Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мовленнєва творчість - один із найскладніших видів дитячої творчості

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мовленнєва творчість – один із найскладніших видів дитячої творчості. Мовлення – важливий компонент діяльності дітей, і дуже тяжко виокремити під час спостереження та аналізу, наприклад процесу малювання, пов´язаного з акомпануванням дитиною своїм діям, коментуванням створюваного сюжету (який народжується одночасно принаймні на двох рівнях – вербальному й образотворчому), межі кожного виду художньої діяльності. Слово підштовхує, збагачує, стимулює рухи рук, потік думки, а зображення, що виникають, плетуть нові словесні образи. І слово, і зображення одночасно виявляються однаково значущими для дитини засобами творення художнього образу, вираження свого стану, почуттів, відображення самостійної думки.
І творче розповідання, і мовленнєвотворча діяльність як компонент різних видів дитячої діяльності – різні рівні словесної творчості,
Мовленнєво творча діяльність – це така творча діяльність, у якій через складання різних типів зв´язних висловлювань дитина відбиває почуття, уявлення, враження, образи уяви, навіяні художніми творами, сприйманням довкілля. Як складова частина різних видів діяльності (гри, малювання, конструювання, театралізації, спілкування) мовленнєвотворча діяльність не завжди завершується складанням твору, який би відповідав певним літературним та мовним нормам, тому що дитина не ставить собі такого завдання. Мовленнєві завдання підпорядковуються меті, завданням, змісту загальної діяльності, що зумовлює вибір мовленнєвих дій.
Словесна творчість, у якій ми вбачаємо первинну форму літературної творчості – це спеціально організований, зумовлений мотивацією процес складання дитиною твору в будь-якій формі мовленнєвого висловлювання, що відповідає певним літературним нормам.
Як самодостатня цілеспрямована діяльність процес словесної творчості є діяльністю вищого рівня порівняно з попередньою, він орієнтований на складання дитиною твору, тобто на досягнення певного результату. Мотиваційна настанова, що активізує мовленнєвотворчий процес, виявляється в бажанні за власною ініціативою брати участь у розв´язанні завдань, запропонованих дорослим; у творчій продуктивності – здатності скласти кілька варіантів творів на одну тему; в ігровій настанові, прагненні перемогти в змаганні -хто краще складе найцікавішу казку. Найчастіше в цій ситуації творчий процес спрямовується, супроводжується вихователем, що дає змогу поєднати одномоментно навчання та активну творчу мовленнєву практику.
У визначенні форм мовленнєвотворчої діяльності та типів зв´язних висловлювань, що співвідносяться з ними, вважаємо за потрібне вийти за межі навчальної діяльності й типологІзувати також ініціативну словесну творчість дошкільників, враховуючи такі підстави, як умови її перебігу, способи організації та вид діяльності, з яким вона співвідноситься, Й адресність, тобто на кого спрямована творча діяльність дитини. Модель на схемі 5 відбиває загальний підхід до визначення типів словесної творчості дошкільників.
Залежно від умов перебігу розрізняють ініціативну мовленнєвотворчу діяльність, яка відбувається суто за бажанням дитини, у момент творчого натхнення, та мовленнєву творчість в умовах організованого навчання. Специфіка кожного з цих видів виявляється як у творчому процесі, способах організації та керівництва, так в оцінці кінцевого продукту – твору.
За способом організації виокремлюють колективну, групову та індивідуальну мовленнєвотворчу діяльність. Кожен із видів передбачає використання специфічних методів та прийомів керівництва та супроводу мовленнєвотворчої діяльності, що зумовлено певним рівнем розвитку мовленнєвих умінь, літературознавчої обізнаності та творчої уяви.
Мовленнєва творчість дітей в умовах організованого навчання й ініціативної творчості відрізняється особливостями перебігу творчого процесу, якісними характеристиками дитячих творів, типами зв´язку мовлення з різними видами діяльності.
Отже, залежно від умов, у яких відбувається творчіш процес, розрізняють мовленнєву творчість в умовах навчання і в ситуації ініціативної творчої діяльності.
На підставі поєднання мовленнєвотворчої діяльності з різними видами художньої творчості, до складу яких вона входить, виділяємо образотворчо-мовленнєву, театрально-мовленнєву та музично-мовленнєву діяльності. Кожному виду притаманні певні форми перебігу та типи зв´язних висловлювань.
Вагомою підставою для виокремлення типів мовленнєвотворчої діяльності є її адресна спрямованість. На цій основі розрізняють моногру як гру для себе та презентацію свого доробку, продукту своєї творчості глядачам і слухачам.
