Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нестандартні задачі з математики як засіб розвитку інтелекту молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади застосування нестандартних задач на уроках математики в початковій школі
1.1. Гра як основний спосіб нестандартного формування навчальних завдань
1.2. Використання нестандартних задач для розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів
Висновки до І розділу
2. Методика застосування нестандартних задач з математики у початкових класах
2.1. Методичні підходи до розв’язування нестандартних задач з математики у молодших класах
2.2. Розробка і проведення уроку математики з використанням нестандартних задач
Висновки до ІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Аналіз літератури і вивчення практики навчання математики в загальноосвітній школі вказує на недостатню розробку такої технології в методиці навчання математики початкових класів, як розв’язування нестандартних задач. Актуальність дослідження проблеми побудови технології розв’язування нестандартних задач, спрямованої на інтелектуальний розвиток учнів обумовлена необхідністю подолання протиріччя між потребою суспільства в цілому і окремих індивідуумів у формуванні інтелектуально розвиненої особистості, здатної до активного творчого оволодіння знаннями, до самостійної, свідомої і цілеспрямованої діяльності з розв'язання різноманітних завдань, і відсутністю практичних технологій навчання, які забезпечують інтенсифікацію інтелектуального розвитку учнів у процесі оволодіння ними способами діяльності з математичною інформацією.

Проблема використання нестандартних задач для логіко-математичного розвитку  учнів цікавила вітчизняних педагогів, таких, як: А.Алексюк, О.Біляєва, Е.Голанд, Л.Гордон, О.Синиця, В.Сухомлинський, В.Онищук, О.Савченко та інші. Однак через багатоплановість ця проблема не підпадає під однозначне вирішення. Формування стійких і глибоких інтересів у школярів, є завданням першорядної важливості.

Актуальність проблеми полягає в тому, щоб через упровадження нестандартних завдань виховувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення математики, формувати їх інтелектуальні здібності. 

Поширеними методиками, методами і прийомами впровадження нестандартних задач в молодших класах є ділові, рольові ігри, моделювання, імітація, імпровізація, де саме середовище впливає на учня і перебудовує навчально-виховний процес. Нестандартні завдання часто пов’язані з груповими формами роботи. 

Мета роботи – вивчити особливості нестандартних завдань з математики у початкових класах, проаналізувати різні види таких завдань і з’ясувати їх вплив на розвиток пізнавального інтересу і інтелектуальної активності школярів при вивченні математики.

Об’єкт дослідження - нестандартні завдання з математики у початкових класах.

Предмет дослідження - особливості методики постановки і розв’зання нестандартних задач з математики з учнями молодших класів.

Відповідно до об’єкта, предмета дослідження і мети роботи нами було визначено наступні завдання:

 • охарактеризувати гру як основний спосіб нестандартного формування навчальних завдань;
 • з’ясувати особливості використання нестандартних задач для розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів;
 • проаналізувати методичні підходи до розв’язування нестандартних задач з математики у молодших класах;
 • розробити і провести урок математики з використанням нестандартних задач.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами викорисовувалися методи аналізу фахової наукової та періодичної літератури, синтетичний метод, методи спостереження і метод експерименту.

