Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Молодіжні рухи у США 1950-1960-их років

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Ціна: 
900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Історіографія проблеми масових соціальних рухів у США 2-ї пол. ХХ ст.
2. Основні передумови та причини масових рухів 2-ї пол. ХХ ст. у США
3. Основні рухи масового протесту
3.1. Студентський рух у США
3.2. Рух проти війни у В'єтнамі
3.3. Особливості робітничих рухів
3.4. Рух за рівноправність жінок (фемінізм)
3.5. Рухи, пов’язані з расовими проблемами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. 50-70-і роки ХХ століття ввійшли в історію суспільно-політичного життя всього світу як «бурхливе десятиліття». Бунти в гетто й походи борців за цивільні права негрів у США, ріст студентського руху, захоплення студентами університетських кампусів і масштабні походи противників війни у В'єтнамі - всі ці виступи, що охопили мільйони американців та європейців, зруйнували міф про соціальне благополуччя в країні, про «винятковість» розвитку американського капіталізму, породили глибоку соціально-політичну кризу. Дух 60-х визначався явною ворожістю до всього безликого й стандартного, ворожого відношення до влади й породжуваному благополуччям благодушності. 

Крім того, в цей час тільки формувалися справжні відносини рівноправності чорношкірого та білого населення цієї країни, яка складається з мільйонів людей різних народів, національностей та рас. І проблема національних меншин у США в той час стояла дуже гостро.

Бунтарство, нонконформізм, незвичайні форми самовираження, демонстрації, безладдя, акції цивільної непокори, вибухи бомб - все це задало тон десятиліттю, дало імпульс до розвитку нових стилів у мистецтві, напрямків у музиці, жанрів у літературі. Культура хіппі та бітників, бурхливий розвиток рок-культури та інших феноменальних явищ сприяли появі сотень відкритих і замкнених культурних осередків, які не тільки, як вважали їх сучасники, “пили, палили і танцювали”, а й формували новий світогляд цілого покоління, яке більше не хотіло виховуватися в дусі гасел “все моє”, “наше завдання – взяти від природи все” і т. д., а намагалися активізувати молоде покоління, прививаючи йому такі гуманістичні риси як милосердя, почуття естетики довколишнього світу, формуючи гуманістичний напрямок нової науки.

У роботі розглянуті основні рухи суспільно-політичного життя США в 1960-1970 р., особлива увага звернена на причини їх появи. 

Сьогоднішня ситуація на зламі тисятоліть дає всі підстави порівнювати масові соціальні рухи того часу з нинішніми, а тому обрана тема бакалаврської роботи є дуже актуальною і злободенною. Актуальність досліджуваної проблеми визначається також  і тим, що нині на теренах країн третього світу, які часто прагнуть рухатися по шляху розвитку, диктованому колишньої політикаю Сполучених Штатів, виникають подібні масові рухи, здебільшого соціально-економічного характеру, і дослідження історичного минулого аналогічних явищ дає змогу спрямувати такі виступи у цивілізоване русло, уникаючи таких негативних проявів, як ексремізм чи тероризм.

Об’єктом дослідження визначено історичний період 1950-х-1960-х років на теренах США, а предметом – суспільно-політична роль масових рухів у досліджуваний період.

Метою даної роботи є спроба пояснити ролі причин появи, ролі та наслідків масових рухів, якими характеризувався той період історії в Сполучених Штатах Америки.

Предмет, об’єкт і мета роботи зумовлені вирішенням ряду завдань:

1) опрацювання та аналіз літератури за досліджуваною проблемою;

2) встановлення спільних та відмінних рис у соціальній політиці рухів у Європі та США;

3) визначенні їх майбутньої ролі у подальшому розвитку США.

Дана проблема досліджувалася як вітчизняними, так і зарубіжними істориками. Серед радянських дослідників варто виділити праці В. Л. Малькова, Е. А Іваняна, І. А. Геєвського та Л. А. Саличевої. Що стосується західної історіографії, то в першу чергу при висвітлення цього питання мають бути відзначені роботи З. Говарда та Дж. Уілсона.

