Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчання інтонації іноземної (англійської) мови в початковій школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ I. Особливості ритміко-інтонаційного оформлення англійської пропозиції у порівнянні з російською
1.1 Інтонація різних типів англійських пропозицій у порівнянні з російськими
1.2 Ритміко-інтонаційне оформлення англійської мови. Елементи інтонаційної структури
1.3 Інтонаційне оформлення різних типів англійських пропозицій
Висновок до Розділу I
Розділ II. Методика навчання ритму та інтонації англійської мови
2.1 Прийоми і засоби формування ритміко-інтонаційних навичок в учнів
2.2 Вправи і завдання для формування ритміко-інтонаційних навичок
Висновок до Розділу II
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
При вивченні англійської мови особливо актуальними виступають завдання формування правильного оформлення мовлення.
Інтонація важлива з того, що має велике значення для змісту того чи іншого висловлювання. Словам і граматичним конструкціям інтонація надає певний сенс. Вона і та ж репліка, сказана різними тонами, може сприйматися як наказ, вимога, затвердження або питання, виголошені з різними модальними та емоційними значеннями.
Правильне володіння мовленнєвою інтонацією є ознакою фонетичної грамотності мовця. Тому вивчати англійську мову слід вже з перших сказаних пропозицій вміти вірно передавати мелодику англійської мови і розставляти фразовий наголос. Багато хто, маючи теоретичні знання, потребують практичного освоєння іноземної мови.
Таким чином, на першому етапі навчання іноземної мови більше уваги має приділятися правильній вимові й інтонації. Робота над вимовними і ритміко-інтонаційними навичками повинна проводитися на всіх етапах навчання іноземної мови. Учням необхідно швидко зрозуміти сказане і інтонаційно правильно оформити свою промову. Вправи, які допомагають цьому, повинні сприяти автоматизації навичок вимови.
Але не завжди молоді фахівці досконало володіють ефективними методиками навчання ритміко-інтонаційному оформленню англійської мови. Тому вивчення даної проблематики представляє особливий інтерес.
Незважаючи на те, що навчання цій стороні розглядається в роботах багатьох сучасних вчених фонології, дана проблема є невирішеною і в даний час.
Тому тема дослідження така: «Навчання інтонації іноземної (англійської) мови в початковій школі».
В якості об'єкта дослідження розглядається діяльність вчителя з формування ритміко-інтонаційних навичок в учнів. Предметом дослідження постають умови і чинники успішної діяльності вчителя з формуванням ритміко-інтонаційних навичок англійської мови в учнів в курсі основної школи.
Метою дослідницької роботи виступає вивчення специфічних особливостей і засобів у навчанні ритму та інтонації англійської мови.
Для цього необхідно розглянути наступні завдання:
1. Розглянути поняття «ритм» і «інтонація»;
2. Провести вивчення особливостей ритміко-інтонаційного оформлення російської та англійської мови;
3. Розглянути методичні прийоми з навчання ритміко-інтонаційному оформленню англійських пропозицій;
4. Ознайомитися з вправами і завданнями для формування ритміко-інтонаційних навичок;
5. Ознайомитися з досвідом роботи вчителя з розвитку ритміко-інтонаційних навичок;
6. Дослідно-експериментальним шляхом виявити умови і чинники формування ритміко-інтонаційних навичок в учнів під час навчання іноземної мови.
В якості гіпотези дослідження висуното припущення про те, що формування ритміко-інтонаційних навичок призводить до вдосконалення фонематичного слуху і вимовних навичок учнів, якщо вчитель:
- систематично працює над формуванням в учнів навичок ритмічного та інтонаційного оформлення мовлення;
- використовує вірші, пісні для формування ритміко-інтонаційних навичок;
- реалізовує на своїх уроках вправи для розвитку темпу мовлення учнів;
- залучає на своїх уроках скоромовки, прислів'я, приказки;
- сприяє становленню в учнів позитивних мотивів і потреби у формуванні навичок ритмічного та інтонаційного оформлення мовлення.
Для ефективного вирішення поставлених завдань курсової роботи була використана наступна сукупність методів науково-педагогічного дослідження: теоретичні: методи теоретичного аналізу педагогічних ідей, аналіз продуктів діяльності школярів; емпіричні: спостереження, експеримент, вивчення педагогічного досвіду; обробки результатів: графічні методи.
 
Розділ I. Особливості ритміко-інтонаційного оформлення англійської пропозиції у порівнянні з російською
 
1.1 Інтонація різних типів англійських пропозицій у порівнянні з російськими
 
Під фонетикою розуміється галузь мовознавства, що вивчає всю звукову сторону мови: не тільки власне звуки і їхня поведінка у мовному потоці, але й інші фонетичні явища, такі як склад, його структура, акустична природа словесного наголосу, інтонація, її компоненти, функції.
Інтонація (від лат. intono – голосно виголошую) – фонетичний засіб мови, засіб вираження різних синтаксичних значень і категорій, а також експресивного і емоційного забарвлення. Вона являє собою сукупність мелодики, ритму, фразового наголосу, тембру і темпу мови, яка служить для передачі різних значень в акті комунікації.
У більш вузькому сенсі під інтонацією розуміється ритміко-мелодійний лад висловлювання, що представляє собою підвищення і зниження голосу, яке відбувається на ударних і ненаголошених складах. [2, 5]
У висловлюванні інтонація виконує наступні функції:
- розрізняє комунікативні типи висловлювання – спонукання, питання, вигук тощо;
- розрізняє частини висловлювання відповідно їх смислової важливості;
- оформляє висловлювання в єдине ціле, одночасно розчленовуючи його на ритмічні групи;
- висловлює конкретні емоції;
- розкриває підтекст висловлювання;
- характеризує мовця і ситуацію спілкування.
Дві перші функції відносять інтонацію до схеми мови, інші пов'язані з мовною сферою. Інтонація відіграє особливу роль і в рамках цілого тексту: різним чином забарвлює тексти різних жанрів; розчленовує текст на смислові відрізки, здійснюючи разом з тим функцію міжфразового зв'язку; є активним чинником емоціанально-естетичного
Фото Капча