Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модернізація змісту діяльності шкільних та публічно-шкільних бібліотек у 2011-2012 навчальному році

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Кузьмін О. Є.
 
Модернізація змісту діяльності шкільних та публічно-шкільних бібліотек
у 2011-2012 навчальному році
 
Зміни, які відбулися у суспільстві, демократизація та глобальна інформатизація різних сторін життя обумовили потребу в інноваційному розвитку шкільних та публічно-шкільних бібліотек, тобто їх адаптацію, модифікацію та трансформацію із суто інформаційних у освітянські соціокультурні, дозвіллєві медіацентри.
Сьогодні спостерігаємо активний перехід від репродуктивної моделі освіти до продуктивної, в якій акцент перенесено на самостійну активну навчальну діяльність учнів. У зв’язку з цим особливого значення набуває організація інформаційної освіти та підвищення інформаційної культури школяра, соціальне замовлення – виховання людини, яка навчатиметься і працюватиме в умовах постійного зростання інформаційного потоку, людини з високим інтелектуальним потенціалом. Досягнення цієї мети багато в чому залежить від того, як дитина засвоїть уміння самостійно знаходити, критично осмислювати, обробляти та використовувати інформацію в процесі навчання, наскільки високий рівень інформаційної культури сформує в підростаючого покоління бібліотекар.
Реалізувати це непросте завдання бібліотекар може шляхом цілеспрямованої, аналітико-прогностичної, проектної діяльності. Отож, першим кроком до модернізації бібліотеки має стати розробка програми її розвитку, мета якої – забезпечення реалізації основних завдань бібліотеки:
‒формування інформаційного ресурсу з метою гарантованого доступу до інформації як на традиційних, так і на нетрадиційних носіях, як локальних, так і віддалених джерел інформації;
‒інформаційно-бібліографічна підтримка навчальної, творчо-пізнавальної, самоосвітньої, дозвіллєвої діяльності учнів;
‒інформаційно-консультативний супровід професійного зростання педагогічного колективу, спрямованого на підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
‒інформаційна підтримка пошукової, науково-дослідницької діяльності учнів, науково-педагогічних досліджень педагогів (МАН, науково-методична проблема школи, сприяння розробці авторських програм та посібників тощо);
‒формування навичок незалежного користувача, інформаційної компетентності особистості.
В організації діяльності бібліотеки та з метою забезпечення максимальної результативності необхідно раціонально поєднати сучасні бібліотечні технології з мінімальними затратами всіх видів ресурсів. Шкільні бібліотекарі у новому навчальному році основну увагу повинні приділити таким сучасним бібліотечним технологіям:
- бібліотечний маркетинг – дослідження ринку інформаційних послуг із метою якнайповнішого задоволення потреб користувачів;
- формування позитивного іміджу бібліотеки через повагу прав користувачів, вільний доступ до інформації, повідомлення про всі зміни в діяльності бібліотеки, спрямовані на підвищення рівня обслуговування користувача;
- бібліотечна реклама, що полягає у розповсюдженні інформації серед користувачів про бібліотеку, спектр її послуг, поповнення бібліотечного фонду, нові бібліотечно-інформаційні послуги та має на меті стимулювати запит на ці послуги;
- сегментація ринку, що здійснюється з метою цілеспрямованого впливу на попит різних груп користувачів: за віком, соціальним статусом, освітою, статтю, родом занять тощо.
На часі нагальна потреба модернізації моделі бібліотеки в сучасний інтелектуальний центр, у якому співфункціонують такі складові:
‒абонемент та читальний зал;
‒інтернет-клуб та медіатека, що об’єднують комп’ютерну зону, відеотеку, фонотеку, копіювальну техніку;
‒інформаційно-довідкова служба, до складу якої входить електронне довідкове обслуговування;
‒відділ профорієнтації, правової та інформаційної підтримки, соціально-психологічної адаптації;
‒центр розвитку творчих здібностей;
‒зал для виставок, концертів та реалізації культурних і дозвіллєвих програм.
У новому навчальному році бібліотекарю варто приділити увагу модернізації як зовнішнього вигляду, так і внутрішнього наповнення освітянської бібліотеки:
- зміна інтер’єру та створення естетичного дизайну приміщень: розстановка стелажів, створення зон відпочинку та самопідготовки, модернізація читального залу;
- інвентаризація фонду та його аналіз з метою подальшого його ефективного використання й наповнення;
- естетичне оформлення бібліотечного фонду: нестандартні тематичні виставки та полички.
Розвиток шкільної бібліотеки має передбачати цілеспрямовану роботу з модернізації змісту діяльності бібліотек, а саме:
- переосмислення бібліотечними працівниками роботи з навчальною, художньою літературою, впровадження інтерактивних методик її популяризації;
- оформлення виставок літератури, фонду науково-популярної літератури, виставок альтернативних підручників;
- створення на базі бібліотек комп’ютерних відеозон і надання на цій основі нових бібліотечних послуг користувачам, формування у них практичних умінь та навичок роботи з електронними носіями інформації, створення у бібліотеці комфортного середовища для читання;
- послідовне формування творчого читача, зацікавленого читанням та зі стійкою потребою в читанні, навченого добирати твори для читання та оцінювати прочитане, розвиток і формування в читача сталого інтересу до книги;
- формування інформаційної культури, яка включає традиційну бібліотечно-бібліографічну культуру й вміння оперувати інформацією з використанням сучасних комп’ютерних засобів;
- надання нового змісту інформаційно-бібліографічній просвіті учнівської молоді, батьківської громадськості, організація сімейних читань, удосконалення естетичних смаків читачів;
