Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчання учнів початкових класів основ образотворчої грамоти

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Роль мистецтва у формуванні духовного світу дитини
1.1. Поняття і особливості духовно-естетичного виховання
1.2. Виховний потенціал образотворчого мистецтва у початковій школі
2. Зміст і основні завдання викладання основ образотворчої грамоти
2.1. Малюнок
2.2. Формування понять про колір і його властивості
2.3. Композиція
3. Умови та шляхи активізації творчості дітей
3.1. Методичні засади проблеми активізації творчого мислення дітей на уроках образотворчого мистецтва
3.2. Організація і проведення уроку образотворчого навчання з елементами активізації творчого інтересу в 1-му класі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Образотворча діяльність - одна з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості. Вона є унікальним засобом особистісного розвитку дитини, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Саме під таким кутом зору слід розглядати і уроки візуального (образотворчого) мистецтва в школі.

Згідно з сучасною концепцією формування мистецтвознавчих знань і вмінь, мета художньо-естетичного виховання учнів загально-освітньої школи передбачає формування особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, розвиток загальних та спеціальних здібностей, художньо-образне мислення, стимулювання творчого потенціалу особистості. Першочергову роль у цих процесах відіграє формування на уроках образотворчого (візуального) мистецтва як у початковій, так і в основній школі, первинних елементів образотворчої грамоти.

Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості - первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистого розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості.

Актуальність дослідження проблеми творчого розвитку молодших школярів зумовлена такими факторами: по-перше – потреба у зростанні творчих ресурсів дитини в умовах глобалізації суспільства; по друге – необхідність активізації творчої активності у всіх сферах конструктивної діяльності у зв’язку з прискоренням розвитку всіх сфер духовного і матеріального виробництва в суспільстві; по-третє – провідна роль творчості як суб’єктивного й об’єктивного факторів розвитку загальної і, зокрема, художньої культури самої особистості учня.

Об’єкт дослідження – знання та уявлення учнів про образотворче мистецтво та його основні елементи в початковій школі.

Предмет дослідження – процес формування образотворчих знань і вмінь молодших школярів.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити процес формування знань та уявлень молодшими школярами про основ образотворчої грамоти.

Відповідно до мети курсової роботи можна поставити наступні завдання:

 • з’ясувати поняття і особливості духовно-естетичного виховання;
 • оцінити виховний потенціал образотворчого мистецтва;
 • окреслити особливості викладання основ малюнка;
 • визначити особливості формування понять про колір і його властивості;
 • з’ясувати характерні моменти викладання основ композиції;
 • визначити методичні засади проблеми активізації творчого мислення дітей на уроках образотворчого мистецтва;
 • організувати і провести уроку образотворчого навчання з елементами активізації творчого інтересу.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного та експериментального дослідження. До першої групи належать методи теоретичного аналізу і синтезу, моделювання і конкретизації теоретичних знань. Ці методи сприяли осмисленню суті художньо-творчих здібностей, розкриттю теоретичних основ їх розвитку, обгрунтуванню основних факторів впливу на формування в учнів відповідних знань і уявлень. Другу групу склали такі методи, як педагогічний експеримент – розробка і проведення уроків.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних засад розвитку знань та уявлення про мистецтво в учнів молодших класів; у визначенні особливостей навчально-виховного процесу, в обгрунтуванні використання творів образотворчого мистецтва як виду навчально-виховного процесу.

