Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Музична грамота. Музична грамотність школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження музичної грамотності як педа-гогічної категорії
1.1. Поняття музичної грамоти, її значення у шкільному навчанні
1.2. Характеристика структурних компонентів музичної грамотності: слухання, співу, ритму
1.3. Вивчення відносної системи сольмізації як передумова засвоєння учнями нотної грамоти
2. Методи і засоби навчання музичної і нотної грамоти
2.1. Формування поняття про ноти і нотний запис у 1 класі
2.2. Освоєння звукоряду, тривалості і розміру, навчання читанню нот у 2 класі
2.3. Введення і засвоєння понять «ладу», «мінору», «мажору» та інтер-валу у третьому і четвертому класах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Розбудова сучасної національної системи освіти спонукає до пошуку і впровадження нових педагогічних підходів, форм і методів, які б відповідали розвитку особистості, сприяли розкриттю її моральних, духовних, розумових і фізичних здібностей. У зв'язку з цим неможливо переоцінити значення музичного мистецтва у духовному становленні підростаючого покоління.

Музичне виховання розглядається як цілеспрямований, систематичний розвиток музичної культури та музичних здібностей людини, виховання емоційного сприйняття музики та морально-естетичних почуттів, здатності розуміти та відчувати зміст музичного твору. Музичне виховання в школі, у широкому розумінні цього поняття, включає елементи навчання та музичної освіти, їх взаємодія та тісний взаємозв’язок забезпечують всебічний музичний розвиток учнів.

Цілеспрямоване формування музичної грамотності особистості здійснюється в шкільних та позашкільних закладах, що певною мірою ускладнює його виховну цілісність. В музичній педагогіці протягом тривалого часу залишається актуальною проблема пошуку можливостей і напрямів розширення змісту шкільної музичної освіти у позаурочну й позашкільну діяльність.

Загальноосвітня школа спрямовує свою діяльність на обов'язкове засвоєння основ музичної грамотності всіма учнями. Музична школа прагне до виховання людини, яка має стійку потребу у сфері музичного мистецтва. Навчальні заклади двох типів здійснюють музичне навчання і виховання учнів паралельно, але відокремлено, не враховуючи позитивних можливостей один одного. Суттєво, що ці два процеси з різним дидактичним наповненням мають спільну мету - формування музичної грамотності особистості як частини її світогляду, естетичної культури. 

Стан дослідження проблеми. У сучасній педагогічній теорії і практиці накопичено певну систему знань, які є науковою основою формування му-зичної грамотності людини, серед яких вагомим є творчий доробок З. П. Абдулліної [1], Б. В. Асафьєва [3], Н. О. Ветлугіної [6], П. Халабузарь [32] та інших. Філософські, педагогічні та психологічні аспекти категорій «музична грамотність» розкрито в роботах Т. Бейдер [4], М. С. Демчишина [11], В. Ра-гозіної [26], О. О. Апраксіної [33] та інших. Методологічною опорою у вирішенні питань формування музичної грамотності особистості стали дослідження І. М. Гадалової [7], В. Лужного [16], Л. Масол [17], Є. Печерської [25] та інших.

Об'єкт дослідження - процес музичного виховання молодших школярів.

Предмет дослідження - організаційно-педагогічні умови формування музичної грамотності учнів початкової школи.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати поняття і методику органі-заційно-педагогічних умов формування музичної грамотності молодших школярів в освітньому процесі загальноосвітньої школи. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття музичної грамоти, її значення;
 • охарактеризувати структурні компоненти музичної грамотності;
 • проаналізувати методи і засоби навчання музичної і нотної грамоти.

Методи дослідження. У роботі використовувались наступні методи: аналіз і синтез, абстрагування, конкретизація теоретичного знання; оцінка музичного розвитку, вивчення результатів педагогічної діяльності та узагаль-нення педагогічного досвіду; спостереження; бесіди; створення проблемних ситуацій; організація активної творчої діяльності школярів.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 44 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Абдуллина З.П. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе / З.П. Абдуллина. – М.: Просвещение, 1983. – 111 с.
 2. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музики / Л.Г. Арчажникова. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с.
 3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев. – 2-е изд. – Л.: Музика, 1973. - 144 с.
 4. Бейдер Т. Музыка в школе / Т. Бейдер, Е. Критская, Л. Левандовская. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 5. Бервецький З.Т. Виховати музичну культуру / З.Т. Бервецький, Л.О. Хлєбнікова // Грані творчості: Кн. для вчителя. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 126-140.
 6. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини / Н.О. Ветлугіна. - К.: Знання, 1988. – 146 с.
 7. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / І. М. Гадалова / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 8. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах / І.М. Гадалова. – К.: Освіта, 1994. – 184 с.
 9. Грицюк Н. Слухання музики в 1–3-х класах / Н. Грицюк, О. Зінькевич, К. Майбурова, Н. Шурона. – К.: Мистецтво, 1982. – 264 с.
 10. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л. Гродзенская. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 11. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів / М.С. Демчишин. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 12. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе / Л. Г. Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 13. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 14. Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? / Д.Б. Кабалевський. – К.: Музична Україна, 1981. – 320 с.
 15. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України (З педагогічної спадщини композитора) / М.Д. Леонтович. – К.: Музична Україна, 1989. – 136 с.
 16. Лужний В. Методика викладання музики в першому класі / В. Лужний. – К.: Вища школа, 1984. – 188 с.
 17. Масол Л. Вивчення музики в 1-4 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів / Л. Масол, Ю. Очаровська, Л. Беземчук, Т. Наземнова. – Харків, 2003. – 144 с.
 18. Навчальні програми для 4-річної початкової школи: Музика: 1-2 класи // Початкова школа. - 2001. - № 8. - С.49-56.
 19. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 20. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 21. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 22. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 23. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе / Д. Огороднов. – К.: Радянська школа, 1977. – 329 с.
 24. Павленко О. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 1 клас / О. Павленко. – Харків, 2003. – 176 с.
 25. Печерська Є. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник / Є. Печерська. – Київ, 2001.-272 с.
 26. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку / В. Рагозіна // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 27. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах / В. Рагозіна // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 28. Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики / В.Г. Ражников. – М.: Высшая школа, 1980. – 211 с.
 29. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський // Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 30. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: Лелека, 2002. – 270 с.
 31. Стецюк К.В. Деякі аспекти підготовки фахівців з розвитку музичної творчості учнів / К.В. Стецюк // Новий колегіум. – 2004. - №1-2. – С. 52-56.
 32. Халабузарь П. Методика музыкального воспитания / П. Халабузарь, В. Попов, Н. Добровольская. – М.: Лектор, 1990. – 254 с.
 33. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 34. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / С. Н. Якимчук / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
9028
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).