Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нетрадиційні уроки трудового навчання у 3-му класі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи вивчення нетрадиційних уроків трудового навчання в початковій школі
1.1. Поняття і особливості нетрадиційних уроків
1.2. Класифікація нетрадиційних уроків в початковій школі
1.3. Характеристика нетрадиційних уроків на заняттях з трудового навчання
2. Дослідно-експерементальна робота по вивченню ефективності застосування нетрадиційних типів уроків під час практики
2.1. Аналіз проведення нестандартних типів уроків вчителями
2.2. Аналіз проведення експеременту щодо ефективності нетрадиційних типів уроків
2.3 Планування впровадження нестандартних уроків з трудового навчання в 3 класі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У період державного і духовного відродження України пріоритетна роль належить високоосвіченим людям. Тому розвиток суспільства значною мірою залежить від людей в сфері освіти. В свою чергу, суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства. Згідно закону України “Про освіту», метою освіти є “всебічний розвиток як особливості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня».

Урок трудового навчання - головний компонент процесу трудового виховання. Від творчої діяльності вчителя на уроках трудового навчання залежить успіх у вихованні і навчанні молодших школярів. Важливим є те, щоб засвоєні учнями знання як елементи праці переходили б в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку праці поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей, творчої ініціативи та самостійності.

Важливе місце також має розвиток умінь і навичок учнів, що дозволить адаптувати їх до нових умов дорослого життя, а досягнення цієї мети можливе лише за умов широкого застосування у навчально-виховному процесі нестандартних уроків та оптимального вибору методів навчання на всіх етапах вивчення матеріалу, а особливо на етапі закріплення вивченого матеріалу. Оскільки основною діяльністю школяра є навчання, то лише за допомогою використання раціональних методів навчання відбувається засвоєння учнями знань, умінь та навичок, а також формування світогляду, розвиток здібностей, реалізація навчаючої, виховної та розвиваючої функції навчання.

Проблема застосування нетрадиційних форм проведення занять з трудового навчання не нова для педагогіки, вона розроблялася Коберник О. [12], Пометун О. [23], Пироженко Л.[23] та іншими вченими. Зокрема, застосування новітніх технологій в процесі планування і проведення нестандартних уроків з трудового навчання розроблялася Симканич О. [27], Тхоржевским Д. А. [30], Галагузовою М. А. [6] Практичні аспекти проведення таких занять досліджені Ходій С. С., Герасько Н. П. [7], Мойсеюк Н. [20], Гурасовою А. М. [9], Сердюк І. [26], Садовською А. Л. [25] Окремі проблемні питання досліджуваної теми розкриті у працях Міщенко І.[19], Озерової В. М. [22], Бутрім В. [1]. 

Значна кількість досліджень з цієї проблеми свідчить про постійну актуальність її розробки, при цьому слід зазначити, що більша частина вказаних праць стсосується загальних питань впровадження і використання нетрадиційних уроків, тоді як проблема їх застосування у процесі викладання трудового навчання залишається досить нерозробленою, що і зумовлює актуальінсть проблеми дослідження.

Об'єкт дослідження - нетрадиційні уроки трудового навчання в початкових класах.

Предмет дослідження - зміст і засоби проведення нетрадиційних уроків трудового навчання з учнями 3 класі.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного проведення нетрадиційних уроків трудового навчання.

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили його основні завдання:

 • окреслити поняття і особливості нетрадиційних уроків;
 • проаналізувати підходи до класифікації нетрадиційних уроків в початковій школі;
 • дати характеристику нетрадиційних уроків на заняттях з трудового навчання;
 • провести аналіз проведення нестандартних типів уроків вчителями;
 • здійснити експеремент щодо перевірки ефективності нетрадиційних типів уроків;
 • проаналізувати планування впровадження нестандартних уроків з трудового навчання в 3 класі.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовувався комплекс взаємопов'язаних методів, зокрема, вивчення праць педагогів, психологів, офіційної документації, програм, підручників і методичних посібників; аналіз літератури з питань культури праці, програм з трудового навчання; дослідно-експериментальна перевірка методики проведення нетрадиційного заняття з трудового навчання у 3 класі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 47 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бутрім В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо, поетично // Початкова освіта. - 2004.- №23. - с.1-47.
 2. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с.
 3. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 4. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр “Академія», 2001. - 576 с.
 6. Галагузова М.А. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся на уроках труда // Начальная школа. - № 7. - 1987. - С. 33-36.
 7. Герасько Н.П. Українські витинанки: Урок худож. праці: 3 кл. // Розкажіть онуку. - 1998.- 3-4. - С.52-53. 
 8. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. - Луганськ: Янтар, 2004. - 84 с.
 9. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 10. Денисенко Л. І., Тименко В. П. Трудове навчання: підручник. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 104 с.
 11. Інтегровані та нестандартні уроки // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.- № 9-10. - С.1-60.
 12. Коберник О. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 2-5.
 13. Конышева Н.М. Формирование мировоззрения учащихся в курсе предмета трудового обучения // Начальная школа. - № 7. - 1996. - С. 13.
 14. Костенков П.П. Трудовое воспитание как педагогический процесс. - М.: Знание, 2002. - 194 с.
 15. Майорова И.Г., Романова В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: Просвещение, 1989. - 336 с.
 16. Макаренко Л. Розширюємо можливості уроку// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №1. - С. 7-10.
 17. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 18. Методичний лист про вивчення трудового навчання та креслення в загальноосвітніх навчальних закладах у 2005/06 н.р. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №4. - С. 3-4.
 19. Міщенко І. Зробіть з природного матеріалу / Міщенко Іван, Лазаренко Катерина // Початкова освіта. - 2001.- 23-24. - С. 2-47. 
 20. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. - К., 2001. - 608 с.
 21. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 22. Озерова В.М. Витинанки, візерунки - це чудові подарунки: Конспект уроку трудового навчання: 3 клас // Розкажіть онуку. - 2002.- 9. - С.58-59. 
 23. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. -К.: А.С.К., 2004. - 192 с.
 24. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання: книжка у журналі / Мусієнко Віктор, Захарченко Ростислав, Сидоренко Віктор, Тхоржевський Дмитро // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1998.- № 4. - С. 9-10.
 25. Садовська А.Л. Живи, книго! Урок з трудового навчання: 3 клас // Розкажіть онуку. - 2001.- 11-12. - Вкл.- С. 66-67. 
 26. Сердюк І. Урок-гра як появ творчості учителя// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 17-18.
 27. Симканич О. Застосування комп’ютера в процесі навчання, моделювання та конструювання одягу// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №4. - С. 20-22.
 28. Трудове навчання. Майстровиті руки: підручник / під ред. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 244 с.
 29. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 30. Тхоржевский Д.А., Гетта В.Г. Проблемное обучение на уроках труда. - Минск: Народная асвета. 1997. - 128 с.
 31. Універсальні інтелектуальні ігри // Педагогічна академія м. Софії. -2001. - №1. - 32с.
 32. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр “Академія». 2000 р. - 544 с.
 33. Ходій С.С. Чарівні квіти і птахи: Розробка інтегр. уроку з худож. праці // Розкажіть онуку. - 1997.- 8. - С.22-23. 
 34. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
6643
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.