Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Наочні методи навчання розумово відсталих дітей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження застосування наочних засобів у роботі з розумово відсталими дітьми
1.1. Характеристика процесів сприймання розумово відсталих дітей
1.2. Особливості використання наочних методів у роботі з розумово відсталими дітьми
ІІ. Емпіричне дослідження ефективності використання наочних методів навчання розумово відсталих дітей
2.1. Дослідження стану сформованості в розумово відсталих школярів умінь користуватися наочними засобами
2.2. Педагогічні умови використання наочності як засобу управління практичною діяльністю розумово відсталих школярів
2.3. Аналіз результатів роботи з використанням наочних методів навчання розумово відсталих дітей
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі в Україні відбувається системна модернізація спеціальної освіти. Концептуальні засади удосконалення змісту освіти знайшли відображення у Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)», у програмі «Діти України» та Державному стандарті спеціальної освіти дітей з особливими потребами (2003). Саме Державний стандарт спеціальної освіти для дітей з порушеннями психофізичного розвитку містить корекційно-розвивальну складову, що визначає зміст відповідної роботи з такими учнями. В цьому контексті актуальною вбачається проблема, пов’язана з корекційно-розвивальним навчанням розумово відсталих дітей, з розвитком їх саморегуляції в навчальній діяльності на основі використання наочних методів навчання.

Аналіз науково-методичної літератури та практики роботи спеціальних шкіл для розумово відсталих дітей свідчить, що унаочнення розглядається, здебільшого, як засіб формування у школярів конкретних уявлень, в якості ілюстрації. Такий підхід зменшує можливості наочності, оскільки вона може виконувати важливу функцію регуляції практичної діяльності школярів. Саме роль наочності, як засобу управління діяльністю розумово відсталих школярів, зокрема при виконанні практичних завдань на уроках трудового навчання, не розглядалась а ні в теоретичному, а ні в практичному аспектах. 

Проблема формування у молодших школярів умінь користуватися наочними засобами у практичній діяльності представляє значний науковий інтерес, а результати дослідження матимуть вагоме практичне значення. Зокрема, дадуть змогу визначити можливості розумово відсталих школярів користуватися різними видами наочності у процесі самостійного виконання практичних завдань; визначити педагогічні умови щодо удосконалення навчального процесу для ефективного самостійного виконання учнями завдань; з’ясувати можливості корекційно-розвивального впливу на навчальну діяльність розумово відсталих учнів; стануть підґрунтям для розробки змістового та методичного забезпечення формування у школярів умінь користуватися унаочненням як засобом управління практичною діяльністю.

Стан дослідження проблеми. У психолого-педагогічній літературі проб-лема корекційно-розвивального навчання розумово відсталих дітей грунтовно представлено в сучасних дослідженнях. Психологічні основи формування в дітей з розумовою відсталістью уявлень, розвитку психічних процесів висвітлені у працях П.Я. Гальперіна [5], Н.Б. Лурьє [13], А.Р. Маллера [14], С.П. Миронової [17], В. М. Синьова [24], В. В. Тарасуна [28] та ін. Власне проблема наочності досліджувалась стосовно навчання розумово відсталих школярів, зокрема, А. Р. Ібрагімова [8], І. В. Кущенко [12], М. О. Супрун [27] вивчали особливості відтворен-ня наочного матеріалу розумово відсталими учнями, сприймання та усвідомлення ними сюжетно-художніх картин розглянуті у роботах А. М. Висоцької [2], М. П. Матвєєвої [15], ефективність поєднання слова вчителя й засобів наочності в навчальному процесі та корекційну роль використання наочності у допоміжній школі дослідили І. Г.Єременко [19], Н.М. Стадненко [25], І. Л. Холковська [29]. 

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити систему роботи з використання наочних методів розумово відсталих учнів початкової ланки.

Для досягнення мети було визначено наступні завдання дослідження: 

 • охарактеризувати процеси сприймання розумово відсталих дітей;
 • визначити особливості використання наочних методів у роботі з розумово відсталими дітьми;
 • дослідити ефективність використання наочних методів навчання розумово відсталих дітей.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес з розумово відсталими школярами.

Предмет дослідження – процес формування в розумово відсталих школярів умінь користуватися наочними засобами у практичній діяльності.

