Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчання і виховання обдарованих дітей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Обдарованість як психолого-педагогічна проблема
1.1. Здібності людини
1.2. Обдарованість і визначення інтелектуальної активності
2. Аналіз проблематики навчання і виховання обдарованої дитини
2.1. Передумови виховання обдарованої дитини
2.2. Умови формування обдарованості дитини в сім’ї
2.3. Розвиток здібностей обдарованих учнів
2.4. Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей..
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Актуальність проблеми полягає в тому, що нова ситуація в суспільстві диктує нові завдання, зокрема культурно-освітні. Тому не випадково головна мета Державної національної програми ''Освіта'' (Україна XXI ст.) передбачає" забезпечення можливоостей самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації", розвиток творчих здібностей дитини. Це ставить принципово нові вимоги до вчителя, оскільки лише його творча особистість здатна до оновлення сучасної школи.

За умови реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності набула проблема роботи з обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв'язання стала організація такого педагогічного процесу, який застосовує методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створює умови для розвитку їх природно творчого потенціалу.

Сучасний етап системи освіти характеризується її розмаїттям: вона є традиційною і водночас має інноваційні елементи, вона передбачувана і разом з тим - суперечлива, спрямована на розвиток особистості та на задоволення її інтересів. Утверджуються нові стандарти мислення, поведінки людини, майбутня доля України пов'язується з високим інтелектом народу, його віковічною мудрістю. Актуальність вироблення продуктивної освітянської політики щодо створення умов для навчання талановитої молоді є очевидною і виявляється, насамперед, у побудові роботи педагога з обдарованими дітьми.

Одним з основних положень сучасної системи педагогічної роботи з такими дітьми є орієнтація практично на всі вікові рівні: дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, старшокласників, державною програмою “Обдаровані діти” передбачено запровадити такі умови співпраці з обдарованими дітьми, яка б дозволила кожному таланту завершити певний рівень самореалізації ще в період учнівства.

Стан дослідження проблеми. Проблема особливостей роботи педагога з виховання і навчання обдарованих дітей досить добре розроблена у вітчизняній і закордонній педагогіці. Зокрема, психологічні особливості розвитку творчих, інтелектуальних та інших здібностей вивчали такі автори, як Альтшуллер Г.С., Вуткин І.Н., Богоявленская Д.Б., Волощук І.С., Гнатко М.М., Дружинін В.Н., Єрмолаєва-Томіна Л.Б., Климчук В.О., Шимченко О.А., Моляко В.А., Яковлєва Є.Л. та ін. Власне питанням роботи педагога у напрямку розвитку і підтримки обдарованості дітей присвячені праці Волощука І.С., Денисюк Л.Б., Журіної О.П., Дмитренко Л., Завгородньої Н. М., Клейман Ф.С., Любовецької І. Й., Ратт Т.А., Карпенко Л. В., Клокар Н.І.,  Заболотного О.В., Федорова М. П., Хлівної О. М. та ін.

Мета роботи - вивчити особливості роботи педагога з обдарованими дітьми в умовах сучасного навчально-виховного процесу.

Об’єкт дослідження - обдарованість як психологічний феномен.

Предмет дослідження - особливості роботи педагога з обдарованими дітьми.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • дати визначення поняттям “здібностей”, “обдарованості” та “інтелектуальної активності”;
 • проаналізувати передумови виховання обдарованої дитини;
 • з’ясувати умови формування обдарованості дитини в сім’ї;
 • окреслити наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей;
 • описати роботу педагога з розвитку здібностей обдарованих учнів.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань у роботі використовувалися такі методи, як аналіз фахових літературних та періодичних джерел, методи дедукції і синтезу, узагальнення та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Альтшуллер Г.С., Вуткин И.Н. Рабочая книга по теории развития творческой личности. - Кишинев: Новатор, 1992. - 256 с.
 2. Білоус Н. Розвиток творчих здібностей на уроках української літератури // Рідна школа. - 2001.- 2. - С. 51-52. 4. 
 3. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. - М.: Академия, 2002. - 320 с.
 4. Волощук І.С. Морально-етичний аспект виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих задатків // Педагогіка і психологія. - 1994. - №3. - С. 21-27. 
 5. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. - К.: Пед.думка, 1998. - 160 с.
 6. Гнатко М.М. Організація роботи з обдарованими дітьми: психологічні аспекти . - Луцьк.: ВНУ, 1995. - 110 с.
 7. Гнатко М.М. Психологічні передумови роботи з обдарованими дітьми. - Луцьк: ВНУ, 1996. - 196 с.
 8. Денисюк Л.Б., Журіна О.П. Основні принципи роботи з обдарованими дітьми та вправи для розвитку творчих здібностей. - Луцьк: ВНУ, 2002. - 17 с.
 9. Дмитренко Л. Виховання обдарованих дітей / Л. Дмитренко // Палітра педагога. - 2007. - № 2. - С. 13-15.
 10. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПб.: Питер, 2000. - 368 с. 
 11. Ермолаева-Томина Л.Б. Проблема развития творческих способностей детей (по материалам зарубежных исследований) // Вопр. психол. - 2005. - № 5. - С. 16-17.
 12. Завгородня Н. М. Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2006. - 221 с.
 13. Клейман Ф.С. Развитие творческих способностей учащихся // Школа. - 2000. - №6 - С. 18-25.
 14. Климчук В.О., Шимченко О.А. Вплив внутрішньої мотивації на розвиток творчих здібностей // Обдарована дитина. - 2004. - №10 - С. 60-63.
 15. Куліш Н. М. Розвиток самосвідомості обдарованих дітей у спільній діяльності / ІПАПН України. - К., 2003. - 210 с.
 16. Лазарєв М.О. Основи педагогiчної творчостi: Навчальний посiбник для пед.iн-тiв. - Суми: ВВП Мрiя-ЛТД, 1995. - 212 с. 
 17. Любовецька І. Й. Психологічна організація взаємин учителів із обдарованими учнями / ІПАПН України. - К., 2006. - 203 с.
 18. Моляко В.А. и др. Психология детской одаренности. - К.: Знание, 1995. - 82 с.
 19. Немов Р.С. Педагогическая психология. - М: Владос, 1998 - 622 с. 
 20. Приходченко К.І. Плекаймо творчу особистість. - Донецьк: Джерела, 1999. - 238 с. 
 21. Ратт Т.А. Формирование у студентов педагогического вуза готовности к развитию творческого потенциала учащихся // Образование. - 2001. - № 4. - С. 10-15.
 22. Розвиток творчих здібностей дітей : Метод. рек. для викл. ДМШ / Л. В. Карпенко (уклад.). - Суми : Університетська книга, 2000. - 56 с.
 23. Таїна обдарованості: Практико-зорієнтований зб. на допомогу тим, хто працює з обдарованими дітьми / Н.І. Клокар (заг.ред.), О.В. Заболотний (уклад.). - Біла Церква : КОІПОПК, 2005. - 160 с.
 24. Федоров М. П. Педагогічні умови підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми / Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 2000. - 175 с.
 25. Хлівна О. М. Формування психологічної готовності до роботи з обдарованими дітьми у студентів педучилища / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 1999. - 197 с.
 26. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2003. - 560 с.
 27. Яковлева Е.Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста // Вопр. психол.- 1994. - № 5. - С. 26. 
6700
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).