Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Насильство в сім’ї як соціальна проблема

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціально-психологічна характеристика насильства в сім’ї
1.1. Теоретичний аспект проблеми насильства
1.2. Соціальне визначення і основні форми сімейного насильства
1.3. Особливості соціальної поведінки чоловіків, які схильні до 
сімейного насилля
2. Насилля в сім’ї як соціальна проблема України
2.1. Масштаби домашнього насильства
2.2. Зобов’язання за міжнародним правом та особливості національного законодавства щодо насилля у сім’ї, спрямованому на жінок
2.3. Соціальні проблеми захисту жертв сімейного насилля
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК

 

Вступ: 

Актуальність теми. Відомо, що сім'я включена в розгляд багатьох наук - філософії, психології, етики, демографії, сексології тощо. Однак соціологія бачить сім'ю як особливу цілісність, і ця її зацікавленість в дослідженні сім'ї як цілого, як системи ставить соціологію в особливе до неї відношення, бо системний цілісний розгляд припускає інтеграцію всіх знань про сім'ю, а не виділення свого окремого аспекту.

Питання про роль сім'ї в суспільстві э центральним в осмисленні сімейної проблематики. При цьому мову слід вести про сучасну сім’ю, - ту, яка стала продуктом тривалого розвитку людства і яку можна віднести до сучасної не тільки в історичному часі, однаковому для всіх, але і в соціальному, який враховує і швидкість суспільних перетворень. Усвідомлюючи нечіткість сучасного критерію, доцільно відзначити, що в межах цієї невизначеності він все ж таки працює і дозволяє, наприклад, патріархальний тип сім'ї не зараховувати до сучасних.

Застійна екстремальність життя веде до наростання граничних ситуацій і психопатичних реакцій і станів, жорстокості і агресивності по відношенню до більш слабкого члена соціуму. Це відображається в посиленні масштабу внутрісімейного насильства, брутальных злочинів проти жінок і дітей.

Доцільність роботи полягає саме у тому, що проблема насильства у сім’ї вже давно перестала бути поодиноким випадком, на сьогодні цими питаннями займається багато спеціалізованих структур, а найяскравішим свідченням гостроти цієї проблеми як негативного соціального явища є визнання її на державному рівні як в Україні, так і у цілому світі.

Метою курсової роботи визначено вивчення проблем насильства у сучасній сім’ї як соціальної проблеми сьогодення.

Об’єктом дослідження при цьому виступає сім’я як соціальний феномен суспільства, а предметом – явище насильства у сучасній сім’ї, його причини, особливості і шляхи уникнення.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження у курсовій роботі визначено наступні завдання:

 • проаналізувати поняття насильства;
 • дати соціальне визначення і описати основні форми сімейного насильства;
 • визначити собливості соціальної поведінки чоловіків, які схильні до сімейного насилля;
 • оцінити масштаби домашнього насильства;
 • окреслити зобов’язання за міжнародним правом та особливості національного законодавства щодо насилля у сім’ї, спрямованому на жінок;
 • проаналізувати оціальні проблеми захисту жертв сімейного насилля.

