Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчальний план вищого навчального закладу

Тип роботи: 
Повідомлення до семінарського заняття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Навчальний план вищого навчального закладу

Навчальний план – це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається для різних форм навчання на підставі освітньо-професійної програми та структурнологічної схеми підготовки і затверджується ректором.

Для студентів, які отримали диплом молодшого спеціаліста і продовжують навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавра складається навчальний план, який розробляється з врахуванням обох освітньо-кваліфікаційних рівнів з перезарахуванням частини дисциплін, вивчених на попередньому ОКР.

Щорічно на основі робочого навчального плану кожному студентові за певними вимогами і формою на кожний семестр складається індивідуальний навчальний план, в якому наведені як нормативні, так і вибіркові навчальні дисципліни.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік деканатом із залученням випускової та інших кафедр розробляється робочий навчальний план, який погоджується з навчальним та навчально-методичним управліннями, розглядається радою інституту (факультету), затверджується першим проректором і вводиться у дію наказом по університету.

Навчальний план визначає перелік та обсяги (в годинах та кредитах ЄКТС) нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми проведення підсумкового контролю тощо.

Згідно із листом МОНУ від 31.07.2008 р., №1/9–484 “Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти” загальний обсяг навчального часу на ОКР бакалавра становить 8640 академічних годин, 160 національних кредитів (1 національний кредит – 54 академічних год.) чи 240 кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС – 36 академічних год.). При цьому загальний навчальний час підготовки не враховує канікулярний час, святкові дні та час, витрачений на здачу державних іспитів.

Загальний навчальний час підготовки фахівців за ОКР магістра (спеціаліста) за один рік становить 2160 акад. год., 40 національних кредитів або 60 кредитів ЄКТС (для окремих спеціальностей за 1,5 року навчання – 3240 акад. год., 45 національних кредитів або 90 кредитів ЄКТС). При цьому в загальний обсяг входить час на виконання і за- хист дипломного проекту.

Навчальне навантаження (аудиторна та самостійна робота) для студентів усіх курсів навчання  становить не більше 9 академічних го- дин в день (54 – на тиждень).

У навчальному плані вказується загальний обсяг кожної дисципліни як в академічних годинах, так і у кредитах ЄКТС відповідно до чинної ОПП і прийнятої організації навчального процесу. Загальний обсяг годин з навчальної дисципліни включає час на прове- дення лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, контрольних заходів та самостійної роботи. Час на виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни може входити до загального часу, виді- леного на неї, або виділятися окремим рядком.

Нормативні навчальні дисципліни та їх обсяг встановлюються державним стандартом вищої освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов’язковим для навчального закладу. Збільшення обсягів нормативних навчальних дисциплін може відбуватися лише за рахунок годин, відведених на цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ.

Нормативні навчальні дисципліни групуються за циклами підготовки. Практики та дипломне проектування (виконання дипломного проекту чи роботи) входять до циклу професійної та практичної підготовки. 

Вибіркові навчальні дисципліни професійного спрямування встановлюються відповідною випусковою кафедрою і складаються з циклів самостійного вибору ВНЗ та вільного вибору студента. Вони вводяться для індивідуалізації навчання і задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо. Навчальний час, що передбачений для засвоєння змісту навчання самостійного вибору навчального закладу, не повинен перевищувати 70% навчального часу засвоєння вибіркової частини змісту навчання.

Для забезпечення дійсно вільного вибору студентів відповідними кафедрами університету має бути запропонований перелік дисциплін та практик, загальний навчальний час засвоєння яких перевищує навчальний час, що передбачений ОПП для цієї частини підготовки.

Навчальні плани для студентів, які навчаються на основі базової і повної  загальної середньої освіти, починаючи з прийому 2010 року, розробляються  окремо.

Типовий навчальний план старшої школи, на основі якого затверджений перелік предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ р.а., реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання за 3 рівнями (рівень стандарту, академічний, профільний):

  • рівень стандарту – навчальні предмети не є профільними чи базовими (наприклад, математика в художньо-естетичному профілі, історія у математичному профілі);
  • академічний рівень - навчальні предмети не є профільними, але є базовими (наприклад, хімія у екологічному і хімічному профілях, біологія у медичному та агротехнологічному профілях, математика у математичному профілі, деяких спеціальностях технологічного напряму).
  • профільний рівень, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію.

Оскільки підготовка молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності спрямована на підготовку майбутнього фахівця, тобто профільна, у таблиці, затвердженій наказом МОН, яка визначає зміст загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах, передбачено тільки 2 рівні – рівень стандарту (мінімальний, однаковий для всіх спеціальностей) і рівень академічний.

Базові предмети по спеціальностях визначає циклова (предметна) комісія. Кількість годин з цих предметів у навчальному плані доповнюється до академічного рівня, профільний рівень передбачає вивчення предметів інтегрованих у дисципліни підготовки молодшого спеціаліста.

У навчальному плані предмети загальноосвітньої підготовки розподіляються по семестрах з 1 по 2 курс одночасно з дисциплінами освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, враховуючи їх інтеграцію, за структурно-логічною схемою вивчення дисциплін. Термін завершення вивчення предметів загальноосвітньої підготовки та складання державної підсумкової атестації – літня сесія на ІІ курсі.

Фото Капча