В умовах організованого навчання ініціатором майже завжди є вихователь, який заздалегідь планує заняття, тему, навчальні завдання. Діти підкоряються пропозиції «Давайте придумаємо... «, завдяки майстерності, зацікавленості вихователя включаються у творчий процес. У ініціативній творчості дитина вільна і звертається до творчої діяльності лише тоді, коли насправді відчуває потребу творити.
Завдання заняття майже завжди зорієнтовані на кінцевий результат- скласти оповідання на тему, розповідь за картиною, казку за набороміграшок тощо. І вся попередня робота на занятті та до нього налаштована на підготовку дітей до створення творчого продукту (орієнтування в певній темі, актуалізація словника, граматичні вправи, естетично-емоційне збудження). Причому вихователь у здійсненні керівництва творчою діяльністю дітей прагне привести складені дітьми твори у відповідність до літературно-мовленнєвих норм. Саме цим пояснюється його активне втручання в дитячу розповідь: вказівки, навідні запитання, пропозиція кількох варіантів, тактовні виправлення, доповнення, підказки тощо.
В ініціативній творчості дитина зосереджена переважно на самому творчому процесі, у якому вона-головна особа, її цікавить сюжет, літературна чи ігрова інтрига, результат подій, які вона собі уявляє. Дитина діє самостійно, і будь-яке втручання вихователя з метою вдосконалити результат може загальмувати творчий процес, а то й зупинити його. У власну творчість дошкільник переносить здобуті раніше знання, уміння, навички, він творить так, як може, як у нього виходить. Що вищий рівень підготовленості, обізнаності дитини, то якіснішою, яскравішою й оригінальнішою буде її спонтанна творча діяльність.
У ході заняття вихователь намагається розгорнути всі структурні частини творчого процесу: зародження задуму, первинний пошук засобів розв´язання творчого завдання, реалізація задуму, оцінка творчого продукту, зіставлення його із задумом. На кожному етапі він прагне продемонструвати дітям різноманітні варіанти вирішення творчого завдання, різні способи збагачення творчого процесу.
В ініціативній творчості структура творчого процесу може порушуватися, адже вільна діяльність дитини імпульсивна, подібна грі, вона не завжди закінчується певним результатом. Якщо на занятті діти мають можливість почути кілька складених товаришами розповідей, які вихователь може зафіксувати (на диктофоні, магнітофоні, чи на аркуші), то мовленнєвотворчі дії дошкільника в його самостійній діяльності зафіксувати буває дуже тяжко. До речі, поза контекстом ці записи часто не мають сенсу, адже вони пов´язувалися з ігровими, образотворчими, конструктивними діями, у яких виокремити «чисте мовлення» часто буває неможливо. Отже, як бачимо, умови перебігу творчого процесу суттєво впливають на його зміст і якісний рівень.
Залежно від умов, за яких відбувається мовленнєвотворча діяльність, вона може виступати в різних формах.
У ситуаціях регламентованої мовленнєвотворчої діяльності основними організаційними формами є мовленнєве заняття, а також заняття з ознайомлення дітей з художньою літературою, деякі види мовленнєвих ігор. Під керівництвом вихователя діти вправляються у складанні римовок, художньому аналізі та творчій контамінації малих форм фольклору, створенні колективних етюдів, індивідуальних казок, оповідань.
Мовленнєвотворча діяльність використовується і в інших видахзанять (інтелектуальних, художніх, екологічних) у вигляді висловів-міркувань, висловів-пропозипій, у побудові яких дитина виявляє свою творчість, рівень мовленнєвої компетентності.
Залежно від способу організації мовпеннєвотворча діяльність дітей розділяється на індивідуальну, групову і колективну. Прямої залежності між умовами перебігу творчого процесу і способами організації діяльності немає, ініціативна словесна творчість може відбуватися в усіх трьох формах, і в навчальній діяльності вихователь також використовує різноманітні форми організації дітей залежно від завдань заняття і рівня підготовленості дітей до творчої діяльності.
Типи мовленнєвотворчих дій за способами організації відбито в таблиці.
