Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модернізація початкової освіти на засадах компетентнісного підходу

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Олійник Ірина Миколаївна,
доцент кафедри корекційної освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Модернізація початкової освіти на засадах компетентнісного підходу
 
Мета:
дати змогу педагогам поглиблено розглянути питання модернізації початкової освіти на засадах компетентнісного підходу;
уточнити понятійний апарат компетентнісної освіти;
визначити компетентності, які є найважливішими для молодшого школяра;
визначити умови, які потрібно створювати для запровадження компетентнісного підходу в освіті молодших школярів;
розробити методичні рекомендації для здійснення компетентнісного підходу в початковій школі.
Понятійний апарат:
Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці.
Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини. Вона відчужена від людини, є наперед заданою соціальною нормою.
Компетенція розуміється як коло питань, щодо яких особистість має бути обізнана або певну сферу діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністю.
Ключові компетентності (універсальні, «надпредметні», «транс», «міжпредметні») – компетентності широкого спектру використання, відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти.
Загальнопредметні компетентності – відносяться до відповідного кола навчальних предметів та освітніх галузей.
Предметні або спеціально-предметні компетентності – часткові по відношенню до двох попередніх рівнів компетеностей, що мають можливість формуватися в рамках навчальних предметів протягом конкретного навчального року або ступеня навчання.
Обистісно орієнтоване навчання – організація навчання на засадах глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб’єкта навчально-виховної взаємодії; передбачає формування цілісної особистості, яка усвідомлює свою гідність і поважає інших людей (О. Я. Савченко)
Навчальне розвиваюче середовище – сукупність умов, пов’язаних з матеріально-технічним і програмно-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу, створенням умов творчої комфортної взаємодії школярів між собою, з учителями, батьками; використання різних методів і засобів активізації діяльності, яка забезпечує творчий розвиток особистості та ін.
Хід тренінгу
1. Лекція-презентація.
На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих компетентностей може дати людині змогу орієнтуватися в нашому динамічному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу. Тому, головне завдання сучасної системи освіти – створення умов для впровадження компетентнісного підходу.
Під поняттям «компетентнісний підхід» треба розуміти спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей особистості.
Дослідники компетентнісного підходу підкреслюють, що він не заперечує значимість формування знань, умінь та навичок, які необхідні, але далеко не достатні для ефективного розвитку дитини. Важливо не просто володіти предметними знаннями, а вміти ефективно застосовувати їх на практиці як засіб, інструмент розв’язання різноманітних життєвих завдань. Маючи інтегровану природу, ключові компетентності забезпечують універсальність освіти, дозволяючи учневі не просто відтворювати отриманні ЗУНи у штучно створених умовах навчального процесу, а використовувати їх творчо, у незнайомій ситуації, у реальній дійсності. Компетентнісний підхід передбачає засвоєння учнем не окремих знань та умінь, а оволодіння комплексною процедурою, в якій для кожного напрямку присутня відповідна сукупність освітніх компонентів, що мають особистісно-діяльнісний характер.
З точки зору вимог до рівня підготовки випускників початкової школи, освітня компетентність являє собою інтегративні характеристики якості підготовки учня, пов’язані з його здібністю цільового осмисленого застосування комплексу знань, умінь, способів діяльності по відношенню до відповідного міждисциплінарного кола питань. Система ключових компетентностей складає досвід особистості молодшого школяра і формується шляхом засвоєння соціального досвіду, що закладений у зміст початкової освіти. У початковій школі ідеї компетентнісного підходу реалізуються, у першу чергу, через зміст освіти, коли компетентність з мети навчання перетворюється у бажаний результат і стає набутою якістю учня.
2. Практичне завдання «Аналіз ключових компетентностей та їх класифікація».
Метод навчання: робота в малих групах.
Завдання для виконання:
Опис завдання:
1. Розгляньте наведені групи компетентностей. Проаналізуйте різні підходи до визначення ключових компетентностей. Співвіднесіть із фундаментальними цілями освіти, сформульованими ЮНЕСКО:
навчити здобувати знання (учити вчитися) ;
працювати й заробляти (навчання для праці) ;
жити (навчання для здорового, цікавого, достойного життя) ;
жити разом (навчання для спільного життя).
2. Визначте перелік ключових компетентностей, які, на вашу думку, необхідні громадянину сучасного українського суспільства. Обґрунтуйте свою думку.
3. Визначте ті компетентності, які ви вважаєте найважливішими для формування в молодшому шкільному віці. Обґрунтуйте.
4. Оформіть узгоджену позицію вашої групи. Презентуйте узгоджену позицію колегам із інших груп.
За документами Ради Європи: багатокультурна, інформаційна, політична, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, пізнавально-інтелектуальна, трудова, підприємницька, побутова.
І. Єрмаков, Україна: інформаційна, соціально-психологічна, громадянська, комунікативна, методологічна, життєва, професійна, психологічна, рефлексивна.
Проект стандарту, Росія: у сфері культурної діяльності, у сфері громадського самовиховання, у сфері пізнавальної діяльності, у трудовій діяльності, у побутовій сфері.
А. Хуторський: загальнокультурна, інформаційна, комунікативна, навчально-пізнавальна, соціально-трудова, особистісного самовдосконалення.
У рамках проекту ПРООН, Україна: інформаційна з ІКТ, соціальна, громадянська, загальнокультурна, уміння вчитись (навчальна), підприємницька, здоров’язберігаюча.
3. Практичне завдання «Компетентнісний підхід у початковій освіті. Визначення ключових компетентностей учня початкової школи».
Метод навчання: тематична групова дискусія.
Питання для обговорення:
1. Які, на Вашу думку, позитиви запровадження компетентнісного підходу в освіті молодших школярів?
Фото Капча