Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Народні уявлення про роль батьківського авторитету

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти дослідження народних уявлень про роль батьківського авторитету у вихованні дітей дошкільного віку
1.1. Поняття «батьківського авторитету» у контексті народної педагогіки
1.2. Роль батьківського авторитету у моральному вихованні дітей
2. Аналіз ролі етнопедагогіки у формуванні батьківського авторитету серед дошкільників
2.1. Дослідження сформованості поняття про роль батьківського авторитету серед дітей, батьків та вихователів
2.2. Система роботи з виховання шанобливого ставлення дітей до батьків
2.3. Рекомендації щодо корекційної роботи з підвищення ролі батьківського авторитету засобами етнопедагогіки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Історія людського суспільства поклала на батьків головну відповідальність за виховання своїх дітей, за організацію життя родини, коронувавши їх як найперших і незамінимих вихователів у житті кожної людини. «Виховує, звичайно, сім'я в цілому, – зазначав В. О. Сухомлинський, – її загальний дух, культура людських стосунків. Але хто творить цей дух, цю культуру? Звичайно ж, батьки. Без батьківської мудрості нема виховуючої сили сім'ї. Батьківська мудрість стає духовним надбанням дітей; сімейні стосунки, побудовані на громадянському обов'язку, відповідальності, мудрій любові й вимогливій мудрості батька й матері, самі стають величезною виховуючою силою. Але ця сила йде від батьків, у них – її коріння і джерело». 

Народна педагогіка на почесний п'єдестал поставила як вихователів і батька, і матір. За її справедливим твердженням, у сім'ї однаково важлива роль належить як батькові, так і матері («Чоловік у домі голова, а жінка – душа», «Без хазяїна двір, а без хазяйки хата плаче»). Слово батька для дитини має авторитетне значення («Не послухаєш тата, послухаєш ката»). Та й результати його виховного впливу немалозначні («Не навчив батько – не навчить і дядь-ко», «Батько – рибалка, тоді й діти у воду дивляться», «У ледачого пасічника і бджоли ледачі», «Яка хата – такий тин, який батько – такий син»). 

Оскільки виховання є головною сферою діяльності старших поколінь, то до батьків обставини життя ставлять вельми вагомі соціально-психологічні педагогічні вимоги. Серед них почуття відповідальності перед людьми за виховання дітей в ім'я майбутнього, фізичне здоров'я батьків, що має забезпечити народження здорового потомства і створити достойні умови для розвитку і виховання дітей, генетична грамотність, достатня психолого-педагогічна культура; любов до дітей, володіння справжнім авторитетом, знання надбань народної педагогіки у вихованні дітей, створення в сім'ї умов для всебічного розвитку особистості, здатність формувати у сім'ї культ матері та батька, добре розвинені почуття материнства і батьківства.

Стан дослідження проблеми. Роль і місце народних традицій, ролі батьківського авторитету у вихованні дітей відображено в працях багатьох українських та зарубіжних вчених і педагогів, зокрема І. Д. Бех [2], А.М. Богуш та Н.В. Лисенко [4], Н. Д. Левітова [11], А.С. Макаренко [14], Л. А. Ржепецького [21], М.Г. Стельмаховича [24], В.О. Сухомлинського [27], Є. І. Сявавко [28].  Методичний аспект роботи з виховання у дітей поважного ставлення до батьків висвітлено у працях сучасних українських вчених (Л.І. Врочинська [6], А.М. Залізняк [9], М.А. Машовець [17], О.І. Шилова [19], М.В. Савчин [20], Ю. Руденко [22] та ін.).

Об’єкт дослідження – поняття батьківського авторитету в українській етнопедагогіці.

Предмет дослідження – особливості народних уявлень про виховний вплив батьківського авторитету на дітей дошкільного віку.

Мета роботи – обгрунтування педагогічних умов реалізації впливу батьківського авторитету на виховання дітей дошкільного віку та розробка методики організації процесу виховання у дошкільників шанобливого ставлення до батьків.

