Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Муніципальні облігації як альтернативне джерело поповнення дохідної частини місцевих бюджетів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
В статті розглянута можливість залучення муніципальних позик як альтернативного джерела поповнення дохідної частини місцевих бюджетів та важливого чинника вирішення фінансових потреб регіонів в сучасних економічних умовах. Діагностовано проблеми розвитку місцевих фінансів в Україні. Обґрунтовано шляхи зміцнення фінансової підсистеми муніципальних утворень.
Ключові слова: облігації, місцеві бюджети, місцеве самоврядування, облігаційні позики, трансферти, власні доходи, децентралізація влади, кредитний ринок
 
Ihe article is dedicated to attraction of municipality loans as alternative source of accession of revenue part of budqets and important factor of solvinq finance nuds of reqions in modern economic conditions. Diagnosed the problem of local finance in Ukraine. The ways of strengthening municipal financial subsystem
Keywords: bonds, local budqets, local self-qovernment, boudʼs loans, transfers, incomes, decentralization anthority, credit market
 
1. Вступ. Місцеве самоврядування як децентралізована форма управління суспільством є найбільш природною й історично обгрунтованою формою управління державою. Сьогодні це одне з найболючіших питань сучасного суспільного життя України, оскільки надмірно централізована влада стає причиною гальмування розвитку суспільства загалом і кожного з аспектів громадського життя. Надмірна централізація коштів на державному рівні ставить у цілковиту залежність від державного бюджету реалізацію місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань.
2. Постановка проблеми. Реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності в кожного органу влади власного бюджету, достатнього для виконання покладених на неї функцій. Актуальність проблеми обумовлена незабезпеченістю місцевих бюджетів України фінансовими ресурсами, їх нездатністю надати мінімальний рівень державних послуг. Метою дослідження є визначення ролі муніципальних позик як джерела доходів місцевих бюджетів та важливого чинника вирішення фінансових потреб регіонів. Завданням є вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування дохідної бази місцевих бюджетів, зокрема через залучення муніципальних позик.
3. Літературний огляд. Проблема муніципальних облігаційних позик, як складова теорії фінансів місцевих органів влади в сучасних умовах суспільного життя України залишається відкритою. Дана проблема розглядається на теоретичному і методологічному рівнях у роботах таких вчених-економістів, як О. Г. Мендрул, К. В. Павлюк, Ю. Я. Кравченко, І. В. Кривов’язюк, Г. Березде, В. Опарін, Д. Гриджук, К. Борисюк, О. Савенко, П. Д. Лазар, С. В. Вишняков та ін. Проблематика трансформаційних процесів при формуванні нових децентралізованих відносин, питання адміністративної реформи та взаємовідносини з органами місцевого самоврядування, які повинні вирішувати на місцях питання фінансування місцевих бюджетів вже вийшла за межі суто наукових і є темою для активного обговорення серед офіційних осіб, керівників областей, міст і селищ на всіх рівнях виконавчої влади в Україні.
4. Муніципальні облігації як інструмент фінансування місцевих бюджетів. Діючий механізм формування бюджетів не націлює на нарощування власних доходів, пошук додаткових резервів і залучення альтернативних джерел, а сприяє розвитку споживацьких настроїв з боку органів місцевого самоврядування. Справа в тому, що в даний час немає дієвих стимулів для збільшення надходжень як до державного, так і до місцевих бюджетів: протягом останніх двох років скасовано заохочення перевиконання показників по загальному фонду державного бюджету; порядок надання офіційних трансфертів не враховує позитивні результати діяльності місцевих фінансових органів, більше того – обсяги траснсфертів зменшуються у випадках збільшення закріплених за місцевими бюджетами доходів. Органи місцевого самоврядування не мають реального впливу на формування власних доходів [1].
Внутрішньополітичний розвиток держави та зовнішня ситуація навколо України загострили питання децентралізації влади – передачу повноважень та ресурсів на нижчі рівні публічного управління. Децентралізація місцевої влади передбачає наповнення місцевих бюджетів за рахунок власних доходів. Одним із альтернативних джерел наповнення місцевих бюджетів є випуск муніципальних облігаційних позик.
Кошти, залучені шляхом взяття місцевої позики, використовуються для спорудження та утримання низки об’єктів, функціонування яких має важливе значення для відповідного муніципального утворення, зокрема лікарень, шкіл, місцевих електростанцій тощо, а також для фінансування різного роду міських проектів: реконструкції системи освітлення, будівництва житла, мостів, очисних споруд, насосних станцій, системи водозабезпечення. Місцеві позики є нетрадиційним джерелом залучення фінансових ресурсів у місцевий бюджет для зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування та прогресивним механізмом інвестиційної і грошово-кредитної політики в руках держави.
Місцева рада може прийняти рішення про запозичення до відповідного бюджету за умови, що видатки на обслуговування боргу бюджету місцевого самоврядування щорічно не перевищуватимуть 10% видатків поточного бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу. Якщо в процесі сплати основної суми боргу та відсотків по його обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та позичальником, має місце порушення графіка сплати з вини позичальника, відповідна рада не має права здійснювати нові запозичення протягом 5 наступних років [2].
Муніципальні облігаційні позики – традиційний і поширений у всьому світі інструмент для фінансування інвестиційних програм регіональних і місцевих органів влади. Значна частка муніципальних облігаційних позик припадає на європейські країни. Також облігаційні запозичення місцевих органів влади набули розвитку в Азії та Латинській Америці [3].
Найбільший розвиток муніципальні облігаційні запозичення отримали в США. Муніципальні облігації вважають надійним борговим інструментом, який поступається за якісними характеристиками лише державним цінним паперам.
Основними покупцями муніципальних облігацій, і відповідно основними інвесторами на ринку цінних паперів США є фізичні особи, комерційні банки, банківські фонди, компанії із страхування життя, фонди закритого типу та інші
Фото Капча