Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Недійсні правочини

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття та підстави визнання правочину недійсним
 2. Нікчемні правочини
 3. Оспорювані правочини
 4. Правові наслідки визнання правочину недійсним
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Процес реформування цивільного законодавства України зумовмв оновлення інституту правочину і призвів до еволюції теоретичних положень щодо визначення його недійсності. 

У системі юридичних фактів, які лежать в основі виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин, найбільш значне місце займають правочини, оскільки саме вони частіше всього породжують відносини приватноправового характеру між суб’єктами.

Цивільно-правовий інститут правочину є складовою частиною загальних положень цивільного права. Інститут правочину, окрім норм про дійсність правочинів, містить положення про недійсність правочинів, правова природа яких викликає науковий та практичний інтерес у силу того, що відповідно до частини 1 статті 216 Цивільного кодексу України вони не створюють юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю. Оскільки суб’єкти недійсних правочинів не досягають бажаних ними результатів внаслідок застосування до правовідносин, що виникли між ними, заходів державного спонукання, яке юридичне анулює це правовідношення, дії, що підпадають під склад недійсності правочину, є неправомірними. Більшість неправомірних дій містять ознаки правопорушень і наносять шкоду стабільності як цивільному обороту в цілому, так і правам і законним інтересам його учасників.

Однак у поширених підходах вітчизняних вчених на сьогодні немає єдності щодо співвідношення цих правових категорій. Відповідно доцільним є проведення системного дослідження юридичної природи недійсних правочинів та їх місця в системі юридичних фактів.

Недійсні правочини та правові наслідки їх недійсності недостатньо досліджені українською юридичною наукою. Переважно ці питання висвітлено у навчальній літературі з цивільного права, а також у наукових публікаціях. Деякі правові проблеми недійсності правочинів були об’єктом досліджень А.В. Луця , Н.С. Хатнюк , В.Г. Олюхи , В.О. Кучера , В.І. Жекова , О.В. Семушиної . Проте багато досліджень здійснено до набрання чинності новим Цивільним кодексом України або ж не враховують останні зміни до нього. 

Наведене свідчить про актуальність, важливість та вчасність дослідження, присвяченого характеристиці недійсних правочинів, вивченню їх правової природи, особливостям регулювання відносин, що виникають внаслідок вчинення недійсних правочинів.

Мета роботи – формування концептуального підходу до регулювання визнання правочинів недійсними та наслідків такої недійсності.

Згідно з поставленою метою визначено такі основні завдання:

 • уточнити підходи до визначення поняття і підстав визнання правочинів недійсними;
 • проаналізувати підстави та умови нікчемності правочинів;
 • з’ясувати особливості оспорюваних правочинів;
 • проаналізувати, основні, додаткові та особливі наслідки недійсності правочину.

Об’єкт дослідження – цивільно-правові відносини, що виникають у результаті вчинення недійсних правочинів.

Предмет дослідження – наукові погляди, ідеї, концепції і теорії, нормативно-правові акти України та практика їх застосування щодо недійсних правочинів та правових наслідків їх недійсності.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять такі методи наукового пізнання: діалектичний, системного аналізу, історико-правовий, порівняльно-правовий, аналізу та синтезу тощо. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 44 сторінки, у тому числі список використаних джерел (24 найменування) і 10 аркушів додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, редакція від 06.09.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/ laws/show/2768-14
 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/2947-14
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. – http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 08.11.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2755-17
 6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/436-15
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 8. Длугош О. І. Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману / О. І. Длугош // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 217-221.
 9. Романюк Я. М. Коментар постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними». Практика розгляду Верховним Судом України цивільних справ про визнання правочинів недійсними. – Вид. 2-е змін. і доп. – К., 2011. – 222 с.
 10. Гусак М. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України / М. Гусак, В. Данішевська, Ю. Попов.  // Право України. – 2009. – № 6. – С. 114-120.
 11. Бородовський С. О. Поняття правочину в цивільному праві України / С. О. Бородовський // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 3. – С. 29-34.
 12. Голодницький Е.Є. Про види та наслідки нікчемного правочину / Е. Є.Голодницький // Юридичний журнал. – 2004. – № 11. – С. 36-38.
 13. Жеков В. І. Порушення моральних засад суспільства як підстава визнання правочину недійсним / В. І. Жеков // Суспільство. Держава. Право. – Цивільне право. – 2005. – № 4 – С. 26-30.
 14. Кучер В. О. Поняття правочину, його ознаки та види; умови дійсності правочину; форма правочину; правові наслідки порушення форми правочину; нікчемні правочини; оспорювані правочини; правові наслідки визнання правочину недійсним / В. О. Кучер // Цивільне право України: навч. посібник / за заг. ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – С. 46-55.
 15. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник / Луць В. В. – К.: Юрінком, 2001. – 560 с.
 16. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 2 т. / під ред. А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. досліджень, 2004. –  Т. 1. – 2004. – 928 с.
 17. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за відповід. ред. О. В. Дзери та ін. – К.: Юрінком, 2008-2008. – Т. 2. – 2008. – 1088 с.
 18. Олюх В.Г. Істотні умови цивільно-правового договору / В.Г. Олюх // Вісник Вищого Арбітражного суду. – 2000. – № 3. – С. 233-239.
 19. Потопальський С. С. Правові проблеми розмежування недійсних та неукладених договорів / С. С. Потопальський // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 4. – С. 176-181. 
 20. Семушина О. В. Недійсні правочини та правові наслідки їх недійсності : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. В. Семушина; В.о. НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Б/в, 2010. – 16 с.
 21. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки / І.В. Спасибо-Фатєєва // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С.178-184.
 22. Спасибо-Фатєєва І.В. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і право. 2002 – № 7 – С.29-32;
 23. Фролов В. Д. Цивільний кодекс України: Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти / В. Д. Фролов // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 4. – С. 186-189.
 24. Хатнюк Н. С. Правові наслідки визнання угоди недійсною / Н. С. Хатнюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВСУ, 2002. – № 4. – С. 89-96.
5538
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).