Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нефелометричний аналізатор аерозолей

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
 
Миндюк Ярослав Леонович
 
Прим. № УДК 543. 43. 001
 
Нефелометричний аналізатор аерозолей
 
Спеціальність 05. 11. 13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Київ 2002
 
Дисертацією є рукопис:
Робота виконана в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Бабак Віталій Павлович Національний авіаційний університет, ректор.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Скрипник Юрій Олексійович, Київський національний університет дизайну та технології, професор кафедри автоматизації та комп’ютерних систем; кандидат фізико-математичних наук, доцент Туряниця Іван Іванович Ужгородський національний університет, завідувач кафедри приладобудування.
Провідна установа: АНТК “Антонов”.
Захист відбудеться “27” травня 2003 року о 15 годині на засіданні.
Спеціалізованої вченої ради Д26. 002. 18 в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 1, аудиторія 293.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність роботи
Розвиток сучасних аерозольних технологій пов’язаний з небезпекою, тому що деякі аерозолі при певних фізико-хімічних характеристиках і масових концентраціях здатні до самозаймання і вибуху. Підприємства і транспортні засоби викидають велику кількість шкідливих аерозолей, що містять оксиди тяжких металів, сірчані сполуки, радіоактивні речовини і таким чином погіршують екологічний стан навколишнього середовища. Таким чином, активне втручання в небезпечні аерозольні технології, а також оперативний контроль викидів в навколишнє середовище можливі при забезпеченні неперервного, експресного вимірювання масової концентрації аерозолей.
Технічні засоби, що застосовуються зараз для вимірювання масової концентрації аерозолей на підприємствах, транспортних засобах не забезпечують в повній мірі неперервне, експресне вимірювання параметрів аерозолей в реальному масштабі часу. Найкраще цим вимогам задовільняють нефелометричні аналізаотри аерозолей (НАА). Але існують фактори, які обмежують широке застосування НАА при проведенні неперервного, експресного контролю масової концентрації аерозолей, серед яких – погіршення точності вимірювання, в зв’язку з відсутністю методів зменшення впливу на точність вимірювання: варіацій показника заломлення і дисперсного складу частинок аерозолей, що аналізуються, дестабілізуючих факторів.
Таким чином, нагальна потреба здійснювати неперервний високоточний контроль масової концентрації в реальному масштабі часу визначає актуальність постановки та проведення даних досліджень, спрямованих на створення методів і засобів підвищення точності вимірювання НАА.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота виконувалась в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” у відповідності з: постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 жовтня 1981 №1019 “Об увеличении производства и поставки сельскому хозяйству минеральных удобрений в 1981-1985г”; наказом Міністра приладобудування, засобів автоматизації і систем керування СРСР від 28. 12. 81р №289; постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 лютого 1976 №117 “О мерах по развитию промышленности минеральных удобрений и химических средств защиты растений”; спільного наказу Міністра приладобудування, засобів автоматизації і систем керування і Міністра заготівлі СРСР від 16. 11. 82р №372/381, а також, державною програмою “Приладобудування України” (1996р), програмою “Моніторінг довкілля міста Києва” (1999-2002р).
Мета і задачі дослідження
Мета роботи – підвищення точності вимірювання параметрів аерозолей НАА шляхом корекції впливу варіації дестабілізуючих факторів та варіації показника заломлення і дисперсного складу частинок аерозолей на параметри НАА.
Задачі роботи:
обгрунтування і розробка методу аналіза і корекції впливу дестабілізуючих факторів на результати вимірювання параметрів аерозолей НАА;
розробка методу розрахунку і аналізу впливу варіації показника заломлення та дисперсного складу частинок аерозолей на точність вимірювання параметрів аерозолей НАА;
розробка методів розрахунку параметрів імітатора середовища, що аналізується, (ІАС), який застосовується в якості засобу метрологічного забезпечення НАА;
розробка методології метрологічного забезпечення НАА і засобів їх реалізації;
розробка методики атестації засобів метрологічного забезпечення НАА;
розробка методики і проведення експериментальних досліджень основних метрологічних характеристик НАА.
Наукова новизна одержаних результатів.
Розроблено новий метод аналізу і корекції впливу дестабілізуючих факторів на результати вимірювання НАА, що дає можливість зменшити похибки вимірювання приблизно в два рази;
обгрунтовано методи покращення метрологічних характеристик НАА в умовах дії дестабілізуючих факторів;
розроблено новий метод аналізу впливу варіації показника заломлення та дисперсного складу частинок аерозолей, що аналізуються, на результати вимірювання НАА, що дозволило підвищити точність вимірювання приладу;
запропоновано метод розрахунку параметрів імітатора середовища, що аналізується (ІАС), який дозволяє покращити метрологічні характеристики НАА при застосуванні ІАС в якості засобу метрологічного забезпечення приладу;
розроблено методику градуювання НАА по реальним аерозолям.
Практичне значення одержаних результатів
Запропоновано спосіб визначення концентрації пилу у замкненому об’ємі (а. с. 1203406 МКИ G01N 15/14)
запропоновано схемотехнічні рішення НАА, які дозволяють підвищити точність вимірювання масової концентрації аерозолей в умовах дії дестабілізуючих факторів приблизно в два рази (а. с. 1495691, МКИ G01N 21/47; а. с. 1223093, МКИ G01N 21/53; а. с. 1283692, МКИ G01N 21/47) ;
створено метрологічне забезпечення і засоби метрологічного забезпечення НАА;
створено методику і проведено екпериментальні
Фото Капча