Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Національний дохід: його формування та використання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Національний доход: сутність, структура та джерела формування
2.  Механізм розподілу та перерахунку національного доходу
2.1. Розподіл та перерозподіл
2.2. Споживання і нагромадження
2.3. Шляхи оптимізації фондів споживання і нагромадження
3. Світовий досвід формування та використання  національного доходу
4. Формування та використання національного доходу в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Багатство кожної держави визначається її суспільним продуктом – тобто загальним обсягом виробництва на душу населення. Окремою категорією економічної науки виступає національний доход, важливість якого визначається насамперед тим, що цей показник дає змогу оцінити загальний прибуток держави, ті кошти, які можуть бути використані для її розвитку і покращення соціальної сфери. 

Актуальність теми курсової роботи полягає вже у тому, що на сьогодні в Україні національний доход використовується далеко не оптимальним чином, хоча й не можна сказати, що він надто низький. Саме тому питання формування і використання національного доходу в нашій державі є дуже актуальним. 

Способи нагромадження та розподілу національного доходу у різних державах історично склалися зі значними відмінностями, особливо при різних формах державного устрою. Навіть власне поняття “національний доход” було остаточно визначене лише у ХХ столітті. Зважаючи на те, що поняття “національного доходу” досить нове, мету курсової роботи слід визначити наступним чином. 

Мета роботи – визначити сутність, структуру та джерела формування національного доходу, його способи розподілу та нагромадження. 

Згідно мети курсової роботи можна поставити наступні завдання:

 • визначити структуру та джерела формування національного доходу;
 • оцінити оптимальні шляхи розподілу, нагромадження та споживання національного доходу;
 • визначити оптимальні шляхи розподілу національного доходу на прикладі України. 

Джерельною базою виконання роботи стали монографії таких відомих вітчизняних та закордонних вчених-економістів як Гальперін, Шпек, Макконнел, Самуельсон та інших, статті з журналів економічного спрямування тощо. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Акулов В. Б. Макроэкономика. – Петрозаводск: изд. ПУ, 1994. 
 2. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К. : Четверта хвиля, 1997. 
 3. Булатов А. С. Экономика. - М. : Юрист, 1999. 
 4. Василик О. Д. ′′Державні фінанси України′′:Навч. посіб-ник. -К. :Вища школа, 1997., -383с. 
 5. Видяпин В. И., Журавлева Г. П. Экономическая теория (политэкономия). - М., 1999. 
 6. Гальперин В. М., Лукашевич В. В и др. Макроэкономика. С-Пб: ун-т экономики и финансов, 1994. 
 7. Долан Эдвин Дж., Линдсей Дэйвид Е. Макроэкономика. -С-Пб: АО «Оркестр», 1994. 
 8. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка/за ред. Ватаманюка З. та Панчишина С. - Львів: Інтереко, 1998. 
 9. Закон України ′′Про лізинг′′, Відом. ВРУ, 1998р. ; № 16. 
 10. Кемпбелл Р. Макконел, Стэнли Л. Брю. Экономикс, т. 1. М. : Республика, 1992. – 339 с.
 11. Майкл Бурда. Макроекономіка: Європейський контекст. – Львів: Просвіта, 1997. 
 12. Меламед М. Методи та проблеми очислення ВВП за категоріями доходу//Економіка України, 1997. - №3. 
 13. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. – К. : Основи, 1998. 
 14. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика. - М. : ИМУ, 1994. 
 15. Ніколенко Ю. В., Діденко М. М., Шегда А. В. Основи економічної теорії: Відтворення в національному та світовому господарстві. - К. : Либідь, 1998. 
 16. Орищак Я. О., Стебло М. І. Основи економіки. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – стор. 32-35, 93-108;
 17. Панасюк Б., Литвинов В. Національний продукт: теоретичні основи обчислення//Економіка України, 1992. - №8. 
 18. Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика. : Пер. с англ. . : 16-ое изд. : Уч. Пос. - М. : Издательский дом «Вильямс». – 2000. 
 19. Савченко А. Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К. : КНЕУ. - 1999. 
 20. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка: Підручник. - К. : Либідь, 1999. 
 21. Шишов А. Л. Макроэкономика. - М. : ЭКМОС, 1997. 
 22. Шпек Р. Тенденції української економіки//Економіка України, 1996. - №6. 
 23. Экономика/под ред. Булатова А. С. – М.: БЕК, 1995. 
10814
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).