Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Музично-педагогічна концепція Д. Б. Кабалевського

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження музично-педагогічної концепції  Д. Б. Кабалевського
1.1. Загальна характеристика системи музичного виховання Д.Б. Кабалевського
1.2. Основні принципи і методи навчальної програми Д.Б. Кабалевського
1.3. Аналіз тематичності побудови системи музичного виховання Д.Б. Кабалевського
2. Дослідження ефективності впровадження музично-виховної системи Д.Б. Кабалевського
2.1. Структура уроків у першому класі за системою Д.Б. Кабалевського за темою «Між музикою мого народу і музикою інших народів немає непереборних меж»
2.2. Аналіз результатів впровадження програми
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розбудова сучасної національної системи освіти спонукає до пошуку і впровадження нових педагогічних підходів, форм і методів, які б відповідали розвитку особистості, сприяли розкриттю її моральних, духовних, розумових і фізичних здібностей. У зв'язку з цим неможливо переоцінити значення музичного мистецтва і художнього виховання у духовному становленні підростаючого покоління. 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті орієнтує загальноосвітню школу на широкий спектр впровадження передових педагогічних технологій, спрямованих на оновлення змісту, форм і методів навчання в початковій школі, на формування системи знань молодших школярів у галузі музичного мистецтва як засобу розуміння й пізнання ними світу.

У цьому світлі слід відзначити музично-педагогічну концепцію Д.Б. Кабалевського, яка увібрала в себе досягнення світової і вітчизняної педагогіки і вирізняється науковою обґрунтованістю, підпорядкованістю гуманістичним ідеалам, спрямованістю на формування музичної культури особистості засобами музики як невід’ємної частини її духовної культури. Основою музичного виховання є активне, зацікавлене музичне сприймання. 

Головний зміст навчання і виховання за системою Д. Кабалевського полягав в засвоєнні особливостей музичного мистецтва, в формуванні музичного сприймання, в хоровому співі. Головними засобами навчання і виховання було: досягнення цілісності уроку музики, активізація музичного мислення, зв’язки музики з життям, акцент на три головні сфери музики – пісню, танець і марш.

Життєвість і перспективність, створених на основі метисної системи Д. Кабалевського, програм полягає у тому, що вони відповідають розбудовчим процесу у школі, дають змогу подолати стереотипи застарілого педагогічного мисленні. Повною мірою використати передовий педагогічний досвід, урахувати регіональні традиції, забезпечити формування музичної культури школярів на основі української національної культури.

Мета дослідження - проаналізувати принципи і особливості музично-педагогічної концепції Д.Б. Кабалевського та перевірити ефективність її використанням у сучасному навчально-виховному процесі.

Об’єкт дослідження – музично-педагогічна концепція Д.Б. Кабалевського.

Предмет дослідження - педагогічні умови розвитку музичних здібностей учнів першого класу на основі музично-педагогічної концепції Д.Б. Кабалевського.

Відповідно до мети були визначені наступні завдання дослідження:

 • дати загальну характеристику системи музичного виховання Д.Б. Кабалевського;
 • з’ясувати основні принципи і методи навчальної програми Д.Б. Кабалевського;
 • проаналізувати тематичності побудови системи музичного виховання Д.Б. Кабалевського;
 • дослідити структуру уроків у першому класі за системою Д.Б. Кабалевського за темою «Між музикою мого народу і музикою інших народів немає непереборних меж»;
 • проаналізувати результати впровадження програми у першому класі за музично-педагогічною концепцією Д.Б. Кабалевського.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного та експериментального дослідження: теоретичного аналізу і синтезу, конкретизації теоретичних знань. педагогічний експеримент для з’ясування ефективності розроблених та їх впровадження.

Структура роботи: курсова робота сладається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, обсяг роботи склав 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - Л., 1973. – 144 с.
 2. Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л. Музыка в школе. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 3. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Навч. посібник з музики для 1 класу загально-освітньої школи за методом ладової сольмізації. - К.: Музика, 1987. – 188 с.
 4. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - К.: Музична Україна, 1978. - 256 с. 
 5. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 6. Гладкая С. О формировании певческих навыков на уроках музыки в начальных классах // Музыкальное воспитание в школе. - №14. - 1999. – С. 46-54.
 7. Грицюк Н., Зінькевич О., Майбурова К., Щурона Н. Слухання музики в 1-3-х класах: Методичний посібник. - К.: Муз. Україна, 1980. – 52 с. 
 8. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 9. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 10. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 11. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1984. – 206 с. 
 12. Кабалевский Д. Еще о педагогических оценках на уроках музыки // Музыка в школе. - 1986. - №4. - С. 743.
 13. Кабалевський Д. Про трьох китів та інші цікаві речі. - К.: Муз. Україна, 1973. - 190 с. 
 14. Кабалевський Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе. - М.: Просвещение, 1973. -336 с.
 15. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 16. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі. - Харків:Ранок. Веста, 2006. - 256 с. 
 17. Музыка в начальних классах: Методическое пособие для учителя // З. Абдуллин, Т. Бейдер, Т.Вендрова и др. – М.: Просвещение, 1985. – 140 с.
 18. Музыка в школе. 36 статей под. ред. Хлебникова Л. Вып. 11. - К.: Музична Україна. - 55 с. 
 19. Навчальні програми для 4-річної початкової школи: Музика: 1-2 класи // Початкова школа. - 2001. - № 8. - С.49-56.
 20. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 21. Рагозіна В. Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів // «Мистецтво та освіта». - 1997. - №3. - С. 5-8.
 22. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 96 с.
 23. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 24. Халабузарь П., Понов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания: Учебное пособие. - М.: Музыка, 1989. - 176 с. 
 25. Хлєбнікова Л.О. Урок музики у шестирічних учнів // Початкова школа. - 1988. -№ 9. - С. 18-21.
 26. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 27. Шевчук А. Сучасні підходи до організації музичної діяльності дітей: методичні рекомендації // Дошкільне виховання. - 2000. - № 2. - С. 6-8. 
 28. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6630
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.