Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчання учнів старшої загальноосвітньої школи писемного спілкування англійською мовою

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Литвин Світлана Володимирівна
 
УДК 373. 51. 111
 
Навчання учнів старшої загальноосвітньої школи писемного спілкування англійською мовою
 
Спеціальність 13. 00. 02 – теорія та методика навчання: германські мови
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор СКЛЯРЕНКО ніна Костянтинівна, Київський національний лінгвістичний університет, професор кафедри методики викладання іноземних мов.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ Олег Борисович, Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, завідувач кафедри методики педагогічної комунікації та нових технологій у навчанні іноземних мов кандидат педагогічних наук, доцент ОЛІЙНИК Тетяна Іванівна, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов ім. Н. К. Крупської, завідувач кафедри іноземної філології.
 
 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до оновлення змісту і методів навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.
З розвитком суспільства виникають можливості здобувати і продовжувати освіту за кордоном, застосовувати комп’ютери майже в усіх галузях суспільного життя, користуватися безмежними інформаційними ресурсами комп’ютерної мережі Інтернет, електронною поштою тощо. Таким чином, соціальне замовлення суспільства та практична мета вивчення іноземної мови в загальноосвітній школі (ЗОШ) полягають у тому, щоб випускник школи був підготовленим на своєму рівні до участі в усіх сферах сучасного суспільного життя, що, в свою чергу, неможливо без умінь писемного спілкування (ПС).
Під умінням ПС ми розуміємо вміння читати і розуміти, а також створювати письмові тексти у тих жанрах писемної комунікації, на які існує соціальне замовлення суспільства та які включені до програм з іноземних мов 1996 і 2001 років: неофіційне й офіційне листування, коротка персональна об’ява, офіційна форма, автобіографія. При навчанні ПС уміння читати та розуміти письмові тексти розглядається нами як засіб навчання ПС, тому що в старшій ЗОШ рівень розвитку навичок і вмінь читання є відносно високим, в той час як рівень розвитку навичок та вмінь створення письмових текстів різних жанрів – досить низьким, про що свідчить проведене нами в ході цього дослідження тестування. Це пояснюється тим, що майже всі чинні підручники для старших класів загальноосвітніх закладів містять велику кількість вправ, необхідних для розвитку вмінь читання, але в них бракує вправ для розвитку вмінь створення письмових текстів тих жанрів, в яких уміння ПС необхідні для участі в сучасному суспільному житті. Тому значна увага в нашому дослідженні приділяється саме формуванню та розвитку навичок і вмінь письма. Паралельно здійснюється розвиток умінь читання та розуміння письмових текстів у згаданих вище жанрах ПС.
Слід зауважити, що проблема навчання письма та окремих композиційно-мовленнєвих форм не є новою в методичній науці. Над нею працювало багато науковців: О. О. Долгіна, 1972; Г. Ф. Демиденко, 1973; Л. А. Абрамова, 1974; М. Н. Захаренкова, 1975; Я. М. Колкер, 1975; Н. М. Петренко, 1977; Г. Г. Бедросова, 1979; Т. М. Єналієва, 1979; Є. П. Калініна, 1979; Х. Р. Арміняна, 1983; Н. М. Разговорова, 1983; Т. І. Леонтьєва, 1987; А. І. Янісів, 1988; Т. В. Глазунова, 1997; Р. П. Мільруд, 1997; A. Pincas, 1982; A. Raimes, 1983; M. K. Halliday, 1985; T. Hedge, 1988; F. Hermanns, 1988; P. R. Portmann, 1991; C. Sorsby, 1996; C. Tribble, 1996 та інші. Однак питання навчання письма в ЗОШ висвітлено недостатньо. Особливо це стосується навчання ПС, яке передбачає зворотний зв’язок між відправником та одержувачем інформації.
Все вищевикладене дозволяє вважати, що проблема навчання ПС учнів старшої ЗОШ на сьогоднішній день залишається невирішеною.
Таким чином, необхідність навчання учнів старшої ЗОШ реальної писемної комунікації англійською мовою для спілкування з представниками іншомовних культур, з одного боку, та потреба в спеціальних дослідженнях з проблеми навчання ПС, з іншого боку, зумовили актуальність проблеми, порушеної в нашій роботі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір напрямку дослідження безпосередньо пов’язаний з науково-дослідною темою кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету “Сучасні концепції навчання іноземних мов в Україні і державні стандарти з іноземних мов для середньої загальноосвітньої школи” (номер державної реєстрації 0198U000509).
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику навчання ПС учнів старшої ЗОШ з її подальшим використанням у підручнику English through Communication (ЕТС). Мета дослідження досягається шляхом вирішення таких завдань:
1) проаналізувати психолінгвістичні особливості ПС;
2) визначити вікові особливості учнів старшої ЗОШ в контексті впливу цих особливостей на процес навчання ПС;
3) визначити сфери інтересів та потреби старшокласників у навчанні ПС;
4) конкретизувати мету і зміст навчання ПС у старшій ЗОШ;
5) проаналізувати позамовні, мовні та мовленнєві стандарти написання текстів виділених жанрів ПС;
6) дослідити та проаналізувати труднощі оволодіння виділеними жанрами ПС;
7) розробити систему вправ для навчання
Фото Капча