Структура роботи. Робота сладається зі вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, обсяг роботи склав 49 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К.: Вища школа, 1981. – 206 с.
 2. Берхин Н. Б. Формирование первоначальных художественных знаний // Педагогика. - 1993. - № 1. - С.9-12.
 3. Верб В.А. Искусство и художественное развитие учащихся. - СПб, 1997. - 116 с.
 4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.
 5. Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действительности. - М.: Сигма, 2006. - 126 с.
 6. Дейнеко М. Г. Образотворче мистецтво 1-4 кл.: навч. пос. - К.: Радянська школа, 1981. - 338 с.
 7. Демченко І. І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2005. - 275 с.
 8. Естетичне виховання / упор. Яранцева Н.О. - К.: Астарта, 1988. - 214 с.
 9. Жупанин С.І. Організація взаємодії мистецтв у процесі формування в молодших школярів еколого-естетичного образу // Початкова школа. - 2006. - №3. - С.14-16.
 10. Кабши І.Ю. Розвиток художніх здібностей молодшого шкільного віку // Радянська школа. - 1981. - №3 - С. 18-22.
 11. Корж О. М. Образотворче мистецтво: Художньо-педагогічна діяльність: Метод. посібник для учнів серед. і старшого шк. віку, вчителів, керівників худож. студій. - К.: Задруга, 1998. - 82 с.
 12. Легенський Ю.Г. Від ремесла до творчості // Час. - 1990. - №5 -  с. 38-50.
 13. Лосюк П.В. Декоративно-прикладне мистецтво в школі // Радянська школа. - 1979. - №10. - С. 19-30.
 14. Любарська Л. Образотворче мистецтво: пояснювальна запиcка до програми з образотворчого мистецтва для учнів 1-4 класів. - К.: МОНУ, 2006. - 48 с.
 15. Малицька О. В. Педагогічні умови навчання молодших школярів основам мови образотворчого мистецтва: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2002. - 22 с.
 16. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 17. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 18. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 19. Образотворче мистецтво. Програми для загальних навчальних закладів у 1-4 кл. - Тернопіль: Богдан, 2003. - 96 с.
 20. Потапова  Е.  А. Цвет - средство развития детского Изобразительного творчества. - Воронеж: Лента, 2004. - 92 с.
 21. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва: Методичні рекомендації / Обласний ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти (Чернігів) / Л.Ф. Пархоменко (упоряд.), О.С. Барбаш (упоряд.). - Чернігів, 1995. - 24 с.
 22. Ростовцев Н.Н. Методика викладання зображувального мистецтва в школі. - К.: Освіта, 1980. - 214 с.
 23. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Наукова думка, 1997. - 612 с.
 24. Сташук О. А. Формування елементів естетичної культури молодших підлітків на уроках образотворчого мистецтва / Рівненський держ. педагогічний ін-т. - Рівне, 1997. - 200 с.
 25. Степанюк В. Г. Образотворче мистецтво. 1-й клас. - К.: Радянська школа, 1983. - 90 с.
 26. Томашевський В. В. Організація творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва / Криворізький держ. педагогічний ун- т. - Кривий Ріг, 2003. - 228 с.
 27. Трач С. К. Уроки образотворчого мистецтва у 4 класі: посіб. для вчителя. -Тернопіль: Богдан, 2001. - 144 с.
 28. Художественная культура и гармоническое развитие личности / отв. ред. Гончаренко Н.В. - К.: Знання, 1982. - 239 с.
 29. Художественное восприятие / под ред. Мейлаха Б.С. - Л., 1971. - 387 с.
 30. Чернюшок О. В. Психолого-педагогічні умови навчання молодших школярів основ колористики у процесі образотворчої діяльності. - Луганськ: ЛДПУ ім. Шевченка, 2001. - 176 с.
 31. Шевченко Г.П. Взаємодія мистецтв в естетичному вихованні. - К.: Освіта, 1991. - 114 с.
 32. Шевченко І. І. Колір як естетичний феномен: Дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Київський національний технічний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2000. - 162 с.
 33. Шляхи удосконалення художньо-естетичної освіти учнівської молоді в умовах відродження національної культури / відпов. ред. Щолокова О.П. - К., 1992. - 280 с.
 34. Шпікалова Т.Л. Народне мистецтво на уроках декоративного малювання. - К.: Освіта, ,1979. - 224 с.
 35. Эстетическое воспитание и художественное развитие школьников в приоритетных типах школ и внешкольных учреждений / рук. Квятковский Е.В. - М.: Образование, 2001. - 339 с.
6639
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.