Структура роботи. Курсова робота містить висновки, два розділи, висновки і список використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Альперович С.А. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке математики // Начальная школа. - 1989. - №5. - С.30-33.
 2. Бевз В., Мерзляк А., Слєпкань З. Програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-11 класи // Математика в школі. – 2003. – № 6. – С. 1-14.
 3. Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики у початкових класах: навч. пос., вид. 3, перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 336 с.
 4. Богданович М.В. Логічні прийоми формування понять // Початкова школа. - 2004. - №2. - С.25-27.
 5. Богданович М.В. Математичні віночки. - К.: Веселка, 1983. - 159 с.
 6. Богданович М.В. Математичні задачі з логічним навантаженням // Початкова школа.-1979.-№6.-с.28-36.
 7. Богданович М.В. Математичні задачі з логічним навантаженням // Початкова школа.-1977.-№4.-с.61-72.
 8. Богданович М.В. Методика розв’язання задач у початковій школі: Навчальний посібник. - 3-є вид., перероб. і допов. - К.: Вища школа, 1990. – 183 с.
 9. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі: Посібник для вчителя.-К.: Рідна школа, 1990. – 192 с.
 10. Бродський Я., Павлов О., Сліпенко А., Хаметова З. Готуємо майбутніх математиків // Рідна школа. – 2000. – Травень. – С. 59-62.
 11. Гоп’юк Г.В. Нестандартні завдання з математики – засіб розвитку творчих здібностей // Початкова школа, 1991. - №12. – С. 32-34.
 12. Дашевська Л.П. Опанування способами розумової діяльності // Початкова школа. - 1991. - №9. – С.10-12.
 13. Дашевська Л.П. Способи навчальної роботи для розвитку логічного мислення учнів // Початкова школа. - 1997. - №6. – С.11-14.
 14. Истомина Н.Б., Лаврова Н.Н. Формирование логических умений в курсе математики // Начальная школа. - 2000. - №2. - С.72-77.
 15. Ізотова Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих можливостей молодших школярів у процесі навчання математики. - Херсон, 2004. - 278 с.
 16. Король Я. А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах: Навч. посібник для пед. ун-тів та ін-тів. - Тернопіль : Мандрівець, 1998. - 135 с.
 17. Король Я.А., Чайка Н.М., Король Я.Р. Вдосконалення методики роботи над задачами геометричного змісту // Початкова школа. - 1995. - №10. – С.17-18.
 18. Корсунська Н.П. Опорні схеми з математики // Початкова школа.-1995.-№10-11.
 19. Корчевська О. П. Робота над завданнями підвищеної складності з математики в початкових класах. - Т. : Підручники & посібники, 1999. - 144 с.
 20. Матюшко І. С., Федотова Н. М. Програмно-організаційне, науково-методичне забезпечення навчального процесу з методики викладання математики в початкових класах: Навч.-метод. посібник / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів: ЦНТЕІ, 2002. - 176 с.
 21. Моренова Н.А. Задания, способствующие воспитанию внимания на уроке математики // Начальная школа. - 1994. - №4. - С.28-31.
 22. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 23. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 24. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 25. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 26. Нестандартні задачі з розв’язанням // Початкова освіта.-2004. - №8. - С.9-11.
 27. Овчинникова М. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до варіативної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. - Луганськ, 2003. - 129 с.
 28. Порохня С.К. Нестандартні уроки в початкових класах // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003. - №7. - С.68-71.
 29. Середа П.П. Засоби підвищення ефективності уроку математики // Початкова школа. – 2006. - №10. - С.43-50.
 30. Скворцова С.Н., Шевченко Т.П. Вчимося міркувати логічно // Початкова освіта. - 2004. - №26. - С.2.
 31. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с.
 32. Стара О. В., Гарбич О. Р Нестандартні задачі шкільного курсу математики: Посібник / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. Інститут фізики, математики та інформатики. - Дрогобич : НВЦ "Каменяр", 2004. – 84 с.
 33. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”. 2000 р. – 544 с.
 34. Царева С.Е. Нестандартные виды задач с математики // Начальная школа. - 2004. - №4. - С.49-56.
 35. Цікава математика: [Добірка статей] // Все для вчителя. - 2006.- №1-2. - С.16-19, 31-60, 61-106.
 36. Чвірова, Н. "Що? Де? Коли?" : Відкритий урок-гра з математики // Розкажіть онуку. - 2004.- №34-35. - С.48-50.
 37. Чекіна О. Ю. Нестандартні уроки у початковій школі : Теорія і практика: Метод. посіб. для вчителів. - Харків: Скорпіон, 2005. - 96 с.
 38. Шандрівська Г. М. Конспекти уроків з математики в 4 класі : Посіб. для вчителя. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. - 240 с. 
 39. Шевчук І. В. Міжпредметні зв'язки на уроках математики в початкових класах. - К.: Знання, 1998. - 97 с.
 40. Шишкарьова О.В.Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики // Початкова школа. - 1991. - №9. – С.33-34.
 41. Шулдик Г.О. Математичні задачі як засіб розвитку мислення школярів // Початкова школа. - 1990. -№6. – С.16-18.
 42. Я іду на урок математики: [Добірка статей] // Все для вчителя. - 2005.- №3-4. - С.5-30.
6642
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.