Доцільним є аналіз саме двох точок зору - «радянської» й американської, оскільки, як радянські, так і американські вчені дивляться на це питання з різних сторін і вбачали в причинах рухів різні фактори. Однак, через те, що «радянська ментальність» істотно відмінна від американської, найбільш логічним буде зробити акцент на американські джерела. Більш детально історіографія проблеми розглядатиметься в окремому розділі роботи.

Структурно робота побудована наступним чином – вступ, три розділи, другий з яких є розширеним за підрозділами, оскільки містить інформацію, яка розподілена за тематикою щодо різних масових рухів того часу, висновки та список використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Американская историография внутриполитических проблем США / Под. ред. Г. Н. Севастьянова. – М.: Наука, 1974. – 214 с.
 2. Бурова И. И., Силинский С. В. США. - СПб., 2002. – 314 с.
 3. Влияние движения хиппи и битников на политическую стабильность США / Дис.  канд. ист. наук. Хлопова А. И. – М.: МГУ, 1991. – 122 с.
 4. Внутренняя политика государств Европы во II пол. ХХ – нач. ХХІ в.// Дис.  докт. ист. наук. Хоменкова А. А. – М.: ИГП, 1990. – 476 с.
 5. Геевский И. А., Салычева Л. А. Массовые движения социального протеста в США (60-десятые годы). - М.: Наука, 1978. – 332 с.
 6. Говард З. США после Второй мировой войны: 1945-1971. - М.: Прогресс, 1977. – 280 с.
 7. Иванян Э. А. История США. - М.: АСТ, 2004. – 300 с.
 8. История Европы с древнейших времен до наших дней / Под. общ. ред. 3. В. Удальцовой. т. 7. – М.: Наука, 1994. – 844 с.
 9. История новейшего времени стран Европы и Америки // под ред. Е. Ф. Язькова. - М.: Простор, 2002. – 654 с.
 10. История расизма / уч. пос. Под. общ. ред. Мунякиной А. В. – М.: Наука, 1978. – 466 с.
 11. Ломова В. К., Астелько П. П. Зарождение и развитие феминизма в Европе и США. – Воронеж: изд. ВГУ, 1989. – 186 с.
 12. Мальков В. Л. Новый курс в США: социальные движения и социальная политика. – М.: Наука, 1973. – 383 с.
 13. Никонов В. А. Республиканцы: от Никсона к Рейгану. - М.: Наука, 1988. – 544 с.
 14. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. – т. 2. – М.: Просвещение, 1967. – 544 с.
 15. Новейшая история США / Под. ред. Зубок Л. И., Яковлева Н. Н. – М.: Просвещение, 1972. – 367 с.
 16. Общественно-политические движения в США (60–начало 70-х годов XX в.) //  под ред. М. С. Возчикова. - М.: Изд-во политической литературы, 1974. – 455 с.
 17. Пенкина П. А., Пенкина А. А. Борьба за женское равноправие. – Ростов-на-Дону: Калиграф, 1996. – 182 с.
 18. Семенов В. А. Рабочее движение в США и Европе второй половины ХХ в. – М.: изд. МГУ, 1992. – 286 с.
 19. Смирнов В. П. Новейшая история Франции (1918-1975 гг.). – М.: Высшая школа, 1979. – 376 с.
 20. Согрин В. В. США: политическая история, 17-20 вв. - М.: Высшая школа, 2001. – 620 с.
 21. Согрин В. Политическая история США. - М.: Весь мир, 2001. – 434 с.
 22. Стасев В. В. и др. Дети цветов. – СПб.: Форт, 1990. – 244 с.
 23. Шамковский А. П. и др. Массовые политические движения в странах Европы второй половины ХХ в. – М.: Велия, 2000. – 378 с.
 24. Ширяев Б. А. Политическая борьба в США, 1953-1971. – СПб: ХАЙ-Пресс 1991. – 360 с.
 25. Шлезингер А. Циклы американской истории. - М.: изд. МГУ, 1992. – 238 с.
 26. Документальні матеріали зі всесвітньої історії: Практикум для студентів. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2000.
 27. Права человека: сборник универсальных и региональных международных документов. – М., 1990.
 28. Грицай С. Суспільно-економічні складові стратегії американської демократії 60-70-х років // Нова політика. – 2000. - № 4.
 29. США: обострение социальных противоречий и массовые демократические движения. – М.,1980.
11103
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).