Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моральне виховання молодших школярів на уроках читання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади морального виховання молодших школярів на уроках читання
1.1. Читання як навчальний предмет початкової школи
1.2. Зміст та завдання морально-етичного виховання учнів молодших класів
2. Аналіз засобів морально-етичного виховання молодших школярів засобами літератури
2.1. Особливості методики вивчення творів різних жанрів на уроках читання
2.2. Розробка уроку читання в 3 класі за оповіданням Є. Гуцало «Перебите крило»
2.3. Методика виховання моральних якостей на уроках позакласного читання у 4-у класі (за твором В. Винниченка «Федько-халамидник»)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В сучасних умовах, коли соціально-політична обстановка в країні значно ускладнила виховний процес, коли підростаюче покоління, увібравши в себе всі недоліки суспільства в його переломний період, проблеми моральності, моральної культури, морального виховання висуваються на одне з перших місць, як основа гуманістичного виховання молоді в обстановці ринкових відносин, що вимагає не тільки самостійності, гнучкості, діловитості, але й виховання нової особистості, орієнтованої на загальнолюдські моральні цінності. 

У зв'язку з цим перед загальноосвітньою школою ставиться задача підготовки відповідального громадянина, здатного самостійно оцінювати ситуацію і будувати свою діяльність відповідно до інтересів оточуючих його людей. Вирішення цієї задачі пов'язано з формуванням стійких моральних властивостей особистості школяра. 

Значення і функція початкової школи в системі безперервної освіти визначається не тільки наступністю її з іншими ланками освіти, але й, у першу чергу, неповторною цінністю рівня становлення і розвитку особистості дитини. Для вирішення завдання формування моральних якостей молодших школярів особливе значення мають уроки читання, оскільки в початкових класах практично всі твори спрямовані на виховання морально-естетичних уявлень дітей, а самі школярі є максимально сприйнятливими до педагогічних впливів.

Моральне виховання молодших школярів є одним зі складних завдань вчителя. Для вирішення даної проблеми вчителеві потрібно не лише знання методики викладання, але й уміння направити свою діяльність на моральне виховання у формуванні навчальної діяльності. 

Важливе значення для ідейного і морального формування особистості школярів має не лише зміст, але й організація навчального процесу. Успішному формуванню моральних властивостей сприяють повне розкриття і розуміння змісту моральності, значимості в суспільстві і самій особистості, конкретизація уявлень молодших школярів про моральні якості, елементи навчальної діяльності, формування вмінь виявляти свої моральні якості в процесі виконання молодшими школярами окремих завдань.

Мета дослідження - визначення ролі літературних засобів у моральному вихованні дітей молодшого шкільного віку на уроках читання.

Об'єктом дослідження є процес морального виховання молодших школярів, а предметом – дитяча художня література як засіб виховання моральних якостей молодших школярів. 

Відповідно до мети дослідження нами було поставлено наступні завдання: 

 • охарактеризувати читання як навчальний предмет початкової школи;
 • з’ясувати зміст та завдання морально-етичного виховання
 • учнів молодших класів;
 • проаналізувати особливості методики вивчення творів різних жанрів
 • на уроках читання;
 • розробити план-конспект уроку читання в 3 класі за оповіданням Є. Гуцало «Перебите крило»;
 • розробити методику виховання моральних якостей на урокці позакласного читання у 4-у класі (за твором В. Винниченка «Федько-халамидник»).

Джерельною базою курсової роботи стали праці Т.Ф. Бугайко (Навчання і виховання засобами літератури), Н.І. Волошиної (Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури), А. М. Лабковської та ін. Проблема морального виховання особистості розглядається сучасними вченими різнопланово, у таких аспектах, як: структура моральної свідомості (В. Зибковець, І. Мар'єнко та ін.), виховання моральної культури особистості (Т. Гуменникова, В. Бачінін), формування моральної активності дітей (І. Зайцева, Л. Крайнова), характеристика емоцій і почуттів та їх класифікація (Є. Богданов, Б. Додонов, А. Запорожець, К. Платонов, К. Ушинський, О. Чебикін та ін.), роль почуттів у процесі морального виховання дітей  (В. Блюмкін, Г. Гумницький, І. Свадковський, М. Стельманович, В. Сухомлинський та ін.). У низці досліджень розглядаються різні засоби морального виховання дітей: національний фольклор (О. Алексейчук, О. Барабаш, А. Богуш, С. Горбенко, Л. Калуська, М. Стельмахович та ін.), художня література (Н. Ільїнська, Т. Ружевич та ін.), казка (А. Богуш, Т. Гризоглазова, С. Литвиненко, В. Сухомлинський, А. Щербо та ін.), театральна творчість дітей (С. Нікорова, Т. Шевчук), театр ляльок (Л. Чуриліна), кіно (О. Кузьмич, Т. Селиванова та ін.).

