Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Морфолого-синтаксична омонімія дієслів із префіксами ВИ-, ПЕРЕ-, ПО-

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
 
КІНДЕЙ Леся Григорівна
 
УДК 811. 161. 2'36
 
Морфолого-синтаксична омонімія дієслів із префіксами ВИ-, ПЕРЕ-, ПО-
 
Спеціальність 10. 02. 01 – українська мова
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Кіровоград – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Ожоган Василь Михайлович, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України, декан філологічного факультету.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Городенська Катерина Григорівна, Інститут української мови НАН України, заступник директора; кандидат філологічних наук, доцент Олексенко Володимир Павлович, Херсонський державний педагогічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра української мови.
Провідна установа: Рівненський державний педагогічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра української мови, м. Рівне.
Захист відбудеться 20 грудня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23. 053. 01 при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, зал засідань.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. У граматичному ладі сучасної української літературної мови значний за обсягом клас становлять дієслівні лексеми. З-поміж них виокремлюються префіксальні деривати, семантичні структури яких мають низку специфічних ознак. Значення похідного дієслова, як наслідок взаємодії семантики твірної основи і словотворчого засобу, набуває специфічних рис і зумовлює виникнення явищ полісемії й омонімії. Префікси є визначальними у словотворі дієслів, а тому аналіз їх семантичних особливостей дасть змогу мати певне уявлення про закономірності функціонування дієслів.
Семантична структура префіксів досліджена неповно, що пояснюється відсутністю загальновизнаних підходів до її кваліфікації, хоча, з іншого боку, аналіз значеннєвих систем дериваційних морфем є одним із тих завдань, на які в сучасному мовознавстві звертається особлива увага. Окрім цього, полісемія й омонімія, які тривалий час залишалися дискусійними навіть у лексиці, потребують дослідження і на граматичному рівні.
У спеціальній літературі дотепер відсутній цілісний, системний аналіз особливостей семантики дієслівних похідних на рівні значення префіксальної морфеми і лексеми в цілому. Праці багатьох лінгвістів відображають деякі аспекти функціонування та використання згаданих одиниць, містять тільки окремі спостереження за специфікою вияву полісемічних й омонімічних відношень у їх семантичних структурах на лексичному та граматичному рівнях. Локативна, темпоральна і квантитативна семантика кваліфікується більшістю вчених, але повної характеристики специфічних відтінків як складників загальних значень простору, часу і кількості немає.
Об'єктом пропонованої роботи є мовні явища полісемії й омонімії, які виникають на лексичному та граматичному рівнях у результаті префіксального дієслівного словотвору.
Предметом аналізу, спостережень й узагальнень слугують дієслівні деривати, зокрема ті, що утворені за допомогою префіксів ви-, пере-, по-. Вибір такого типу похідних пояснюється високою частотністю вживання їх у сучасній українській літературній мові, розгалуженою системою семантичних відтінків префіксальних морфем, особливостями функціонування у різних синтаксичних конструкціях.
Мета дослідження. Метою роботи є представлення групи дієслівних похідних із префіксами ви-, по-, пере- як цілісних семантичних структур, які формуються на основі взаємодії і взаємозв'язку низки значеннєвих відтінків і перетинаються з іншими семантичними структурами; аналіз особливостей функціонування полісемічних й омонімічних відношень у цих структурах.
Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких конкретних завдань:
- встановити найважливіші критерії розмежування полісемії та омонімії на лексичному і граматичному рівнях;
- визначити й охарактеризувати усі типові і маловживані відтінки у значеннєвих структурах префіксів ви-, пере-, по-, які є репрезентантами локативної, темпоральної і квантитативної семантики;
- проаналізувати особливості вияву граматичного значення у дієслівних дериватах із префіксами ви-, пере-, по-; з'ясувати закономірності взаємодії лексико-граматичних і граматичних значень префіксальних морфем і встановити можливість виникнення словотвірної омонімії у результаті такої взаємодії;
- дослідити специфіку взаємодії гомогенних і гетерогенних значень префіксів, систематизувати групи таких поєднань і виявити можливі полісемічні та омонімічні відношення між ними;
- з'ясувати функції префіксів і кореневої морфеми, які зумовлюють виникнення похідних дієслівних омонімів та укомплектувати й описати всі можливі групи похідних омонімів, а також типи омонімії видових форм;
- простежити вплив синтаксичного оточення на особливості вияву окремих семантичних складників, його роль у кваліфікації граматичної і лексичної омонімії.
З метою розв'язання поставлених завдань окреслено методологію, методику й джерельну базу дослідження.
Джерелами фактичного матеріалу обрано твори художньої літератури, сучасна публіцистична література, усна народна творчість, матеріали різноманітних словників. Фактичний матеріал, дібраний шляхом суцільної вибірки й окремих фіксацій, становить близько 15 тис. одиниць. Використані джерела ілюстративного матеріалу наводяться в дисертації окремим списком.
Методологічно-теоретичну основу дисертації складають діалектичні положення про єдність змісту і форми, загального і часткового, частини і цілого, структури і функції, кількісних та якісних змін, діалектичного зв'язку мови і мислення, з одного боку, і мови та дійсності – з іншого, учення про зв'язок явищ дійсності.
Методи дослідження. Специфіка досліджуваного об'єкта і
Фото Капча