Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Народні казки як засіб морального виховання дошкільників

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження психолого-педагогічних умов розвитку моральності  у дошкільному віці
1.1. Аналіз підходів до дослідження морального розвитку дітей
1.2. Особливості розвитку моральності у дошкільному віці
1.3. Роль української народної казки у моральному вихованні старших дошкільників
ІІ. Емпіричне дослідження впливу народної казки на  розвиток моральності у дошкільному віці
2.1. Діагностика рівнів моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку
2.2. Підвищення ефективності моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку засобами народної казки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження визначається винятковою важливістю морального розвитку для становлення особистості дитини. Періодом зародження і формування етичних інстанцій є дошкільний вік. Моральне виховання є найважливішим завданням практично всіх програм дошкільної освіти. При всьому різноманітті цих програм педагоги відзначають наростання дитячої агресивності, жорстокості, емоційної глухоти, замкнутості на собі і власних інтересах. У зв'язку з цим розробка методів виховання моральних якостей особистості є на сьогодні одним з головних завдань, які ставлять перед психологами педагоги і батьки. 

Проблема морального розвитку є однією з найважливіших, складних і вічно актуальних у житті суспільства. Ця проблема перебуває на стику філософії, етики, педагогіки і психології. 

Моральне (або соціально-емоційне) виховання є важливою складовою частиною більшості існуючих програм освіти дошкільників. Відомо, що дошкільний вік - це період найбільш інтенсивного становлення моральних установок і почуттів, тому моральне виховання в цей період набуває особливої значимості. Аналіз методів морального виховання, які використовуються у сучасних дитячих садках, свідчить, що в переважній більшості випадків вони спрямовані на формування моральних суджень, уявлень і оцінок. Даний підхід заснований на припущенні, що моральні уявлення переростають у відповідні дії дитини і стають запорукою і джерелом її морального поведінки.

Отже, актуальність теми визначається нагальною необхідністю розробки адекватної стратегії морального виховання. Очевидно, що вирішення цієї проблеми припускає вивчення природи і механізмів етичного розвитку. Таке дослідження сполучене з рядом труднощів, оскільки моральна поведінка включає різні психологічні складові: моральну свідомість, моральну саморегуляцію, соціальні емоції. 

Стан дослідження проблеми. Проблема морального виховання дошкіль-ників широко висвітлена у педагогічній думці, зокрема, у працях В. В. Ворожбіт [6], Т. Д. Дем'янюк [7], О.І. Кошелівської [11], О. Терещенко [18], С. І. Фролової [23] та ін. Окремі дослідження І. В. Бабій [1], А. В. Карнаухової [8], О. І. Кисельової [9], Н. Турчин [20], Л. Чернишової [24] та інших присвячені і ролі народної казки у моральному вихованні дітей.

Мета дослідження - виявлення психолого-педагогічних умов впливу народної казки на моральний розвиток дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – морально-етичний розвиток дітей дошкільного віку.

Об'єкт дослідження - моральні судження дітей та їх поведінка у ситуаціях морального вибору. 

Відповідно до мети, об'єктом і предметом исследовантя були сформульовані наступні завдання дослідження: 

 • проаналізувати підходи до дослідження морального розвитку дітей дошкільного віку;
 • визначити особливості розвитку моральності у дошкільному віці;
 • з’ясувати роль української народної казки у моральному вихованні старших дошкільників;
 • емпірично дослідити вплив народної казки на  розвиток моральності у дошкільному віці.

