Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Націонал-комуністичний та націонал-демократичний напрямок в українській політологічній думці

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Націонал-комуністичний напрямок в українській політологічній думці
  2. Націонал-демократичний напрямок в українській політологічній думці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Основою розвитку України як сучасної незалежної демократичної держави є консолідованість українського суспільства. Вироблення загальнооб’єднуючої гуманістичної за змістом української національної ідеї вимагає оволодіння багатогранною інтелектуальною спадщиною минулих поколінь та аналізу їх політичної практики при одночасній зорієнтованості на ствердження демокра-тичної культури, що сприятиме усвідомленню необхідності критичного став-лення до різних радикальних ідеологій, зокрема комунізму та окремих варіантів прояву націоналізму.

В українській політичній думці пошук ідеального устрою, котрий забезпечив би оптимальний розвиток як всього суспільства, так і окремої особистості, знаходив вираз у двох основних ідеях: соціальної справедливості та національної рівноправності, що значним чином зумовило специфіку процесу українського державотворення.

У цьому аспекті цікавим феноменом постає український націонал-комунізм та націонал-десократизм як явища, що синтезували в собі ідеї соціальної та національної справедливості. 

Незважаючи на збільшення останнім часом кількості публікацій за цією тематикою, багато питань залишаються невисвітленими. При цьому власне політологічних досліджень українського націонал-комунізму та націонал-демократизму недостатньо, більшість існуючих наукових праць можна віднести до досліджень з політичної історії. 

Таким чином, стан дослідженості ідеологічних засад українського націонал-комунізму та націонал-демократизму, їх світоглядно-теоретичних конструкцій та етапів еволюції слід визнати недостатнім і таким, що залишає простір для подальших пошуків. 

 

Список використаних джерел: 
  1. Історія політичної думки в Україні: навч. посіб. / В.П. Горбатенко, М.А. Остапенко, І.А. Горбатенко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. -К., 2007. -128 с.
  2. Кам’янська А. В. Український націонал-комунізм: зміст та особливості / А. В. Кам’янська // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. –2006. – Вип. 81 – 83. – С. 173-176.
  3. Кафарський В. І. Комунізм і український національно- визвольний рух / В. І. Кафарський. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 831 с.
  4. Політична історія України. XX століття: У 6 т. Т. 3. / Ю.А. Левенець, Л.П. Нагорна, М.С. Кармазіна; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. -К.: Генеза, 2002. -428 с.
  5. Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. / Ред.: В. Смолій; Ю. Левенець; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. І.Ф.Кураса. -К.: Парлам. вид-во, 2007. -1028 c.
  6. Український націонал-комунізм та його вплив на політичну організацію суспільства / Г. О. Дичковська // Гілея. Історія. Політологія. Філософія : Наук. вісник: зб. наук. праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - Вип. 15. - С. 289-301.
5382
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).