Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нормативно-правове забезпечення ефективності Управлінської діяльності ОВС України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 
ЛУКАШ СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
 
УДК 342. 9
 
Нормативно-правове забезпечення ефективності Управлінської діяльності ОВС України
 
Спеціальність 12. 00. 07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університету внутрішніх справ МВС України.
Науковий керівник – кандидат юридичних наук Іншин Микола Іванович, Національний університет внутрішніх справ, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС.
Офіційні опоненти – доктор юридичних наук, професор Калюжний Ростислав Андрійович, Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, начальник кафедри теорії і історії держави та права; кандидат юридичних наук, доцент, Гаращук Володимир Миколайович, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, доцент кафедри адміністративного права.
Провідна установа – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, відділ державного управління та адміністративного права (м. Київ).
Захист відбудеться “ 27 ” вересня 2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 700. 01 Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27.
Автореферат розісланий “ 26 ” серпня 2002 року.
 
Вступ
 
Актуальність теми дослідження. Трансформація суспільного життя відповідно до цілей та принципів побудови демократичної, правової, соціальної держави, руйнація існуючої кілька десятиліть правової системи і зародження, розвиток на цій підставі зовсім іншого, відповідаючого цивілізованим стандартам, правового забезпечення функціонування механізму державного апарату, прямо й безпосередньо торкається процесу реформування органів внутрішніх справ України як найважливішої у сфері захисту й охорони права, свобод та законних інтересів учасників суспільних відносин ланки правоохоронної системи держави і суспільства. Загальновідомо, що органи внутрішніх справ сьогодні не в повній мірі виконують завдання, поставлені перед ними суспільством. Цьому є багато причин. Вони різні за характером і сутністю. Однак головними з них обгрунтовано слід вважати низький рівень ефективності управлінської діяльності органів, структур і підрозділів внутрішніх справ та неналежне нормативно-правове забезпечення цієї діяльності. В зв’язку з цим гостро постає проблема вдосконалення нормативної бази, покликаної регулювати управлінську діяльність в сфері організації й функціонування органів внутрішніх справ України.
Проблеми управлінської діяльності органів внутрішніх справ України в юридичній та управлінській науці завжди були предметом дослідження, що сприяло накопиченню відповідного методологічно-теоретичного матеріалу. На цю тему було опубліковано велику кількість статей, збірників, монографій, підручників. Зокрема, дослідженню проблем управління в органах внутрішніх справ були присвячені праці вчених: Авер’янова В. Б., Ануфрієва М. І., Бандурки О. М., Безсмертного О. К., Битяка Ю. П., Васильєва А. С., Венедиктова В. С., Веселого В. З., Гаращука В. Н., Голосніченка І. П., Гоца В. Я., Гуменюка В. А., Додіна Є. В., Дорогіх М. М, Єропкіна М. І., Іншина М. І., Калюжного Р. А., Ківалова С. В., Клюшнічекна О. П., Коваля Л. В., Колодкіна Л. М., Колпакова В. К., Комзюка А. Т., Кондратєва Я. Ю., О. П. Коренева, Кириченко І. Г., Лавріненко О. В., Лазарева Б. М., Луньова О. Є., Нечитайленк А. О., Остапенко О. І., Павловського Р. С., Пахомова І. П., Пєткова В. П., Попова Л. Л., Рабиновича П. М., Римаренка Ю. І., Рябченко О. П., Самсонова В. М., Скакун О. Ф., Тищенка М. М., Цвєткова В. В., Шакуна В. І., Шемшученка Ю. С., Шкарупи В. К., Штанька А. Ф., Щербіни В. І., Ярмиша О. Н. та ряду інших авторів. Водночас, цього не можна сказати про таке явище як ефективність управлінської діяльності в органах, структурах та підрозділах внутрішніх справ. Сьогодні ж поняття управління в органах внутрішніх справ у ракурсі його ефективності, підвищення якості набуває нового змісту, а тому потребує предметного наукового дослідження, пізнання його сутності і соціально-юридичного характеру.
Дослідження та розробки щодо ефективності управлінської діяльності в органах внутрішніх справ особливо доцільні сьогодні, коли набрала чинності низка визначальних нормативно-правових актів, що складають юридичну базу для вирішення багатьох проблем в цій сфері. Це: Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про міліцію”, Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”, Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Комплексна програма вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції, Програма розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 рр., Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України. Ці правові акти безумовно є значними кроками на шляху до забезпечення ефективності управлінської діяльності в органах, структурах та підрозділах внутрішніх справ. Однак, вже зараз деякі їх положення не відповідають сучасним вимогам, об’єктивно не можуть якісно і своєчасно вирішувати проблеми, пов’язані з тематикою даної дисертаційної роботи. Звідси багато положень, що містяться в чинному нормативно-правовому забезпеченні організаційно-структурної побудови та функціонування системи органів внутрішніх справ, очікують свого подальшого розвитку й удосконалення.
Отже, актуальність роботи полягає в:
науковій і практичній важливості вивчення малодослідженої теми ефективності управлінської діяльності
Фото Капча