Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мотивація персоналу

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Змістовні теорії мотивації
 
Змістовні теорії мотивації грунтуються на ідентифікації таких внутрішніх потреб, які примушують людей діяти так, а не інакше. Іншими словами, змістовні теорії мотивації являють собою спроби визначити і класифікувати потреби людей, що спонукають їх до дій. Знаючи потреби підлеглих, менеджер може створювати умови для їх задоволення таким чином, щоб забезпечити досягнення цілей організації.
Найвідомішими змістовними теоріями мотивації є такі:
1) теорія ієрархій потреб Абрахама Маслоу;
2) теорія ERG Клейтона Альдерфера;
3) теорія потреб Девіда МакКлеланда;
4) теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга.
1. В основу теорії ієрархії потреб Абрахама Маслоу покладено:
 тезу про те, що поведінка людини звичайно спрямовується намаганням задовольнити її найсильнішу на даний момент потребу;
 передбачення, що потреби людини мають ієрархічну структуру, тобто вони можуть бути впорядковані за критерієм зростання їх важливості для людини;
 припущення, що найсильніша потреба визначає поведінку людини доти, доки вона не буде задоволена. Якщо одночасно існують дві або більше однаково сильних потреби, то домінуючою є потреба нижчого рівня. Це означає, що потреби задовольняються в певному порядку: потреби нижчого рівня мають бути в прийнятному ступені задоволені, перш ніж для даної людини стануть істотно важливими потреби більш високого рівня.
Ієрархію потреб за А. Маслоу можна представити так
Потреби першого порядку (фізіологічні, базові) пов’язані із забезпеченням фізичного виживання людини (потреби в їжі, житлі, родині тощо). Такі потреби задовольняються через систему оплати праці. Ієрархія потреб А. Маслоу.
Після задоволення прийнятною у даному суспільстві мірою базових потреб для даного робітника набувають значення потреби наступного рівня – потреби в безпеці. Такі потреби означають, що базові потреби і надалі будуть задовольнятися. Способами задоволення таких потреб можуть бути: пенсійна система; страхування; права, що забезпечуються трудовим стажем, членством в профспілках тощо.
Далі потреби задовольняються в такій послідовності:
 потреби в приналежності – це потреби об’єднуватися з іншими людьми (приналежність до фірми, робочої групи, спортивної команди тощо) ;
 потреби в повазі – потреби в задоволенні самолюбності людини (усвідомлення особистих досягнень, компетенції і визнання іншими людьми);
 потреби в самореалізації – потреби в реалізації своїх потенційних можливостей, в зростанні як особистості.
Таким чином, теорія Маслоу стверджує, що в основі прагнення людей до праці лежать їхні численні потреби. Отже для того, щоб мотивувати підлеглого, керівник має надати йому можливість задовольнити його потреби, але так, аби забезпечити досягнення цілей всієї організації.
Сутнісна характеристика потреб в піраміді А. Маслоу
Фізіологічні потреби
Потреби в безпеці
Соціальні потреби
Потреби в шануванні
Потреби в самореалізації
Потреби, які людина має задовольняти, щоб вижити (базові потреби в їжі, воді, житлі тощо)
Ефективне управління забезпечується відповідними механізмами оплати праці та створенням відповідних умов праці
Пов’язані з прагненням до стабільного, безпечного стану, захищеного від страху, болю, хвороб та ін.
Ефективне управління здійснюється створенням зрозумілої та надійної системи соціального страхування робітників, чіткими та справедливими правилами регулювання їх діяльності, оплатою праці вище прожиткового мінімуму, не залученням їх до прийняття ризикованих рішень і виконання дій, пов’язаних з ризиком та змінами
Пов’язані з прагненням людини брати участь в спільних діях, громадських заходах, бути членом будьяких об’єднань організацій, належати до певного класу тощо.
Ефективне управління забезпечується складанням функцій, які потребують розширеної сфери соціальних контактів
Ці потреби відображають бажання людей бути компетентними, сильними, здібними, впевненими у собі, а також необхідність, щоб оточуючі визнавали їх такими.
Ефективне управління забезпечується використанням різноманітних форм вираження визнання та досягнень
Потреби виявляються в прагненні людини найповніше використовувати свої знання, здібності, вміння та навички.
Для ефективного управління необхідно давати робітникам оригінальні завдання, виконання яких потребує творчості та свободи дій
Сучасні західні фірми в цілому задовольняють соціально визнані базові потреби і потреби в безпеці своїх робітників. Однак, потреби вищих рівнів в своїй більшості залишаються не задоволеними. Таким чином, недостатня мотивація робітника до праці обумовлена головним чином тим, що на своєму робочому місці він не в змозі задовольнити потреби в приналежності, повазі і самореалізації.
Необхідність задоволення потреб вищих рівнів західні фірми вирішують шляхом:
створення атмосфери, що поліпшує міжособові контакти робітників організації;
підтримки виникнення неформальних груп в організації;
делегування підлеглим додаткових прав і повноважень;
організації курсів по навчанню, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації кадрів;
знаходження можливостей задоволення вищих потреб робітників за межами фірми.
Теорією ERG Клейтона Альдерфера так само як і теорією А. Маслоу стверджується, що потреби людини мають ієрархічну структуру. Проте, в теорії ERG:
поперше, виділені лише три групи потреб робітника – потреби в існуванні (existence) – потреби в їжі, нормальних умовах праці тощо;
 потреби в спілкуванні (relatedness) – потреби в дружніх соціальних і міжособових відносинах;
 потреби в зростанні (growth) – потреби в самореалізації, самовдосконаленні;
Співвідношення ієрархії потреб в теорії А. Маслоу і теорії К. Альдерфера
подруге, стверджується, що на додаток до послідовнопрогресивного процесу задоволення потреб за Маслоу має місце ще й так званий порущуючерегресійний процес. Останній означає, що якщо людина
Фото Капча