Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Норма права: поняття, особливості і тлумачення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти дослідження норми права як юридичної категорії
1.1. Поняття норми права та її основні ознаки
1.2. Аналіз структури норми права
1.3. Класифікація і типологія норм права
2. Аналіз особливостей та тлумачення окремих видів норм права
2.1. Дослідження спеціалізованих норм права
2.2. Особливості тлумачення норм права
2.3. Система реалізації цілей норм права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження.  Зміни, які відбулися в Україні за останні роки, суттєво вплинули на розвиток права і викликали необхідність оновлення фундаментальних правових інститутів. Проблеми, пов’язані зі становленням держави в умовах практичної відсутності необхідного для налагодження ефективного державного управління досвіду, радикальною зміною ідеологічних установок, проголошенням курсу на перехід до ринкової економіки, викликали активізацію нормотворчої діяльності. Але створення абсолютно нової правової бази не може бути одномоментним і в багатьох сферах суспільних відносин тривалий час доводиться користуватись застарілими концепціями розуміння норм права, пристосовуючи їх до нових умов.

Дослідження поняття правової норми на сьогодні не дозволяє констатувати факт єдиного розуміння на цю проблему. Якщо ж синтезувати різні точки зору з цього питання, то в кінцевому результаті побачимо, що під нормами права розуміють як соціальне призначення правових норм, так і напрям правового впливу на суспільні відносини, чи і те і інше разом. Останнє пов’язане з тим,  що як соціальне призначення, так і напрям його впливу на суспільні відносини, взяті окремо, не вичерпують собою поняття норм права. Якщо під правовою нормою розуміти тільки її соціальне призначення, то таке поняття буде мати досить загальний характер.

Поняття норми права повинно охоплювати одночасно як призначення цієї норми, так і похідні з цього напрямку його впливу на суспільні відносини. Тому, розкриваючи поняття будь-якої сторони норм права, необхідно постійно мати на увазі зв’язок призначення права з напрямками його впливу і навпаки.

У механізмі правового регулювання кожний вид правових норм вирішує специфічні завдання, виконує притаманні тільки їм функції. Це положення доведено рядом досліджень, які в сукупності складають новий напрям в правознавстві. Дослідники цього напряму приділили велику увагу дослідженню природи, соціальної цінності і функцій правових норм.

Питання про правові норми - це питання про їх службову роль в механізмі правового регулювання. Сама цінність норм права полягає в тому, що вони, будучи загальними правилами поведінки, узагальнюють типове в діяльності людей, базуються на їх історичному досвіді, виконують важливі для суспільства функції, забезпечуючи йому урегульованість і порядок, направляють дії людей на здійснення більш цілеспрямованих і правових (таких, що не суперечать праву) вчинків. Тому дослідження природи правових норм в цілому та відносно специфічних норм права зокрема, відокремлення їх особливостей, пізнання шляхів, форм і методів реалізації, без сумніву, буде сприяти більш ефективному використанню норм права у вирішенні складних завдань самого права.

Проблема визначення норми права у юридичному полі стала предметом дослідження Л.В. Афанасьевої [2], А.В. Єгоров [10], Г.О. Христова й І.О. Гайдамака [14], Ю.В. Сайфуліної [22], А. Т. Чегери [27] та ін. Класифікаційним особливостям та типології норм права присвячені праці таких вчених, як Ю.А. Ведєрніков [3], С.О. Гемай [6], М.Д. Гнатюк [7], А.Ф. Черданцев [28]. Питання реалізації та тлумачення норм права розглянуто у роботах Ю.Л. Власова [4], В. В. Галунько [5], В. Гончарова [9], Т. В. Сидорець [23], А.С. Шабурова [30] та ін.

Об’єкт дослідження – норма права як юридична категорія.

Предмет дослідження - теоретичні засади, зміст, структура, сутність норм права, основні форми їх реалізації та тлумачення.

Мета роботи – проаналізувати поняття норми права, статті правової норми в українському юридичному полі, визначити зміст і способи їх реалізації.

Здійснення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання наступних наукових завдань дослідження:

 • уточнити поняття норми права та її основні ознаки;
 • проаналізувати структуру норми права;
 • дослідити класифікацію і типологію норм права;
 • охарактеризувати спеціалізовані норми права;
 • з’ясувати особливості тлумачення норм права;
 • дослідити систему реалізації цілей норм права.

