Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нестандартні уроки трудового навчання у 1-му класі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи вивчення нетрадиційних уроків трудового навчання в початковій школі
1.1. Поняття і особливості нетрадиційних уроків
1.2. Класифікація нетрадиційних уроків в початковій школі
1.3. Характеристика нетрадиційних уроків на заняттях з трудового навчання
2. Дослідно-експериментальна робота по вивченню ефективності застосування нетрадиційних уроків трудового навчання у 1 класі
2.1. Аналіз проведення нестандартних типів уроків вчителями
2.2. Аналіз проведення експерименту щодо ефективності нетрадиційних типів уроків
2.3. Включення нестандартнх уроків трудового навчання у календарне планування для 1 класу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У період державного і духовного відродження України пріоритетна роль належить високоосвіченим людям. Тому розвиток суспільства значною мірою залежить від людей в сфері освіти. В свою чергу, суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства. Згідно закону України «Про освіту», метою освіти є «всебічний розвиток як особливості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня».

Урок трудового навчання - головний компонент процесу трудового виховання. Від творчої діяльності вчителя на уроках трудового навчання залежить успіх у вихованні і навчанні молодших школярів. Важливим є те, щоб засвоєні учнями знання як елементи праці переходили б в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку праці поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей, творчої ініціативи та самостійності.

Важливе місце також має розвиток умінь і навичок учнів, що дозволить адаптувати їх до нових умов дорослого життя, а досягнення цієї мети можливе лише за умов широкого застосування у навчально-виховному процесі нестандартних уроків та оптимального вибору методів навчання на всіх етапах вивчення матеріалу, а особливо на етапі закріплення вивченого матеріалу. Оскільки основною діяльністю школяра є навчання, то лише за допомогою використання раціональних методів навчання відбувається засвоєння учнями знань, умінь та навичок, а також формування світогляду, розвиток здібностей, реалізація навчаючої, виховної та розвиваючої функції навчання.

Проблема застосування нетрадиційних форм проведення уроків трудового нав-чання не нова для педагогіки, вона розроблялася Коберник О. [12], Пометун О. [23], Пироженко Л.[23] та іншими вченими. Зокрема, застосування новітніх технологій в процесі планування і проведення нестандартних уроків з трудового навчання розроблялася Симканич О. [27], Тхоржевским Д. А. [30], Галагузовою М. А. [6] Практичні аспекти проведення таких занять досліджені Ходій С. С., Герасько Н. П. [7], Мойсеюк Н. [20], Гурасовою А. М. [9], Сердюк І. [26], Садовською А. Л. [25] Окремі проблемні питання досліджуваної теми розкриті у працях Міщенко І.[19], Озерової В. М. [22], Бутрім В. [1]. 

Значна кількість досліджень з цієї проблеми свідчить про постійну актуальність її розробки, при цьому слід зазначити, що більша частина вказаних праць стсосується загальних питань впровадження і використання нетрадиційних уроків, тоді як проблема їх застосування у процесі викладання трудового навчання залишається досить нерозробленою, що і зумовлює актуальінсть проблеми дослідження.

Об'єкт дослідження - нестандартні уроки трудового навчання в початкових класах.

Предмет дослідження - зміст і засоби проведення нестандартних уроків трудового навчання з учнями перших класів.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного проведення нетрадиційних уроків трудового навчання.

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили його основні завдання:

 • окреслити поняття і особливості нетрадиційних уроків;
 • проаналізувати підходи до класифікації нетрадиційних уроків в початковій школі;
 • дати характеристику нетрадиційних уроків на заняттях з трудового навчання;
 • провести аналіз проведення нестандартних типів уроків вчителями;
 • здійснити експеремент щодо перевірки ефективності нетрадиційних типів уроків;
 • проаналізувати планування впровадження нестандартних уроків з трудового навчання в 1 класі.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовувався комплекс взаємопов'язаних методів, зокрема, вивчення праць педагогів, психологів, офіційної документації, програм, підручників і методичних посібників; аналіз літератури з питань культури праці, програм з трудового навчання; дослідно-експериментальна перевірка методики проведення нетрадиційного заняття з трудового навчання у 3 класі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бутрім В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо, поетично // Початкова освіта. - 2004.- №23. - с.1-47.
 2. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с.
 3. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 4. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 576 с.
 6. Галагузова М.А. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся на уроках труда // Начальная школа. - № 7. - 1987. - С. 33-36.
 7. Герасько Н.П. Українські витинанки: Урок худож. праці: 3 кл. // Розкажіть онуку. - 1998.- 3-4. - С.52-53. 
 8. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. - Луганськ: Янтар, 2004. - 84 с.
 9. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 10. Денисенко Л. І., Тименко В. П. Трудове навчання: підручник. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 104 с.
 11. Інтегровані та нестандартні уроки // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.- № 9-10. - С.1-60.
 12. Коберник О. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 2-5.
 13. Конышева Н.М. Формирование мировоззрения учащихся в курсе предмета трудового обучения // Начальная школа. - № 7. - 1996. - С. 13.
 14. Костенков П.П. Трудовое воспитание как педагогический процесс. - М.: Знание, 2002. - 194 с.
 15. Майорова И.Г., Романова В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: Просвещение, 1989. - 336 с.
 16. Макаренко Л. Розширюємо можливості уроку// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №1. - С. 7-10.
 17. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 18. Методичний лист про вивчення трудового навчання та креслення в загальноосвітніх навчальних закладах у 2005/06 н.р. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №4. - С. 3-4.
 19. Міщенко І. Зробіть з природного матеріалу / Міщенко Іван, Лазаренко Катерина // Початкова освіта. - 2001.- 23-24. - С. 2-47. 
 20. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. - 3-є видання, доповнене. - К., 2001. - 608 с.
 21. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 448 с.
 22. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. -К.: А.С.К., 2004. - 192 с.
 23. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання: книжка у журналі / Мусієнко Віктор, Захарченко Ростислав, Сидоренко Віктор, Тхоржевський Дмитро // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1998.- № 4. - С. 9-10.
 24. Сердюк І. Урок-гра як появ творчості учителя // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 17-18.
 25. Трудове навчання. Майстровиті руки: підручник / під ред. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 244 с.
 26. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 27. Тхоржевский Д.А., Гетта В.Г. Проблемное обучение на уроках труда. - Минск: Народная асвета. 1997. - 128 с.
 28. Універсальні інтелектуальні ігри // Педагогічна академія м. Софії. -2001. - №1. - 32с.
 29. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія». 2000 р. - 544 с.
 30. Хорунжий В. І. Готуємось до уроків трудового навчання. 1 клас. - Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. - 160 с. 
 31. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
6640
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.