- розширення міграції користувачів із потенційних у категорію фактичних шляхом надання інформаційно-бібліотечних освітніх послуг, які орієнтовані на втягнення у спільну діяльність бібліотекаря, дитини, батьків;
- розширення інформаційного потенціалу за рахунок орієнтованого комплектування фонду, створення власних інформаційних ресурсів;
- створення банку педагогічної інформації як основи єдиного шкільного педагогічного простору;
- надання практичної допомоги педагогам у проведенні занять на базі бібліотечно-інформаційного центру з використанням інформаційних засобів навчання в індивідуальній та груповій формах роботи;
- формування активу бібліотечно-інформаційного центру, робота з ним.
Комп’ютеризація бібліотеки – один із провідних напрямків діяльності шкільного бібліотекаря, що покликаний значно розширити можливості бібліотеки, надаючи користувачу інформацію незалежно від часу та місця знаходження його чи бібліотеки, підвищуючи оперативність надання інформації. Електронні бази даних повинні посісти чільне місце у довідково-пошуковому апараті бібліотеки і забезпечити багатоаспектне розкриття фонду довідкових та інформаційних видань. Бібліотекар також працює над об’єднанням традиційних фондів у друкованому вигляді та електронних ресурсів і моделюванням такого універсального бібліотечного фонду, що відповідає профілю закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним та культурологічним функціям, а також запитам, інтересам і проблемам користувачів.
Особливе значення в управлінні бібліотечними новаціями та в організації роботи бібліотеки відіграють маркетингові дослідження та моніторингова діяльність бібліотеки. У наступному навчальному році особливу увагу звертаємо на:
- вивчення читацького попиту, читацького інтересу, якості бібліотечно-бібліографічного обслуговування;
- аналіз бібліотечних послуг і тенденцій їх розвитку;
- вивчення рівня читацької грамотності та інформаційно-бібліотечної культури користувача, його емоційно-естетичного ставлення до прочитаних книг;
- аналіз ефективності роботи шкільної та публічно-шкільної бібліотеки.
Зміст системи методичної роботи бібліотекаря спрямований на якісне бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і полягає:
‒у вивченні директивних документів про бібліотеку;
‒методичних рекомендацій, що стосуються змісту, форм і методів обслуговування читачів;
‒дослідженні й аналізі інформаційних потреб читачів, їхніх умінь і навичок, розвитку інформаційної культури;
‒підготовці та проведенні масових заходів.
Важливою умовою реалізації якісних бібліотечних та інформаційних послуг є високий рівень професійної майстерності бібліотекаря. У системі самоосвіти працівникам бібліотеки слід першочергову уваги приділити питанням соціокультурної, функціональної, фахової підготовки, поповненню й розширенню психолого-педагогічних знань, підвищенню рівня загальної культури.
Система самоосвітньої роботи бібліотекарів повинна включати: перспективне й поточне планування, вибір раціональних форм і шляхів вивчення літератури, оволодіння методикою аналізу та засобами узагальнення свого досвіду роботи, поступове набуття навичок дослідницької праці. Бібліотекар у сучасних реаліях модернізації шкільної освіти у процесі самовдосконалення повинен стати:
- медіаспеціалістом, який володіє новими інформаційними технологіями, має знання із сучасних досліджень у галузі педагогіки та психології, володіє сучасними технологіями навчання дітей інформаційної грамотності;
- менеджером, що знає основи управління структурним підрозділом, уміє прогнозувати запити усіх учасників навчально-виховного процесу, організувати інформаційно-бібліотечне обслуговування, планувати, моделювати й аналізувати свою роботу;
- психологом, який досконало володіє різними стилями спілкування, вміє дати оцінку особистості читача, володіє навиками бібліотечної конфліктології;
- педагогом, який проводить бібліотечні уроки, допомагає учням виконувати домашні завдання, консультує при написанні рефератів, організовує науково-дослідницьку роботу.
Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітньої школи, то всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить розв’язувати національній школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки
На сучасному етапі бібліотека, маючи значний педагогічний потенціал, повинна здійснювати такі педагогічні функції: навчатися керувати пізнавально-практичною діяльністю; вводити в бібліотечні заходи міжпредметні елементи; підтримувати міжпредметні зв’язки; вести широку комунікативну діяльність, сприяючи організації навчання, дозвілля учнів, розвитку їх творчого потенціалу.
 
Список використаної літератури
 
1. Воловоденко В., Олексієнко Т. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек та інноваційна культура особистості / В. Воловоденко, Т. Олексієнко // Шкільна бібліотека плюс. – 2010. – № 23-24. – С. 11-15.
2. Дяченко Н. І. Творчий підхід до бібліотечної справи / Н. І. Дяченко // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 1. – С. 7-8.
3. Запорожець О. Система самоосвітньої роботи шкільного бібліотекаря / О. Запорожець // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 3. – С. 3-5.
4. Нємченко О. М. Сучасна бібліотека як інформаційний центр навчального закладу / О. М. Нємченко // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 3. – С. 6-12.
5. Поперечна Л. Проектні технології у формуванні інформаційної культури учнів / Л. Поперечна // Шкільна бібліотека плюс. – 2011. – № 7-8. – С. 2-18.
6. Сокольська В. Компетентний читач – вимога часу / В. Сокольська // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 5. – С. 4-5.
Фото Капча