Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модуль 2. Індивідуальна робота

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Модуль 2. Індивідуальна робота
 
Курсова робота є обовязковою формою перевірки знань і навичок у навчальному процесі вищого навчального закладу.
1. Методичні рекомендації призначені для студентів і викладачів-консультантів.
Мета рекомендацій — виробити, загальні підходи до написання і захисту курсової роботи. Проте, кожному автору надається можливість глибокої самостійної, творчої роботи, і чим вищий її рівень, чим оригінальніше розкриті зміст теми і проблеми, тим вищі значимість і оцінка проведеної автором роботи.
2. Підготовка курсової роботи є важливою формою творчого завершення вивчення дисциплін в обсягах, розрахованих на бакалаврів зі спеціальності "Фінанси та кредит", поглиблене вивчення певної проблеми, її теоретичне осмислення і закріплення навичок щодо виконання майбутніх професійних функцій за вказаною спеціальністю.
 
І. Обрання та закріплення теми
 
1.1. Перелік рекомендованих тем курсових робіт розробляється кафедрою у відповідності з навчальною програмою на початку вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва».
1.2. Темою курсової роботи може бути також проблема, яка розробляється студентом на замовлення підприємства, фірми або організації, які направляють студентів на навчання; або, на розсуд працюючого студента.
Автор курсової роботи (студент) має право зробити уточнення або зміни до обраної теми, належно обгрунтувавши їх необхідність, а також запропонувати самостійно сформульовану тему, яка відповідає його нахилам і науковим інтересам, яка дає можливість максимально використати досвід практичної діяльності та відповідає програмі дисципліни «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва».
1.3. Обрання теми курсової роботи і узгодження та затвердження її на кафедрі здійснюється протягом перших 20 днів навчання в тому семестрі, в якому планується до захисту вказана курсова робота.
1.4. Для написання курсової роботи кафедра призначає керівника, який допомагає студенту в кінцевому формулюванні теми курсової роботи, розробці її концепції, структури (змісту). 
1.5. Студент узгоджує з керівником графік поетапної підготовки курсової роботи з урахуванням часу її подання і  захисту. 
Термін.виконання роботи не має перевищувати 2 місяці.
У встановлені графіком строки студент подає розроблену, роботу керівнику для перевірки. 
Після ознайомлення керівника зі змістом курсової робота студент усуває недоліки з урахуванням зауважень, і оформляє роботу для захисту.
 
II. Обсяг та структура курсової роботи
 
Обсяг курсової роботи визначається змістом, її структурою, характером викладу матеріалу і може становити орієнтовно 35-50 сторінок машинописного тексту. Курсова робота є творчою науковою працею на обрану студентом тему і складається з обов'язкових для всіх параграфів та таких, що відповідають специфіці теми. Тому, сутність параграфів у кожній курсовій може змінюваться, залишаючи при цьому їх кількість.
Курсова, робота  складається з  наступних  типових  розділів  та параграфів: 
Зміст
Вступ (1-2 стор.)
Розділ  1.  Теоретичні  основи  формування та  розвитку  предмету дослідження.
1.1. Сутність і елементи предмету дослідження.
1.2. Чинники, що впливають на предмет дослідження в ринкових умовах господарювання.
Розділ 2. Загальна оцінка фінансової діяльності підприємства.
2.1. Загальна характеристика діяльності досліджуваного підприємства.
2.2. Дослідження наявної структури капіталу на підприємстві.
2.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).
2.4. Оцінка наявногоі стану предмету дослідження.
Розділ 3.  Формування напрямків розвитку обєкта дослідження.
Висновок.
Список використаної літератури.
 
ІІІ. Оформлення курсової роботи
 
Курсова робота повинна бути відповідним чином оформлена. Вона починається титульною сторінкою з вказівкою назви навчального закладу, кафедри, теми, автора, керівника, його вченого ступеня і звання, міста, де знаходиться ВУЗ і календарного року (див. додаток 1).
Потім розміщується план курсової роботи, який відображає її структуру (розділи, параграфи) з позначенням сторінок їх розміщення.
Далі йдуть вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки. Слід дотримуватись необхідних пропорцій всіх частин курсової роботи. Зокрема, вступ і висновки не можуть займати більш як 15% загального обсягу. Розподіл матеріалу по розділах має бути відносно рівномірним.
Текст розміщується на одному боці листка білого паперу формату А4 з дотриманням таких розмірів поля: ліве -  25 мм; праве -  10 мм; верхньє та нижньє -  20 мм. Абзаційні виступи – 3-5 знаків. Заголовки параграфів відокремлюються зверху і знизу 2 інтервалами. Розділи курсової роботи  починаються з нової сторінки. Всі сторінки (до останньої) нумеруються. Загальна нумерація сторінок починається з титульної сторінки але порядковий номер на ній не ставиться; на всіх наступних він розташований посередині верхнього поля.
Розділи повинні мати заголовки писатися (друкуватися) великими літерами, а параграфи-маленькими.
Необхідно правильно оформити науково-довідковий апарат курсової роботи. Обов'язкові точні загальноприйняті виноски на кожній сторінці при цитуванні чи запозиченні положень, використання фактичного матеріалу, результатів досліджень інших авторів, посилань на досвід.
У виносках бажано повніше вказувати опубліковані джерела: книги, брошури, статті, буклети, плакати і листівки, матеріали центральних, обласних і районних газет, які висвітлюють досвід з проблеми, яка досліджується.
Список використаних джерел і літератури складається з дотриманням загальноприйнятих вимог, які висуваються до робіт, що готуються до друку.
Обов'язкова умова високої якості роботи - її грамотність, сувора логіка викладу, правильність мовностилістичного оформлення.
Після повного завершення курсової роботи, вона передається керівникові на перевірку та допуск до захисту.
 
IV. Порядок захисту курсової роботи
 
4.1. Захист курсової роботи проводиться керівником курсової роботи, який уважно вислуховує студента по темі дослідження і ставить перед ним додаткові запитання.
4.2. Процедура захисту складається з короткої доповіді студента (до 10 хвилин) про мету, зміст і конкретні пропозиції, які містяться в курсовій роботі; відповідей на зауваження та запитання керівника.
4.3. Проте необхідно звернути: увагу, що процес безпосереднього захисту це найбільш відповідальний етап в курсовій роботі студента. Вона  може бути оцінена керівником, на „відмінно” але при захисті її студентом оцінка може бути знижена або при оцінці „добре” може бути підвишенна  на „відмінно”.
4.4. Якщо робота оцінена керівником  „незадовільно” студенту надається можливість доопрацювати її.
 
Фото Капча