Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Неоміфологізм у творах Любка Дереша

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
475 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Міфологізм як спосіб реалізації міфу у літературних творах
1.1. Міф, його функції та основні категорії, що структурують уявлення про феномен міфу
1.2. Міфологізм та неоміфологізм у художніх текстах
1.3. Ініціація як одна з основ міфологічного мислення
2. Псевдоміфологізм у творах Любка Дереша
2.1. Говард Філіпс Лавкрафт як творець власної міфології та  його вплив на творчість Любка Дереша
2.2. Реалізація міфологічних мотивів у романі «Культ»
2.3. Псевдоміфологізм у романах «Поклоніння ящірці» та «Трохи пітьми»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 
Актуальність дослідження. Українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст., перебуваючи в ситуації історичного зламу, розвивається в річищі художнього експерименту, є багатоголосим, різнобарвним явищем, яке все частіше привертає увагу читацької аудиторії. Сучасна українська література будується на віко¬вих традиціях і, водночас, є якісно новим продуктом сучасного глобалізованого інформаційного світу. Із новими творами виступають письменники старшого покоління (прозаїки Роман Іваничук, Анатолій Дімаров, Валерій Шевчук та інші, тримають високий рівень поезії Ліна Костенко, Ірина Жиленко), а також з’являються твори молодих авторів (Софії Андрухович, Любка Дереша, Ірени Карпи, Тані Малярчук, Світлани Поваляєвої, Світлани Пиркало, Макса Кідрука та інших). Важливе місце у сучасному українському літературному процесі займає творчість Любка Дереша, який є одним із лідерів нового літературного покоління і кумиром молоді. Творчість молодого автора лише починають досліджувати з наукової точки зору, в більшості ж випадків це просто статті, як от стаття Олександра Стусенка «Любко Дереш: історія хвороби» [19], І. Бордуляк «Лінгвокультурний образ неформала у творах Любка Дереша та Світлани Поваляєвої» [2] тощо. Серед наукових робіт, котрі стосуються творчості Дереша можна виділити дисертацію Марії Рябченко «Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян)» [18], а також монографію Олени Поліщук «Автор і персонаж в новітній українській прозі» [15], у якій автор зачіпає питання автобіографізму у прозі Дереша. 
Отож, актуальність роботи полягає у потребі наукового дослідження теми «Псевдоміфологізм у творах Любка Дереша».
Об’єктом дослідження є твори Любка Дереша «Поклоніння ящірці», «Культ», «Трохи пітьми».
Предмет дослідження: псевдоміфологізм у названих творах Любка Дереша.
Мета роботи –  дослідити характерні вияви псевдоміфологізму в творах Любка Дереша.
Завдання дослідження:
 • дати теоретичне обґрунтування міфу, з’ясувати його основні функції; 
 • описати основні категорії, що структурують уявлення про феномен міфу;
 • визначити роль міфологізму та неоміфологізму у художніх текстах;
 • з’ясувати поняття ініціації як складової міфологічного мислення;
 • дослідити вплив Говарда Лавкрафта на творчість Любка Дереша;
 • віднайти й визначити функції міфологічних мотивів у романі «Культ»;
 • визначити ознаки псевдоміфологізму в романах «Поклоніння ящірці» та «Трохи пітьми».
Структура дослідження: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 32 сторінки, з них – 28 основного тексту. Список літератури нараховує 25 джерел.
 
Список використаних джерел: 
 1. Белковский С. А. Инициация взросления в различных культурах : [Электронный ресурс] / С. А. Белковский. – Режим доступа : http://www.follow.ru/article/265
 2. Бордуляк І. Б. Лінгвокультурний образ неформала у творах Любка Дереша та Світлани Поваляєвої / І. Б. Бордуляк // Слов’янський збірник : зб. наук. праць. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – Вип. 17. ч. 1. – С. 95-100.
 3. Валеева Л. В. Семиотическая модель мифа в языке / Л. В. Валеева // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Часть I. – Симферополь, 2011. – С. 220-224. 
 4. Васильєв С. Любко Дереш : «Люблю осіменяти людей собою» / С. Васильєв // ШО. – 2007. – №7-8. 
 5. Дереш Л. Культ / Любко Дереш. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2007. – 239 с.
 6. Дереш Л. Поклоніння ящірці / Любко Дереш. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2004. – 176 с. 
 7. Дереш Л. Трохи пітьми / Любко Дереш. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2007. – 373 с. 
 8. Зборовська Н. В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої української літератури : монографія. / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – 504 с.
 9. Зверев А. Храм Гекаты : [Электронный ресурс]  / Алексей Зверев. – Режим доступа : http://lovecraft.ru/author/articles/hekata.html
 10. Ковалів Ю. І. Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 2. / Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 624 с.
 11. Лесин В. М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулинець. – К. : Радянська школа, 1965. – 430 с.
 12. Літературознавчий словник-довідник за ред. Гром’як Р.Т., Ковалів Ю.І., Теремко В.І. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
 13. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука, 1976. – 406 с.
 14. Пашинина Д. П. Неопределимость мифа и особенности организации мифопоэтической картины мира / Д. П. Пашинина // Вестник Московского университета им. М. В. Ломоносова : Серия 7. – 2001. – №6. – С. 88-108.
 15. Поліщук О. Автор і персонаж в новітній українській прозі : монографія / Олена Поліщук. – К. : ПЦ «Фоліант», 2008. – 176 с.
 16. Роа С. Антарктика и лавкрафтианский миф : [Электронный ресурс] / Серхио Фриц Роа; перев. с испан. А. Игнатьева. – Режим доступа : http://www.nb-info.ru/revolt/antarktida220813.htm
 17. Роа С. Лавкрафт против современного мира : [Электронный ресурс] / Серхио Фриц Роа; перев. с испан. А. Игнатьева. – Режим доступа : http://www.nb-info.ru/revolt/lavkraft160712.htm
 18. Рябченко М. М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. … канд.. філолог. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / М. М. Рябченко. – К., 2011. – 21 с.
 19. Стусенко О. Любко Дереш : історія хвороби : [Електронний ресурс] / О. Стусенко. – Режим доступу : http://litakcent.com/2008/07/04/ljubko-deresh-istorija-hvoroby/
 20. Сухов Р. Воспоминания о неведомом : [Электронный ресурс] / Роман Сухов. – Режим доступа : http://lovecraft.ru/author/articles/memory.html
 21. Фрис І. Неоміфологізм у слов’янських літературах XX ст. / Ірина Фрис // Проблеми слов’янознавства. – 2007. – Вип. 56. – С. 228-236.  
 22. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза : Постмодерний період : Навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 248 с. (Альма-матер).
 23. Элиаде М. Аспекты мифа : [Электронный ресурс] / Мирча Элиаде. – Режим доступа : http://royallib.com/book/eliade_mircha/aspekti_mifa.html
 24. Элиаде М. Миф о вечном возвращении : [Электронный ресурс] / Мирча Элиаде.  Режим доступа : http://royallib.com/book/eliade_mircha/mif_o_vechnom_vozvrashchenii.html
 25. Элиаде М. Тайные общества: обряды инициации и посвящения : [Электронный ресурс] / Мирча Элиаде. – Режим доступа : http://royallib.com/book/eliade_mircha/taynie_obshchestva_obryadi_initsi...
16543
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).