Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нагляд як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
 2. Поняття, місце та види нагляду в системі способів забезпечення законності
 3. Адміністративний нагляд
 4. Прокурорський нагляд
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Режим законності є невід’ємним атрибутом функціонування правової системи держави. Він забезпечує реалізацію публічних інтересів, охорону прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб та інших суб’єктів публічного управління. Саме поняття законності означає чітку регламентацію діяльності органів публічної адміністрації та дотримання і виконання законів та підзаконних нормативно-правових актів фізичними та юридичними особами.

Однак наявність заявлених законодавчо цілей держави, суто технічна регламентація прав і обов’язків суб’єктів права не вирішує повністю завдання підтримання належного режиму законності у суспільстві. Для цього необхідні спеціальні інструменти, за допомогою яких такий режим може бути забезпечено, і головним з них є адміністративний нагляд.

Актуальним сьогодні є питання розрізнення термінів «контроль» і «нагляд», які в юридичному мовленні часто вживаються як ідентичні та взаємозамінні. Проте контроль відносно нагляду є ширшим поняттям, тобто нагляд можна розглядати як елемент контролю або як контроль, звужений відносно сфери свого застосування. Нагляд має більш вузьку сферу застосування, тому в діючому законодавстві спостерігається тенденція заміни терміну «нагляд» на термін «контроль», а не навпаки. Контроль має статус родового поняття, котре охоплює «нагляд» як особливий вид «контролю» у деяких галузях права. 

Особливу актуальність аналіз нагляду як способу забезпечення законності у публічному адмініструванні обумовлює сучасне проведенням адміністративної реформи в України, яке забезпечить реформування системи державного управління, створення умов для побудови демократичної, соціальної, правової держави, утвердження та забезпечення прав людини і громадянина.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у сфері забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади.

Предмет дослідження - забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади у сфері нагляду.

Мета роботи - аналіз суспільних відносин, які виникають між суб’єк-тами публічного адміністрування у сфері адміністративного нагляду.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

 • виконати загальний огляд джерел за досліджуваною темою;
 • уточнити поняття, місце та види нагляду в системі способів забезпечення законності;
 • охарактеризувати сферу адміністративного нагляду у публічному управлінні;
 • з’ясувати структуру та особливості прокурорського нагляду як різновиду забезпечення законності.

Методи дослідження. Загальним методом в роботі є діалектичний метод пізнання соціальних процесів у сферах дії держави та права. У дослідженні також використано дедуктивний, порівняльно-правовий, описово-аналітичний, типологічно-описовий та логіко-семантичний методи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, чотири розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 26 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V, редакція від 17.08.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/877-16
 3. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII, редакція від 24.08.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1789-12
 4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII, редакція від 11.08.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
 5. Андрєєва Д. Є. Адміністративне право України: слов. термінів: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. Є. Андрєєва, А. В. Басов, Ю. Ю. Басова, В. М. Бевзенко, А. І. Берлач; ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». - Київ: Ін Юре, 2014. - 519 c.
 6. Бєлкін Л. М. Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правовий вимір: монографія / Л. М. Бєлкін. - Ужгород: Бреза, 2014. - 550 c.
 7. Бистрик Г. М. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади / Г. М. Бистрик // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2009. - № 46. - С. 115-123.
 8. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 9. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні: навч. посіб. / В. М. Гаращук. - X.: Фоліо, 2012. - 176 с.
 10. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / Н. В. Дараганова; ВНЗ «Нац. акад. упр.». - К., 2013. - 271 c.
 11. Державне та муніципальне управління / Ред.: В.К. Присяжнюк; В.Д. Бакуменко. - К., 2010. - 319 с.
 12. Клочков В. Система органів державного нагляду та контролю: (порядок створення та розмежування повноважень) / В. Клочков // Право України. - 2010. - N 2. - С. 204-207.
 13. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 14. Малиновський В. Я. Державне управління / Малиновський В. Я. - К.: Атіка, 2009. - 608 с.
 15. Мінка Т. П. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. П. Мінка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда, Д. В. Голобородько, В. П. Кононець; ред.: С. М. Алфьоров; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Х.: Право, 2013. - 310 с.
 16. Мурза В. В. Поняття та структура механізму реалізації наглядової функції держави / В. В. Мурза // Вісник ХНУВС. 2013. № 2 (61). - С. 58-65.
 17. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 18. Синєокий О. В. Прокуратура України, як контрольно-наглядова інституція у сфері боротьби зі злочинністю. Психологія прокурора-криміналіста: навч. посіб. / О. В. Синєокий; Запоріз. нац. ун-т МОН України. - Запоріжжя, 2009. - 263 c.
 19. Солодаренко М. А. Загальний нагляд прокуратури як засіб забезпечення законності у державному управлінні: до питання про невизначеність предмета / М. А. Солодаренко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2005. - Вип. 30. - С. 321-327.
 20. Шестак В. С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання): Моногр. / В. С. Шестак. - Х.: Основа, 2003. - 207 c.
 21. Щербина В. Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання: удосконалення правового регулювання / В. Щербина // Юридична Україна. - 2009. - N 11/12. - С. 84-87.
5502
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).