Методи дослідження. Поставлені завдання вирішувалися за допомогою наступних методів: соціометричні методики; спостереження за вільною взаємо-дією дошкільників, бесіди з дітьми, комплекс експериментальних проблемних ситуацій та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 42 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабій І. В. Технологія морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки / І. В. Бабій // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки: збірник / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - № 4. - С. 126-129.
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – 2-ге вид., випр. – К.: Світич, 2008. – 480 с.
 3. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. - К.: Видавництво, 2012. - 26 с.
 4. Бех   І. Д.   Виховання  особистості:   у   2   кн.   Кн. 1:   Особистісно орієнтований  підхід:  теоретико-технологічні  засади:  навч.-метод. видання / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
 5. Божович  Л. И.  Личность и  ее  формирование в  детском  возрасте  / Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 460 с.
 6. Ворожбіт В. В. Духовно-моральне виховання дітей: історія і сучасні тенденції: навч. посіб. / В. В. Ворожбіт, С. Д. Криштоф, А. О. Поляков, Н. Д. Янц; МОНМС України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х.: Основа, 2011. - 327 c.
 7. Дем'янюк Т. Д. Духовно-моральне виховання особистості: інноваційний підхід: Навч.-метод. посіб. / Т. Д. Дем'янюк, І. Д. Бех, М. Г. Байрамова, Л. С. Мельничук; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. Н.-д. лаб. інновац. вихов. технологій, Навч.-метод. центр від. освіти Березнів. райдержадмін. - Київ - Рівне: Волин. обереги, 2007. - 316 c.
 8. Карнаухова А. В. Проблема формування поваги до дорослих у дітей дошкільного віку засобами казки / А. В. Карнаухова // Вісник: Збірник наукових статей Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів: До 170-річного ювілею. - Київ: НПУ , 2006. - Вип. 8. - С. 50-52.
 9. Кисельова О. І. Духовно-моральне виховання дошкільників засобами українського фольклору / О. І. Кисельова // Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. - 2011. - № 4(Педагогика). - С. 187-190.
 10. Княжева І. А. Вплив особистісно орієнтованої моделі взаємодії педагога з дітьми на моральне виховання дошкільників / І. А. Княжева // Наша шк. - 2012. - № 1. - С. 27-30.
 11. Кошелівська О.І. Особливості організації діяльності, стимулюючої моральний вибір в поведінці дошкільників / Кошелівська О.І. // Наукові записки: Зб. наук. пр.Вип.41. - К.: НПУ, 2001. - С.73-75.
 12. Лохвицька Л. В. Вікові особливості морального виховання дітей: психологічне консультування вихователів дошкільників навчальних закладів / Л. В. Лохвицька // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менедж-мент: Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 10. - С. 103-112.
 13. Машовець М. Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект / М. Машовець, А. Карнаухова // Вихователь-методист дошкільного закладу: спеціаліз. журн. - 2012. - № 7. - С. 20-24.
 14. Поніманська Т. І. Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку як педагогічна взаємодія / Т І. Поніманська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне: РДГУ, 2005. – Вип. 31. – С. 4-7.
 15. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: підручник / Т. І. Поніманська. - 2-ге вид., доповн. - К.: Академвидав, 2013. - 462 c.
 16. Програма розвитку старшого дошкільного віку «Впевнений старт»: затв. наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 р. № 604 // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2012. - N 3. - С. 4-39.
 17. Сивачук Н. П. Українські народні казки для дітей: Посіб. для студ. філол. ф-тів (спец. «Укр. мова і л-ра та народознав.»), студ. дошкільних та пед. ф-тів / Н. П. Сивачук; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. - К.: Наук. світ, 2002. - 59 c.
 18. Терещенко О. Проблеми виховання базових моральних цінностей у дошкільників / О. Терещенко // Сучасне дошкілля: реалії та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 жовтня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - С. 123-127.
 19. Туженкова Ю. Духовно-моральне виховання дошкільників / Ю. Туженкова // Вихователь-методист дошкільного закладу: спеціаліз. журн. - 2013. - № 9. - С. 31-36.
 20. Турчин Н. Формування дружніх взаємин у дітей старшого дошкільного віку засобами казки / Н. Турчин // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 7: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Дитинство. Освіта. Соціум». 18 лютого 2010 року. - С. 165-170.
 21. Ушинський К. Д. Рідне слово / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори: у 2-х т. – К.: Рад. школа, 1983. – Т. 2. – 380 с.
 22. Федорова М. А. Проблема виховання моральної свідомості особистості у працях А.С. Макаренка / М. А. Федорова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. - 2008. - № 42. - С. 83-86.
 23. Фролова С. І. Моральне виховання дітей дошкільного віку / С. І. Фролова, О. А. Хоменко // Наша шк. - 2009. - № 4. - С. 56-57.
 24. Чернишова Л. Поміркуймо над казкою / Л. Чернишова // Вихователь-методист дошкільного закладу: спеціаліз. журн. - 2012. - № 2. - С. 30-33.
 25. Чорна К. І. Виховання моральності підростаючого покоління: Наук.-метод. посіб. / К. І. Чорна, В. О. Білоусова, Н. І. Ганнусенко, В. А. Киричок, Л. П. Осьмак, В. О. Павленчик, О. Л. Феоктістова, С. Д. Циганок; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К.: Богдана, 2005. - 285 c.
645
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).