Методи дослідження. Юридично-правове дослідження проблеми сутності та реалізації норми права зумовило звернення в курсовій роботі до загальнотеоретичних методів їх осягнення: аналізу та синтезу, поєднання історичного та логічного, а також компаративного підходів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Артеменко В. Проектування нормативно-правових актів. Навчальний посібник. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 2007. – 256 с.
 2. Афанасьева Л.В. Нормы права и их действие (вопросы теории): Дисс. канд. юрид. наук. - М.: Академия управления МВД РФ, 2000. - 177 с.
 3. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
 4. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 180 с.
 5. Галунько В. В. Професійно-правове тлумачення права / В. В. Галунько // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 151-154 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11gvvptp.pdf
 6. Гемай С.О. Норми кримінально-процесуального права / С.О. Гемай. - Дніпропетровськ: Нац. гірничий ун-т, 2007. - 106 с.
 7. Гнатюк М.Д. Норма права як основна ланка реалізації права / М.Д. Гнатюк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр . — 2004. — Вип. 23. — С. 44-50.
 8. Гонтарь В.И. Норма права с точки зрения аналитико-доказательной деятельности юристов / В.И. Гонтарь // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр . — 2005. — Вип. 30. — С. 460-466.
 9. Гончаров В. До питання про зміст юридичної норми як об’єкт її тлумачення (у світлі практики Європейського суду з прав людини) / В. Гончаров // Вісник Львівського університету; Серія юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 3-11.
 10. Егоров А.В. Дефинитивная норма права: автореф. дис. на соискание наук. канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве" / А.В. Егоров. - СПб., 2004. - С. 4.
 11. Загальна теорія держави і права: підручник / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко, І.В. Бенедик, І.О. Биля-Сабадаш, Л.Л. Богачова, Д.О. Вовк, М.А. Вороніна, О.Р. Дашковська, Л.І. Летнянчин; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 584 с.
 12. Загальна теорія держави та права: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. - Л.: Новий Cвіт-2000, 2003. - 582 c.
 13. Заєць А.Г. Тлумачення норм права – спеціальний вид юридичної діяльності / А.Г. Заєць // Держава і право. – 2005. – Вип. 28. – С. 85-86.
 14. Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акта / Г.О. Христова, І.О. Гайдамака // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 35. - С. 43-48.
 15. Камінська Н.В., Горун О.В., Фатхутдінова О.В. Теорія держави та права. – К.: КНТ, 2011. – 216 с.
 16. Капліна О.В. Правовий зміст принципів правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права / О.В. Капліна // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – Вип. 3 (27). – С. 282-288.
 17. Кириченко В. М., Куракін О. М. Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. - К.: Центр учбо-вої літератури, 2010. - 264 с.
 18. Малишев Б. В. Телеологічна природа структури норми права / Б. В. Ма-лишев // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 557-563 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11mbvcnp.pdf
 19. Норма права як основна ланка реалізації права / М.Д. Гнатюк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 23. - С. 44-50.
 20. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юристъ, 2005. – 520 с.
 21. Право і держава в дослідженнях молодих науковців: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих науковців Ін-ту нац. та міжнар. права Міжнар. гуманіт. ун-ту, 26 берез. 2010 р., Одеса. Т. 1 / Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса, 2010. - 330 с.
 22. Сайфуліна Ю.В. Правоутворення як форма виникнення і буття права // Митна справа. – 2011. - № 2. – С. 14-18.
 23.  Сидорець Т. В. Форми реалізації норми права в контексті європейської юридичної науки // Право України. – 2011. - № 5. – С. 67-71.
 24. Теорія держави і права: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Скакун; Нац. ун-т внутр. справ. - 2-е вид. - Х.: Консум, 2005. - 656 с.
 25. Теорія права і держави: підруч. / А.С. Васильєв, І.В. Борщевський, В.В. Іванов, І.С. Канзафарова, Р.С. Притченко, В.І. Труба. - Х.: Одіссей, 2007. - 447 с
 26. Цивільно-правові норми як інструмент трансформації існуючих суспільних відносин у бажані / І.С. Канзафарова // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 27. - С. 306-310.
 27. Чегера А. Т. Правові норми як вища форма соціальних норм // Держава і право. – 2010. - № 72(9). – С. 45-48.
 28. Черданцев А.Ф. Системность норм права / А.Ф. Черданцев // Сб. учен. тр. Свердловского юридического ин-та. – 1970. – Вып. 12. – С. 47–63.
 29. Чистоколяний Я.В. Щодо співвідношення конституційно-правових норм та інших видів правових норм // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політологічні науки. Випуск 21. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 194-201.
 30. Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / С.С. Алексеев, С.И. Архипов, В.М. Корельский и др. / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М., 1997. - С. 362.
4812
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).