Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Народна педагогіка у формуванні мотивації до навчання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження ролі народної педагогіки у формуванні мотиваційної готовності дитини до навчання у школі
1.1. Психологічні особливості розвитку особистості шестирічного дошкільника в контексті мотиваційної готовності до шкільного навчання
1.2. Застосування засобів і методів народної педагогіки у формуванні стійкого бажання дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання
2. Емпіричне дослідження можливостей народної педагогіки у формуванні стійкої мотивації дошкільників до навчання у школі
2.1. Констатувальний етап дослідження мотивації дошкільників до навчання
2.2. Формувальний етап експерименту – корекційні заняття з дітьми з використанням засобів народної педагогіки
2.3. Аналіз результатів формуючого експерименту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Проблема готовності дитини дошкільного віку до шкільного навчання – одна з традиційних і завжди актуальних серед теоретичних і прикладних проблем дитячої психології, педагогіки та етнопедагогіки зокрема. Сучасні вимоги до оновлення стратегій розв’язання даної проблеми пов’язані з тим, що нарешті за дошкільним і початковим шкільним вихованням визнано провідним розв’язання завдання розвитку у дітей базисних здібностей. Саме вони служать основою для різнобічного розвитку особистості на наступних етапах життедіяльності.

Реалізація принципу диференційованого навчання на початковому його етапі, підбір типу навчальних програм для школяра-початківця особливо загострили проблему визначення не полярних показників «готовності-неготовності», а їх градації. Це обумовлено, в першу чергу, тим значенням, яке мае правильне і своєчасне визначення можливостей дитини для побудови стратегій виховних впливів, на чому і грунтується один з основоположних принципів народної педагогіки – індивідуальності навчання.

Розв’язання проблеми формування стійкої готовності дитини до навчання у школі на сучасному етапі вимагає розглядати її з позиції розуміння готовності як системного утворення, що формується в результаті взаємодії процесів саморозвитку і ціленаправленого виховання дошкільників. Конструктивними можуть бути лише діагностика процесу формування готовності та вибір засобів корекційного і заохочуючого впливу

Вступ до школи є однією з найважливіших подій у житті дитини. Оскільки сьогодні багато дітей починають навчання не з 7, а з шестирічного віку, виникає багато проблем і запитань. Тому виникає необхідність знати психологію шестирічного учня, адже різниця між такими дітьми величезна.

Найважливішим наслідком формування у дитини шестирічного віку стійкого бажання вчитися є досягнення психологічної готовності до шкільного навчання, що, по суті, свідчить про завершення періоду дошкільного дитинства.

Проблема формування стійкої мотивації дошкільників до шкільного навчання досить широко висвітлена у фаховій та періодичній літературі. Зокрема, теоретичні засади досліджуваної проблеми розглянуті С. Буцкіною [2], Ю. З. Гільбух та С. Л. Коробко [6], С. Максименко [8], Е.Е. Кравцовою [14], Г.Г. Петроченко [21]. Прикладні аспекти формування мотиваційної готовності засобами народної педагогіки розглянуті  такими авторами, як Г. Ващенко [3], Н. В. Гавриш [5], О. Духнович [11], В. А. Мосіяшенко [19] та ін.

Мета роботи - дослідження ролі засобів народної педагогіки у формуванні мотиваційної готовності до шкільного навчання дітей 6-річного віку.

Об'єкт дослідження: діти дошкільного віку підготовчої до школи. 

Предмет дослідження – мотиваційна готовність дітей шестирічного віку до навчання у школі.

Відповідно до теми, мети, об’єкта і предмета дослідження у роботі було поставлено наступні завдання:

 • дослідити психологічні особливості розвитку особистості шестирічного дошкільника в контексті мотиваційної готовності до шкільного навчання;
 • проаналізувати застосування засобів і методів народної педагогіки у формуванні стійкого бажання дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;
 • емпірично дослідити можливості народної педагогіки у формуванні стійкої мотивації дошкільників до навчання у школі.

