Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Норма права і стаття нормативно-правового акта

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття норми права та її основні ознаки
 2. Поняття статті нормативно-правового акта, її зміст
 3. Способи викладення норм права у статтях нормативно-правових актів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми роботи. Сучасна правова наука постфійно звертається до проблеми норми права та її співвідношення зі статтею нормативно-правового акта. 

У сучасному світі в системі соціальних норм принципове значення мають норми права. Право виникло історично як результат суспільного розвитку, економічного зростання тасоціальної диференціації як засіб подолання соціальних протиріч. На відміну від інших, правові норми офіційно встановлюються або санкціонуються державою, є формально визначеними в законах та підзаконних актах, є загальнообов'язковими для всіх суб'єктів, забезпечуються можливістю застосування державного примусу. В них закріплюються права і обов'язки суб'єктів.

Правові норми займають особливе місце в системі теорії держави і права. Ця особливість виявляється в соціальній цінності права, його ознаках і функціях. Правові норми регулюють найважливіші економічні, політичні й соціальні відносини. Правові норми складаються історично, вони об'єктивно обумовлені конкретними суспільно-економічними умовами розвитку сус-пільства.

У юридичній літературі під нормою права розуміють загальнообов'язкове формально визначене правило соціально значущої поведінки, встановлене або санкціоноване державою, спрямоване на регулювання суспільних відносин шляхом визначення прав та обов'язківїх учасників і забезпечене можливістю застосування державного примусу.

Для досягнення цілей правового регулювання норма права повин­на виразити сам змістправила поведінки, визначити умови, за яких зміст правової норми повиненздійснюватися, установити негативні наслідки порушення правової норми.

Саме ці питання і формують актуальність теми роботи.

Об’єкт дослідження – правові категорії норми права та статті нормативно-правового акта. 

Предмет дослідження – суспільно-правові відносини, які виникають у процесі державного регулювання всіх сфер життєдіяльності за допомогою норм права і статей нормативно-правових актів.

Мета роботи – всебічно дослідити поняття норми права та статті нормативно-правового акта, з’ясувати їх співвідношення.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження можна сформулювати наступні завдання:

 • уточнити поняття норми права та її основні ознаки;
 • проаналізувати поняття статті нормативно-правового акта, її зміст;
 • охарактеризувати способи викладення норм права у статтях нормативно-правових актів.

Методи дослідження. Теоретико-методологічним підґрунтям досліджен-ня є праці вітчизняних науковців у галузі теорії держави і права. Розв’язання завдань дослідження здійснювалося шляхом застосування сукупності методів: діалектичного, формально-логічного, системно-функціонального, дедукції та індукції, аналізу та синтезу.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 28 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Дідич Т. О. Нормопроектування: питання теорії та методології: монографія / Т. О. Дідич; НАН України, Київ. ун-т права. - К., 2010. - 160 с.
 2. Загальна теорія держави та права: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. - Л.: Новий Cвіт-2000, 2003. - 582 c.
 3. Заморська Л. І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції: монографія / Л. І. Заморська; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. - Чернівці: Технодрук, 2010. - 167 с.
 4. Заморська Л. І. Категорія “структура норми права” як основа його нормативності / Л. І. Заморська // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 17-24.
 5. Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акта / Г.О. Христова, І.О. Гайдамака // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 35. - С. 43-48.
 6. Іщенко І. А. Поняття ефективності правового регулювання: теоретичні і методологічні аспекти аналізу / І. А. Іщенко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 56-63.
 7. Камінська Н.В., Горун О.В., Фатхутдінова О.В. Теорія держави та права. – К.: КНТ, 2011. – 216 с.
 8. Кириченко В. М., Куракін О. М. Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. - К.: Центр учбо-вої літератури, 2010. - 264 с.
 9. Кінаш Б. С. Теоретико-правові основи реалізації конституційно-правових норм: монографія / Б. С. Кінаш; Прикарпат. юрид. ін-т Львів. держ. ун-ту внутр. справ. - Івано-Франківськ, 2011. - 250 с.
 10. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 с.
 11. Малишев Б. В. Застосування норм права (теорія і практика): навч. посіб. / Б. В. Малишев, О. В. Москалюк. - К.: Реферат, 2010. - 260 с.
 12. Молибога М. П. Класифікація тлумачення норм права / М. П. Молибога // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 76-83.
 13. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 14. Плавич В. П. Проблеми сучасного праворозуміння. Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз: монографія / В. П. Плавич; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О.: Астропринт, 2011. - 228 с.
 15. Право і держава в дослідженнях молодих науковців: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих науковців Ін-ту нац. та міжнар. права Міжнар. гуманіт. ун-ту, 26 берез. 2010 р., Одеса. Т. 1 / Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса, 2010. - 330 с.
 16. Сайфуліна Ю.В. Правоутворення як форма виникнення і буття права // Митна справа. – 2011. - № 2. – С. 14-18.
 17. Семеніхін І. В. Правова доктрина: загальнотеоретичний аналіз / І. В. Семеніхін; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцев. самоврядування. - Х.: Юрайт, 2012. - 87 с.
 18. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. - К.: Ун-т “Україна”, 2013. - 197 с.
 19. Сидорець Т. В. Форми реалізації норми права в контексті європейської юридичної науки // Право України. – 2011. - № 5. – С. 67-71.
 20. Тарахонич Т. І. Механізм дії права, механізм правового регулювання, механізм реалізації права: особливості взаємодії / Т. І. Тарахонич // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 11-17.
 21. Тарахонич Т. І. Праворозуміння як теоретичне підгрунтя дослідження правового регулювання / Т. І. Тарахонич // Правова держава: щорічник наук. пр. - 2010. - Вип. 21. - С. 80-87.
 22. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 520 с.
 23. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
 24. Чегера А. Т. Правові норми як вища форма соціальних норм // Держава і право. – 2010. - № 72(9). – С. 45-48.
4813
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).