Методи дослідження. Для реалізації мети і завдань дослідження викорис-тано наступні методи. Теоретичні: аналіз загальної та спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: педагогічний експеримент з констатуючою, формуючою та контрольною частинами; індивідуальні бесіди з учнями; аналіз досвіду роботи спеціальної школи з проблеми, що досліджувалась; спостереження з метою виявлення особливостей користування учнями наочними засобами у процесі практичної діяльності; кількісний та якісний аналіз емпіричних даних, їх теоретичне узагальнення.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі Клеванської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для розумово-відсталих дітей. Всього експериментом було охоплено 58 дітей.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи склав 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Варенова Т. В. Современные подходы к обучению и воспитанию детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью / Т. В. Варенова // Специальное образование: традиции и инновации: материалы Междунар. науч.-практ. конф./ Отв. ред. С.Е. Гайдукевич. – Минск: БГПУ, 2008. – С.51-53.
 2. Висоцька А. М. Організація корекційно-виховних занять із розумово відста-лими школярами / А. М. Висоцька // Дефектологія. – 2012. – № 1. – С. 14-17.
 3. Висоцька А.М.  Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей / А.М. Висоцька – К.: Академія, 2012. – 202 с.
 4. Ворощук О. Д. Вплив ігрових методик на розвиток розумово відсталих дітей / О. Д. Ворощук, Г. І. Лемко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. – 2009. – Вип. 144. – С. 35-37.
 5. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка / П.Я. Гальперин. – М.: МГУ 1985. – 45 с. 
 6. Дремова І. Б. Особливості уроків трудового навчання для дітей з обмеженими розумовими можливостями / І. Б. Дремова, Л. Д. Слободянюк // Наша школа – 2007. – № 2. – С. 22-24.
 7. Екжанова Е. А. Системный подход к разработке программы коррекционно-развивающего обучения детей с нарушением интеллекта / Е. А. Екжанова, Е. Л. Стребелева //Дефектология. - 1999. – № 6. – С.25-35.
 8. Ибрагимова А. Р. Исследование проблемы применения наглядных средств в обучении умственно отсталых школьников / А. Р. Ибрагимова // Материалы I Крымской конференции «Реабилитация детей с особенностями психофизического развития: современность и перспективы»: сб. науч. тр. – Симферополь, 2005. – С. 72-77.
 9. Ібрагімова А. Р. Використання наочності як засобу управління практичними діями розумово відсталих учнів на уроках трудового навчання / А. Р. Ібрагімо-ва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб. – Вип. 1. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2010. – С. 112-120.
 10. Кирилюк Л. А. Порівняльна характеристика сенсорного розвитку нормальних і розумово відсталих дошкільників / Л. А. Кирилюк // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Корекц. педагогіка і психологія. – 2011. – Вип. 3. – С. 75-81.
 11. Корекційна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, І. О. Шишова, О. А. Рацул. – Кіровоград: КОД, 2012. – 355 с.
 12. Кущенко І. В. Особливості засвоєння техніко-технологічних знань розумово-відсталими учнями початкових класів / І. В. Кущенко // Дефектологія. – 2006. – № 1. – С. 26-30.
 13. Лурье Н.Б. Коррекционно-воспитательная работа с умственноотсталыми детьми / Н.Б. Лурье / под ред. М.С.Певзнер. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. – 160 с. 
 14. Маллер А. Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. – М.: Академия, 2003. – 208 с.
 15. Матвєєва М. П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Матвєєва, С. П. Миронова; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам'янець-Поділ., 2005. – 164 с.
 16. Матвєєва М. Психокорекційна робота з молодшими школярами, які мають вади психофізичного розвитку, в умовах інтегрованого навчання / М. Матвєєва, С. Миронова, Л. Гречко // Дефектолог. – 2008. – №4. – С. 17-20.
 17. Миронова С.П. Корекційна спрямованість принципів навчання учнів з вадами інтелекту / Миронова С.П. // Проблеми сучасної психології. – 2010. – Випуск 7. – С. 433-444.
 18. Миронова С.П. Реалізація індивідуального підходу до дітей з вадами інтелекту/ С.П. Миронова, М.П. Матвєєва // Методичні рекомендації. – Кам'янець-Подільський, 2001. -28 с.
 19. Основи спеціальної дидактики / під ред. І.Г.Єременка. – 2-ге видання, доп. – К.: Радянська школа, 1986. – 200 с.
 20. Прохоренко Л. І. Особливості саморегуляції у молодших школярів зі зниже-ним інтелектом / Л. І. Прохоренко // Дефектологія. – 2012. – № 3. – С. 2-5.
 21. Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія. Навчальний посібник / За ред. С.П.Миронової. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформа-ційно-видавничий відділ, 2004. – 220 с.
 22. Савчук Л.  Метод проектів та його застосування в навчанні дітей з особливими освітніми потребами / Л. Савчук // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2010. – № 1. – С. 24-30.
 23. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофреноледагогіка:    Підручник / В. М. Синьов. – Частина 2. Навчання і виховання дітей. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 224 с.
 24. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини: підруч. / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
 25. Стадненко Н.М. Нариси з олігофренопсихології / Н.М. Стадненко, М.П. Матвєєва, А.Г. Обухівська. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 200 с.
 26. Стребелева Е.А. Создание предпосылок для перехода от нагладно-действен-ного к наглядно-образному мышлению у уметвенно отсталых школьников // Коррекционно-развивакмцая направленность обучения и воспитания умст-венно отсталых детей. – М., 1983. – С. 9-17. 
 27. Супрун М. О. Використання логічних блок-структур (ЛБС) у корекційно-виховному процесі допоміжної школи / М. О. Супрун // Дефектологія. – 2012. – № 1. – С. 18-21.
 28. Тарасун В. В. Науково-методичні основи формування знань, умінь та нави-чок у дітей з труднощами у навчанні: Наук.-метод. посіб. / В. В. Тарасун;   Ін-т дефектології АПН України. – К., 1998. – 104 с.
 29. Холковська І. Л. Корекційна педагогіка: посіб. / І. Л. Холковська; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 328 с.
 30. Шиф Ж.И. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомога-тельной школе / Ж.И. Шиф, В.Г. Петрова, Т.Н. Головина. – М.: Педагогика, 1980. – 176 с.
 31. Яковлєва С. Д. Залежність пам'яті та уваги від стану вищих нервових процесів у молодших школярів з порушенням інтелекту / С. Яковлєва // Дефектологія: Наук.-метод. журн. – 2007. – № 2. – С. 35-39.
644
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).