Методи дослідження включали теоретичний аналіз психологічної і педагогічної літератури, вивчення і узагальнення досвіду роботи вихователів дошкільних установ. У процесі дослідження використовувалися опосередковані і прямі методики, зокрема, спостереження, бесіда, констатувальний, формувальний і контрольний експеримент.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи становить 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бугрименко Е.А. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагополучных вариантов: Методические разработки для школьного психолога / Е.А. Бугрименко, А.Л. Венгер, К.Н. Поливанова, Е.Ю. Сушкова. – М.: ВНИИК “Школа”, 1989. – 137 с.
 2. Буцкіна С. Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі // Рідна школа. – 2001. – № 10. – С. 49-51.
 3. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, вихованців, молоді і батьків. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 192 с.
 4. Венгер А.Л. Готовность шестилетних детей к школе как условие развития творческого отношения к задачам / А.Л. Венгер, Т.А. Нежнова // Учебная деятельность и творческое мышление. – Уфа, 1985. – С. 92-93.
 5. Гавриш Н. В. Формування в дітей готовності до шкільного навчання в інтегрованому просторі дошкільного закладу / Освіта та педагогічні науки № 1 (150), 2012. – С. 7-11.
 6. Гільбух Ю. З., Коробко С. Л., Кондратенко Л. О. Готовність дитини до школи / За ред. С. Максименка, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 406 с.
 7. Головань Н.О. Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика // Навчання і виховання шестирічних першокласників. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 45-77.
 8. Готовність дитини до навчання / Упорядн. С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с.
 9. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М.: НПО “Образование”, 1996. – С. 17-19.
 10. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. / Сост. Г.П. Антонова, И.П. Антонова, Н.А. Антонова. – Донецк, 1999. – С. 34-78.
 11. Духнович О. Народна педагогіка // О. В. Духнович. Вибрані твори / за ред. Д. М. Федак. – Ужгород: ВАТ Видавництво “Закарпаття”, 2003. – 566 с.
 12. Етнопедагогіка: навч. посібник. / В. Бовтух, А. А. Марушкевич, Н. М. Дем’яненко, В. В. Чепак; Ч. І. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 149 с.
 13. Косенко Ю. Українська етнопедагогіка. Курс лекцій : навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Юлія Миколаївна Косенко. – Маріуполь, МДГУ, 2004. – 128 с.
 14. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е.Е. Кравцова. – М. : Педагогика, 1991. – 152 с.
 15. Кулачківська С. Чекає школа // Дошкільне виховання. – 1994. – № 1. – С. 10-11.
 16. Ладивір С. Як живеться шестирічним школярам? // Дошкільне виховання. – 2003. – № 6. – С. 3-5.
 17. Луценко І. О. Дитина і дорослий: вчимося спілкуватись: Готуємося до мовленнєвого спілкування з дошкільниками. – К.: Світич, 2008. – 203 с.
 18. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвиту дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гончаренко [та ін.]. – К.: Світич, 2009. – 208 с.
 19. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка: Навч.посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 176 с.
 20. Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребёнка к школе: пособие для практических психологов, педагогов и родителей / Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 256 с.
 21. Ремінська Г.А. Мотиваційні аспекти готовності дитини до шкільного навчання / Українське дошкілля. – 2011. – №№4-5. – С. 29-33.
 22. Петроченко Г.Г. Развитие детей 6–7 лет и подготовка их к школе / Г.Г. Петроченко / [под ред. А.М. Леушиной]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Вышэйшая школа, 1982. – 145 с.
 23. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тамара Іллівна Поніманська. – К. : Академвидав, 2006. – 456 с.
 24. Психологічні особливості готовності дітей шестирічного віку до навчання в школі. – Миколаїв, 2001. – 234 с.
 25. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Юрій Дмитрович Руденко. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 328 с.
 26. Стадненко Н. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання // Початкова школа. – 2000. – № 9. – С. 3-5.
 27. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.
 28. Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2002. – 159 с.
 29. Черепаня Н.І. Проблеми готовності дитини до школи / Н. І. Черепаня // Педагогіка і психологія: Формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. наук. праць. Вип. 33. – Київ, 2004. – С.421-426.
6435
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).