної нафтогазовидобувної компанії.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань застосовуються економіко-математичні методи, методи штучного інтелекту, методи логічного узагальнення, експертних оцінок та ситуаційний підхід.
Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат роботи полягає в створенні концепції, яка дозволяє на базі розробленої системи економіко-математичної підтримки прийняття рішень макрорівня вітчизняної нафтогазовидобувної компанії, орієнтованої на знання технології та інтелектуальних технологій створити СППР нафтогазовидобувної компанії. Основні наукові результати, що їх отримано в дисертації зводяться до наступного:
на підставі проведеного аналізу нафтогазовидобувної галузі України дістало подальший розвиток дослідження впливу інновацій та впливу інформаційних систем і технологій відповідно на збільшення
Фото Капча