Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нестандартні уроки як засіб підвищення якості знань учнів на уроках математики

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБОМ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ
1.1 Визначення сутності поняття «знання», «якість знань»у психолого-педагогічній літературі
1.2 Нестндартні уроки як засіб підвищення якості знань учнів
1.3 Дидактичні умови підвищення якості знань учнів засобами нестандартних уроків
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ПО ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕСТАНДАРТНИХУРОКІВ
2.1 Вивчення та аналіз проблеми підвищення якості знань учнів у навчальному процесі сучасної школи
2.2 Нестандартний урок з математики, як засіб підвищення якості знань учнів
Висновок до другого розділу
Висновки
ДОДАТОК
Список використаних джерел
 
Вступ
 
З середини 70-х рр.. ушколі знайшлася небезпечна тенденція зниження інтересу школярів до занять. Відчуження учнів від пізнавальної праці педагоги намагалися зупинити різними способами. На загострення проблеми масова практика відреагувала так званими нестандартними уроками, які мають головною метою збудження і утримання інтересу учнів до навчальної праці.
Гуманістичні тенденції в народну освіту привели до розуміння того, що в центрі навчального процесу стоїть учень. Пошук засобу розвитку особистості учнів змусив звернутися до психологічної теорії, потребував знання психологічних механізмів, що діють у навчальному процесі, зокрема, його мотивації, запитів і потреб школярів. Думки педагогів на нестандартні уроки розходяться: одні бачать в них прогрес педагогічної думки, правильний крок у напрямку демократизації школи, а інші, навпаки, вважають такі уроки небезпечним порушенням педагогічних принципів.
За визначенням І. П. Подласова, нестандартний урок – це «імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру». О. Антипова, В. Паламарчук, Д. Рум'янцева та ін., вважають що суть нестандартного уроку полягає в такому структуруванні змісту і форм, яке б викликало насамперед інтерес учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню [2; с. 65]. Л. Лухтай називає нестандартним такий урок, який не вкладається (повністю або частково) в межі вироблені дидактикою, на якому вчитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, методів, традиційних видів роботи [9; с. 31]. Е. Печерська бачить головну особливість нестандартного уроку у викладанні певного матеріалу у формі, пов'язаній з численними асоціаціями, різними емоціями, що допомагає створити позитивну мотивацію навчальної діяльності [18; с. 63]. О. Митник і В. Шпак наголошують, що нестандартний урок народжується завдяки нестандартній педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу діяльності вчителя, передбаченню перебігу тих процесів, які відбуваються на уроці, а найголовніше – завдяки відсутності штампів у педагогічній технології [11; с. 11].
Головним завданням педагога – є не тільки чітке усвідомлення мети кожного окремого уроку, а й розуміння важливості проведеного заняття як органічної ланки загального ланцюжка даної теми, розділу, курсу, циклу, всього навчально-виховного процесу. Однак є певні переваги використання нестандартних форм уроків, вони дозволяють урізноманітнювати навчальну діяльність, відійти від чітких рамок стандартного уроку з його незмінною структурою, сприяють підвищенню активності учнів, а отже – і ефективності уроку. Стимулюючи творчу діяльність учителя та його вихованців, такі уроки створюють сприятливі умови для співпраці, що є надзвичайно важливо у роботі школи.
В зв'язку з цим, я обрала тему курсової роботи – нестандартні уроки як засіб підвищення якості знань учнів на уроках математики.
Мета дослідження: виявити таобґрунтувати дидактичні умови використання нестандартних уроків у підвищенні знань учнів.
Завдання дослідження:
визначити вплив встановити ефективність нестандартних уроків на підвищення якості знань учнів;
вивчення психолого-педагогічної літератури по темі досліду;
розробити план-конспект нестандартного уроку для підвищення якості знань учнів при вивченні математики.
Об'єкт: процес підвищення якості знань учнів на уроках математики.
Предмет: дидактичні умови підвищення якості знань учнів засобом нестандартних уроків.
Методи дослідження:
теоретичні (систематизація, аналіз психолого-педагогічної літератури) ;
емпіричні (бесіда, анкетування).
Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додаток.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБОМ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ
 
1.1 Визначення сутності поняття «знання», «якість знань» у психолого-педагогічній літературі
 
Знання являють собою ціннісний продукт сучасного суспільства. Психологічною основою знань виступають процеси мислення і пам'яті. Предмети і явища навколишньої дійсності в процесі пізнання перетворюється мисленням у суб'єктивні ідеальні образи, які після підтвердження практикою набувають форми уявлень, понять та їх систем, адекватних дійсності. У такому вигляді знання зберігається в пам'яті, тому знання в психологічному розумінні являють собою адекватно відбиту в мовній формі пізнавальну діяльність у пам'яті людини.
Тож, в психології поняттю «знання» дають таке трактування:
Знання – це теоретично узагальнений суспільно-історичний досвід, результат оволодіння людиною дійсності, її пізнання[15, c. 34].
В педагогіці ж поняття «знання» визначають по іншому:
Знання – особлива форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення дійсності, яка характеризується усвідомлення її істинності [6, с. 137].
Методична та науково-педагогічна література також подає значну кількістьвизначення поняття «знання». Наприклад, у навчальному посібнику Н. Волковоїзазначається, що знання – це факти, відомості, наукові теорії, закони, поняття, системнозакріплені в свідомості людини [5, с. 139].
І. Кузьмінський та В. Л. Омеляненко вважають, що знання – ідеальне відображенняв знаковій формі об'єктивних особливостей та зв'язків
Фото Капча