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань нами використовувалися метод аналізу наукових джерел з проблеми дослідження, порівняльний метод при аналізі різних за жанром творів, інформаційно-пошуковий при розробці методики роботи на уроці та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг роботи склав 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. Посібник. -К .: ІСДО, 1993. – 160 с.
 2. Бакуліна С. Ю. Моральні почуття як компонент моральної вихованості особистості // Наша школа. – 2000. – № 2-3. – С. 62-65.
 3. Бакуліна С. Ю. Особливості розвитку моральних почуттів у дітей молодшого шкільного віку // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – 1998. – Вип. 4. – С. 3-7.
 4. Бакуліна С. Ю. Роль народної та літературно-музичної казки в морально-естетичному вихованні молодших школярів // Сучасна початкова школа: проблеми, пошуки, знахідки / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Інститут педагогіки АПН України, 1996. – С. 53-55.
 5. Бех І.Д. Виховання особистості в соціогенетичному дискурсі. – Електронна стаття [http://edu.ukrsat.com/meetіng/forum2/5.shtml]
 6. Богданова О. Ю., Леонова С. А., Чертова В. Ф. Методика преподавания литературы. – М.: Академ А, 1999. – 336 с.
 7. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Навчання і виховання засобами літератури. - К.: Радянська школа, 1973. - 176 с.
 8. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Українська література в середній школі. - К.: Радянська школа, 1962. - 391 с.
 9. Виховання моральних почуттів молодших школярів засобами казок народів світу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / С.Ю. Бакуліна; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2000. - 20 с.
 10. Вишневський О.І. На тернистому шляху до себе // Рідна школа. - 1995. - № 5. - С. 12.
 11. Волошина Н. Й. Уроки читання: орієнтовне планування навчального матеріалу для 1-4 класів. – К.: Освіта, 2006.- 54 с.
 12. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 13. Дьюї Д. Моральні принципи в освіті. Перекл. з анг. Мирослава Олійник. Львів: Літопис, 2001 р. - 32 с.
 14. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. 186 с.
 15. Кучерява З. Торкнутися краси //Українська мова і література у школі. - 1995. - № 5-6. - С.23-25.
 16. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: «ЕксОб», 2003. - 304 с.
 17. Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.М. Степаненко; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 1999. - 19 с.
 18. Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу в процесі вивчення літератури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.І. Драчук; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2000. - 16 с.
 19. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 20. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 21. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 22. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 23. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури у середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Ленвіт, 2000. - 384 с.
 24. Пастушенко Н. Про мету й завдання вивчення літератури // Урок української. - 2001. - №9. – С.13-17.
 25. Пастырь И. В., Паровик Л. И., Банкул Л. Д., Бакулина С. Ю. Методические рекомендации по совершенствованию художественного воспитания младших школьников. – Измаил: Измаильский пед. ин-т, 1994. –  21 c.
 26. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок: Книга для вчителя. - К.: Знання, 2004. - 204 с.
 27. Постовець С. Психологічний зміст викладання мови і літератури // Див. 1999. - № 4. - С.42-45.
 28. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. - 328 c.
 29. Семеног О. Український фольклор: Навч. посіб. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. – 254 c.
 30. Степанишин В. Нові підходи до викладання української літератури // Дивослово. - 1995. - №1. - С.31-34.
 31. Усова А.В. Формирование у школьников моральных понятий в процессе обучения. – М.: Педагогика, 1999. – 211 с.
 32. Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Видавничий центр „Академія», 2000. - 544 с.
 33. Чепурко О.М. Духовне виховання учнів під час бесід з позакласного читання. - К.: КДПІ, 1990. – 196 с.
 34. Читанка: Підручник для 3 класу Ч.I. / упор. Савченко О.Я. - К.: Освіта, 2003. - 144 с.
 35. Читанка: Підручник для 3 класу Ч.II. / упор. Савченко О.Я. - К.: Освіта, 2004. - 160 с.
6626
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.