Завдання дослідження полягають у:

 • уточнити поняття «батьківського авторитету» в контексті народної педагогіки;
 • з’ясувати роль батьківського авторитету у моральному вихованні дітей;
 • дослідити сформованість поняття про роль батьківського авторитету серед дітей, батьків та вихователів;
 • розробити систему роботи з виховання шанобливого ставлення дітей до батьків;
 • сформулювати рекомендації щодо корекційної роботи з підвищення ролі батьківського авторитету засобами етнопедагогіки.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і завдань дослідження використані такі методи: теоретичні (аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, синтез його результатів у цілісну систему поглядів; компаративний аналіз, структурний метод); емпіричні: спостереження, бесіда, опитування, тренінг.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел і додатків, її обсяг становить 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко – [3-тє вид., випр.] – К.: Світич, 2009. – 430 с.
 2. Бех І. Д. Особистість народжується в сім’ї / Іван Бех // Початкова школа. – 1994. – № 2. – С. 8-10.
 3. Бех І.Д. Почуття обов’язку особистості як мета виховання // Початкова школа. – 1994. – №9-10.
 4. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навчальний посібник. – Київ.: Вища школа, 1994. – 398 с.
 5. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. – К.: Рад. школа. 1979. – 48 с.
 6. Врочинська Л. І. Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї: / Л. І. Врочинська. – Рівне, 2008. – 233 с.
 7. Горохович А. Плекаймо в дитині і розум і душу. – Дрогобич: Бескид, 1992. – 108 с.
 8. Добролюбов Н. А. О значении авторитета в воспитании / Н. А. Добролюбов // Избр. пед. соч. – М., 1952. – С. 131-154.
 9. Залізняк А. М. Підготовка студентів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник. – К. : Міленіум, 2006. – 92 с.
 10. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) / О. Л. Кононко. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.
 11. Левитов Н. Д. К психологи формирования авторитета / Н. Д. Левитов // Хрес-томатия по педагогической психологии. – М.: Педагогика, 1995. – С. 258-275.
 12. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства: навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисен-ко; МОНМС України. – К.: Слово, 2011. – 718 с.
 13. Макаренко А. С. О родительском авторитете./ А. С. Макаренко // Сочинения. – Т. 4. – М.: Педагогика, 1957. – С. 123-125.
 14. Макаренко А.С. Виховання в сім’ї // А.С.Макаренко. Вибрані педагогічні твори. – К.-Xарків: Радянська школа, 1947. – С. 222-282.
 15. Макаренко А.С. Книга для батьків. – К.: Радянська школа, 1949. – 340 с.
 16. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості /С. Д. Мак сименко. – К.: Видавництво ТОВ “КММ”, 2006. – 240 с.
 17. Машовець М.А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник. – К., 2000. – 128 с.
 18. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників: Навчальний посібник. – Київ, 1993. – 240 с.
 19. Проблема формування соціальної відповідальності та її сутнісні характе-ристики / О.І. Шилова // Пробл. інж.-пед. освіти. – 2008. – № 21. – С. 240-248.
 20. Психологія відповідальної поведінки: монографія / М.В. Савчин. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 280 c.
 21. Ржепецький Л. А. Нариси з етнопедагогіки українського народу: ідеї, цінності, перспективи / Л. А. Ржепецький. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2000. – 113 с. 
 22. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Ю. Руденко. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 328 с.
 23. Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання. – Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993. – 127 с.
 24. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.
 25. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – Київ , 1996. – 86 с.
 26. Сухомлинська О.В. Материнська любов як основа виховання // Початкова школа. – 1993. – № 10. – С.26.
 27. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.: Радянська школа, 1978. – 264 с.
 28. Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2002. – 159 с.
 29. Фріднан І. Чи бачимо ми дитину? // Наша дитина. – 1993. – № 3-4. – С.12.
6434
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).