У роботі було використано такі методи дослідження, як аналіз літературних джерел, методи порівняння і узагальнення, а також спостереження.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали дослідження сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, слід відзначити грунтовну розробку досліджуваних питань у працях Целіновської В. А. “Окремі психологічні особливості осіб, що скоюють насильство в сім’ї”[28], Орлова А.В. “Психологическое насилие в семье – определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи”[16], у яких звернуто увагу на психологічні аспекти сімейного насилля і наслідки їх для суспільства у цілому. Крім того, питання соціальної проблематики насилля розглянуті у роботі Сидоренкової Т. “Насилие в семье - частное дело или социальная проблема” [22]. Також в курсовій роботі використано сучасну законодавчу базу щодо питань насилля в сім’ї.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаної літератури да додатків. Вступ включає опис актуальності обраної теми, стану досліджуваної проблеми, об’єкт, предмет, мету, завдання та структуру роботи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. - Гл.5. Гендер как социальная категория. - С.196-237.
 2. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник;.Наук. ред. О.Іващенко. - К.: Основи, 1999. - 7. Сім'я, шлюб і особисте життя. Сім'я в історії. - С. 175-177.
 3. Горшкова И.Д., Шурыгина И.И. Насилие против жен как проблема социологического анализа. – М.: МГЕУ, 2000. – 122 с.
 4. Закон України "Про попередження насильства в сім'ї": Практичний посібник для органів та установ із попередження насильства в сім'ї / під ред. О.М. Руднєвої. – К.: Лестар, 2006.
 5. Ильина С.В. К проблеме экспериментального исследования паттернов детско-родительских отношений взрослого пациента (тезисы доклада).// Международная конференция памяти А.Р.Лурии, тезисы докладов. М., МГУ, 1997. – 16 с.
 6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». – Зб. закон. актів. України. – К.: Юрінком-Інтер, 2004. –с. 117-124.
 7. Квасневська А. П. Індикатори, які дозволяють визначити факти насильства в сім’ї щодо жінок // Соціологічні дослідження. – 2005. - № 3.
 8. Квасневська А. П. Індикатори, які дозволяють визначити факти психологічного насильства в сім’ї щодо дітей // Соціологічні дослідження. – 2005. - № 6. – С.19-22.
 9. Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебное пособие.- СПб., 1998.
 10. Кон И. Дети и родители // Семья: Книга для чтения. Кн.1./ Сост. И.С.Андреева, А.В.Гулыга. - М.: Политиздат, 1990. - С.236-270.
 11. Кон И. Материнство и отцовство: роли, чувства, отношения // Семья: Книга для чтения. Кн.1./ Сост. И.С.Андреева, А.В.Гулыга. - М.: Политиздат, 1990. - С.257-270.
 12. Кочемировська О.О., Ходоренко А.А.Індикатори прихованих форм сімейного насильства та їх застосування в практиці соціальних служб. Методичний посібник. – Харків: Лідер, 2006. – 122 с.
 13. Курачова И. В. Сексуальное насилие в семье // Семейная психология. - №1. - 1997.
 14. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. -СПб.: Питер,1996. - Гл.6. Пол, гены и культура. - С.225-267.
 15. Мид М. Отцовство у человека - социальное изобретение // Семья: Книга для чтения. Кн.1./ Сост. И.С.Андреева, А.В.Гулыга. - М.: Политиздат, 1990. - С.205-221.
 16. Орлов А.В. Психологическое насилие в семье – определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи/Психолог в детском саду. – 2000. - №3-4. – С.12-16.
 17. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: Инфра-М, 1997. – 368 с.
 18. Пайнс Э., Маслау К. Практикум по социальной психологии. – СПб: Издательство «Питер»,2000. – 528 с.
 19. Про становище сімей в Україні.- К.: НВФ «Студцентр», 1999.
 20. Руководство по предотвращению насилия над детьми / Под ред. Н.К.Асановой. - М.: Владос, 1997. – 97 с.
 21. С. И. Григорьев Социальная работа: шведский вариант в первом приближении. – Барнаул, 1991. – 165 с.
 22. Сидоренкова Т. Насилие в семье - частное дело или социальная проблема
 23. Смелзер Н. Социология. - М.: Аспект, 1994. – 433 с..
 24. Социальная работа глазами студентов: Межвузовский студенческий семинар «Школы профессионального материнства» / Составитель-редактор С.В. Колков. – М.: Социально-технический институт ГАСБУ, 1998. – 204 с.
 25. Справочное пособие по социальной работе / Л. С. Алексеева, П. В. Бобкова и др.; Под ред. А. М. Панова, Е. И. Холостовой. – М.: Юрист, 1997. – 168 с.
 26. Харчев А.Г., Янкова З.А. Некоторые методологические проблемы изучения положения женщины и семьи ( вместо введения) // Изменение положения женщины и семья / Под ред. докт.филос. наук А.Г.Харчева. - М.: Наука, 1977. - С.6-20.
 27. Ходоренко А.А., Кочемировська О.О. Насильство в сім'ї щодо жінок та дітей: медико-психологічні, поведінкові та соціальні наслідки: посібник для соціальних робітників. – Харків, Лідер, 2005. – 143 с.
 28. Целіновська В. А. Окремі психологічні особливості осіб, що скоюють насильство в сім’ї // Соціологічні дослідження. – 2005. - № 3. – С. 56-64.
 29. Юридичні аспекти захисту жертв насильства в сім'ї: навч. пос. / за ред. Чернехової Є.С. – Чернігів: вид. ЧІГН, 2004. – 149 с.
2767
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).