 
Типи мовленнєвотворчої діяльності за способами організації
Способи організаціїТипи індивідуальної МТДТипи групової МТДТипи колектив-
ної МТД
В організо-ваному навчанніСловесне малювання,
коментар зображеного,
індивідуальне складання
розповідіРозповідь
командами,
сюжетоскладанняКолективні етюди, ілюстрації до зв’яз-ного висловлювання (синтетичний колаж) 
В ініціативній
творчостіМоногра, самопрезентація,
акомпанементІгрові діалоги – мовні ігри (дитя-чий фольклор) Створення сценарію, сюжетоскладання
 
Індивідуальна спонтанна творчість – це майже завжди моногра, незалежно від змісту і характеру діяльності, за винятком мовленнєвотворчої діяльності, коли вона має естетичний мотив. Дитина може обирати різні засоби реалізації свого задуму (дії з іграшками, малювання, ліплення, конструювання, танець з підспівуванням), її активність спонукається ігровим мотивом, у результаті якого породжується ігровий або художній сюжет, що відбивається пізніше в певних діях (режисерській грі з іграшками, малюванні, створенні книжки-розкладанки тощо). Часто буває так, що в ініціативній творчій діяльності мовлення виконує не головну, а допоміжну функцію (акомпанує образотворенню, супроводжує будову якоїсь споруди тощо), мовлення гармонійно входить до складу макро-діяльностІ дитини, у якій вона відокремлюється, відчужується від інших, занурюється у світ фантазій. Така індивідуальна творчість має безперечну цінність для розвитку творчої уяви, образного і логічного мислення, емоційно-чуттєвої сфери дошкільника. Величезною мірою саме від багатства, оригінальності, змістовності мовленнєвої творчості залежить рівень ігрової, художньої діяльності дитини.
Під впливом будь-яких вражень дитина складає казку чи оповідання, розповідає її одноліткам, батькам, вихователям, а нерідко робить спроби зафіксувати текст самостійно. У такому разі словесна творчість виступає в «чистому вигляді» як самодостатня діяльність.
Розповіді, складені дітьми, є взірцем для інших, взірцем, що подобається і є доступним для наслідування і творчої переробки одноліткам. За бажанням дітей в ініціативній мовленнєвотворчій діяльності стихійно утворюються невеличкі творчі групи. Це може бути ігровий, музично-ритмічний, театральний, рідше образотворчий дует, який об´єднує дітей спільним сюжетом, образами, спільними переживаннями у процесі співавторства, спілкуванням навколо певної теми. Водночас, як відмічають учені, навіть у спільній грі діалог між дітьми є, по суті, монологізованою формою мовлення, монологічним діалогом. Діти розігрують спільний сюжет, у якому, однак, кожен із дітей оперує своїми образами, уявленнями, кожен будує свій монолог за загальною сюжетною лінією, а діалог допомагає кожному з учасників отримати те, чого йому браку.
У старших дошкільників один із улюблених видів гри – театралізація, коли вони організують за своєю ініціативою колективну гру в театр. її важливим етапом є сюжетоскладання, у якому діти привчаються підкоряти власну ідею загальній, не відходити від основної сюжетної лінії, виявляти ініціативу в її вдосконаленні. За спільно складеним сюжетом діти готують вистави, розігрують сюжетні сцени. В ініціативній колективній творчості діти мимовільно вчаться одне в одного мовленнєвим умінням і водночас заряджаються творчим натхненням, чому сприяє особлива емоційна атмосфера.
У процесі навчання вихователі також використовують різні способи організації дітей, але на певних етапах навчання. Так, індивідуальній творчій діяльності на занятті обов´язково повинна передувати колективна творчість, у ході якої дитина поступово здобуває потрібні для творчості вміння і навички в найсприятливішій для цього ситуації. Адже колективне творення, спрямоване і кероване вихователем, завжди закінчується успішно, що приносить дітям особливе задоволення, віру у свої можливості та бажання повернутися до цієї діяльності ще не раз. Як ми вже зазначали, у процесі колективної творчості діти мимоволі, залюбки й успішно вчаться одне в одного, переймаючи найрезультативніші засоби дії. Ця форма організації цінна також багатоваріантністю вирішення творчого завдання, що позитивно впливає на розвиток швидкості, гнучкості й оригінальності мислення дошкільників.
Поступово вихователь починає використовувати групову (дует, тріо) форму організації, наприклад, складання розповіді командами. Вихователь доручає дитині обрати собі товаришів для спільної розповіді, наприклад за картиною, набором іграшок тощо. Утворена група розповідачів домовляється, хто за ким, про що, як складатиме розповідь. Причому кожен член команди уважно слухає свого товариша, доповнює його, підтримує у разі виникнення труднощів. Групова мовленнєвотворча діяльність є переходом до індивідуальної, коли всі діти отримують загальне завдання, всім пропонується загальна тема, а, можливо, діти самостійно обирають тему свого твору, але вони індивідуально виконують завдання і далі презентують його всій групі дітей.
Цінним є саме поєднання індивідуального і колективного етапу мовленнєвотворчої діяльності на занятті. Складений дитиною твір презентується всій групі, яка стає його цінувальником, критиком, співавтором, що, безперечно, впливає на підвищення якості індивідуальної мовленнєвої діяльності, адже поступово у процесі навчання кожен із дітей тимчасово перебуває у ролі автора, критика і слухача. Отже, використання різних способів організації мовленнє-вотворчої діяльності дітей у процесі навчання сприяє підвищенню її якості.
Фото Капча